JRK | Pre menej odpadu

Riešenia pre menej odpadu

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

čítať viac

ELWIS – ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADU

Získajte prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. ELWIS odstráni anonymitu a pomôže motivovať občanov. Znížite produkciu odpadu, zlepšíte triedenie a optimalizujete náklady na odpady.

čítať viac

PROFESIONÁLNE KOMPOSTÁRNE

Pripravte sa na zmeny v odpadovej legislatíve a povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Využite biologicky rozložiteľný odpad a vytvorte kvalitný kompost za krátky čas. Poskytujeme profesionálny prístup k vybaveniu a riadeniu kompostárne. Zvýšite prevádzkovú a finančnú efektívnosť a vyrobíte kvalitný kompost.

čítať viac

ZÁHRADNÉ KOMPOSTÉRY

Biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí polovicu objemu nádob vyvážaných na skládky. Znížte množstvo produkovaného odpadu a navyše zlepší mieru triedenia. Vybavíme vás kvalitnými kompostérmi a naučíme občanov ako vyrobiť kvalitný kompost.

čítať viac

NÁDOBY NA TRIEDENIE

Druh nádob a ich vzdialenosť ovplyvňuje úroveň triedenie, čistotu vytriedeného odpadu a zároveň stojísk. Triedenie a zber odpadu pri zdroji pomôže samospráve dosiahnuť lepšie výsledky a zvyšuje pohodlnosť pre občanov.

čítať viac

ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY

Elektrické kompostéry sú modernou technológiou, ktorú využívajú jedálne v školách, zariadeniach sociálnych služieb, hoteloch a reštauráciách. Ďalšie využitie nachádzajú aj pri spracovaní potravinového odpadu z rôznych podujatí alebo zvyškového odpadu v obchodných reťazcoch.

čítať viac

ANALÝZA ODPADU

Fyzickú analýzu odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s odpadom. Samospráva vďaka nej zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

čítať viac

OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ

Či už ste veľké mesto alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, aby boli čo najúspešnejšie a obyvatelia ich akceptovali. Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú stratégiu.

čítať viac