Spracovanie bioodpadu v kompostéroch

Evidenčný systém odpadov ELWIS

Profesionálna kompostáreň

Riešenia prispôsobené vašim potrebám. Začnite bioodpadmi a postupne znižujte množstvo celkového odpadu. 

 

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje približne 359 kg odpadu ročne, z ktorého viac ako 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pripravované zmeny v odpadovej legislatíve a európske recyklačné ciele ovplyvnia každého z nás. Zaveďte postupné zmeny, znížite množstvo skládkovaného odpadu, zvýšite mieru triedenia a ušetrite prostriedky v rozpočte.

Cieľom JRK Slovensko je eliminovať skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, prispieť k zvýšeniu miery triedenia v samosprávach a vytvoriť prehľadný  a motivačný systém v odpadovom hospodárstve.

S mestami a obcami spolupracujeme pri zavádzaní systému domáceho kompostovaniaevidenčného systému odpadov a vybavení moderných a funkčných kompostární. Prinášame profesionálnu techniku pre zber a spracovanie odpadov. Spolupracujeme so  zariadeniami spoločného stravovania,  školami, škôlkami, firmami a neziskovými organizáciami pri modernom riešení spracovania kuchynských odpadov v elektrických kompostéroch. Veľký význam vidíme v osvetových kampaniach, ktoré zvýšia záujem ľudí o problematiku odpadov v ich obci.

Krok za krokom optimalizujte svoje odpadové hospodárstvo :
  1. zaveďte systém domáceho kompostovania – znížite množstvo skládkovaného odpadu, občania získajú kvalitný kompostér a vytvoria si organické hnojivo
  2. evidujte odpad z domácností – získajte reálny prehľad o množstve a zložení odpadu z každej domácnosti, šetrite peňaženky občanov vďaka spravodlivému a motivačnému systému
  3. vybavte kompostárne a zberné dvory profesionálnou technikou– manipulácia a spracovanie odpadu bude jednoduchšia vďaka kvalitnej technike
  4. spracujte kuchynské odpady zo stravovacích zariadení moderne – vymeňte drahé zvozy kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu za elektrický kompostér, ktorý zredukuje odpad až o 90 % a premení ho na kvalitný kompost za 24 hodín
  5. pripravte osvetu pre občanov – informujte občanov o pokroku obce, zavádzaných zmenách a aktívne ich zapojte do nových riešení

Príklady obcí a miest, ktoré sa vydali na cestu inovatívneho riešenia pre menej odpadu:

Zavrieť video