JRK | OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ - Pre menej odpadu

Dotiahnite modernizáciu odpadového hospodárstva do úspešného konca

OSVETA A KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ

Či už ste veľké mesto alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, aby boli čo najúspešnejšie a obyvatelia ich akceptovali. Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú stratégiu.

Lepšie výsledky vďaka spolupráci s občanmi

Všetky naše riešenia majú dopad na občanov žijúcich v samospráve. Preto sa komunikácia, vzdelávanie a osveta stala ich neodmysliteľnou súčasťou.

Pri úprave alebo zmene zaužívaného postupu je dôležité, aby občania vedeli, čo je jej cieľom, ako bude prebiehať a v neposlednom rade, aký z nej budú mať úžitok. Samosprávy často nemajú kapacity, čas a nástroje na to, aby pripravovali takéto projekty. Práve preto je súčasťou každého z portfólia našich riešení aj osvetová a implementačná kampaň.

Implementácia nového systému, či už ide o kompostovanie, evidovanie odpadu alebo zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu vyžaduje súčinnosť s občanmi. Len ak sa aktívne zapoja, pochopia ako to bude fungovať a aký prínos bude mať zmena pre nich aj samosprávu, môžu byť dosiahnuté stanovené ciele.

Vyberte si komunikačnú kampaň na mieru vášmu mestu alebo obci

Pripravíme osvetový a komunikačný balík podľa zvoleného riešenia a s ohľadom na špecifické požadavky samosprávy.

PRÍNOSY KOMUNIKAČNEJ KAMPANE:

 • pútavé a zrozumiteľné spracovanie pre lepšie zapojenie občanov
 • podporí pokrok v modernizácii odpadového hospodárstva
 • personalizovaný obsah podľa lokálnych špecifík
 • prezentovanie samosprávy ako dobrého príkladu z praxe
 • originálne spracovanie a prezentovanie dosiahnutých výsledkov
 • profesionálne grafické spracovani

Pútavá a zrozumiteľná infografika

Aktivity, ktoré môžu byť súčasťou komunikačného balíku:

 • informačné materiály pre občanov – brožúry, letáky, návody
 • infografiky na rôzne účely (aj vo formáte na sociálne siete)
 • video – predstavenie systému, reportáž –  spracovanie príkladu z praxe
 • osvetové články
 • JRK PROMO (spracovanie príkladu z praxe a uverejnenie v blogu, newsletteri, sociálnych sietach JRK Slovensko, tlačová správa, označenie na mape referenicí)
 • originálne spracovanie výročných výsledkov z praxe 
 • zľava na udržateľné produky na www.zemito.sk pre občanov – zvýšenie povedomia občanov, ako tvoriť menej odpadu
 • spracovanie tlačovej správy a monitoring médií
 • motivačné súťaže na podporu dosiahnutia stanovených cieľov – najlepšie triediaca domácnosť, nádoba bez bioodpadu
 • spolupráca na príprave regionálnych PR aktivít pre zvýšenie povedomia o implementovanom riešení v samospráve
 • odborné semináre na aktuálne témy z oblasti odpadového hospodárstva
 • vytvorenie a publikovanie príkladov z dobrej praxe
 • ďalšie aktivity na základe dohody a požiadaviek miest a obcí

Príklad spracovania výročnej grafiky

 

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť riešenie pre zníženie odpadu, lepšie triedenie či kompostovanie vo vašej samospráve.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.