Riešenia pre obce a mestá: Biologicky rozložiteľné odpady

Riešenia pre školy a reštaurácie: Kuchynské a reštauračné odpady

Riešenia pre domácnosti: Predchádzanie vzniku odpadov a triedenie

Komplexné riešenie na kľúč. Začíname bioodpadmi a postupne znižujeme množstvo celkového odpadu. 

Každý obyvateľ vyprodukuje približne 339 kg odpadu ročne, z ktorého viac ako 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádoba na odpad pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu, ktorý sa dá skompostovať. Tieto nádoby tak odchádzajú na skládky s odpadom, ktorý tam nepatrí.

Cieľom JRK Slovensko s. r. o. je odbúrať zo zmesového komunálneho odpadu biologicky rozložiteľnú zložku (záhradný odpad ako tráva, lístie, odrezky kríkov a stromov, ale aj kuchynské odpady …), a tak

  1. znížiť množstvo skládkovaného odpadu,
  2. znížiť náklady za odpady a ušetriť obecné financie,
  3. ušetriť obrovské množstvo skleníkových a iných plynov,
  4. a bioodpad premeniť na hodnotný zdroj živín – kompost.

Podporujeme zavádzanie inteligentných riešení v odpadovom hospodárstve so zameraním na systémy „Door to door“ a „PAYT“, ktorých cieľom je znížiť množstvo komunálnych odpadov produkovaných na území samospráv.

V rámci nášho konceptu „Pre menej odpadu“ spolupracujeme s obcami a jednotlivcami na ceste znižovania množstva zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom podpory domáceho kompostovania, predchádzania vzniku odpadu a zvyšovania miery triedenia odpadov.

Jedným z príkladov je aj obec Lietavská Lúčka, ktorá úspešne a ekologicky predchádza vzniku odpadov a navyše šetrí obecné financie.

 

Našimi partnermi sú taktiež zariadenia spoločného stravovania, školy/škôlky, firmy či neziskové organizácie, pre ktoré poskytujeme riešenia, vďaka ktorým môžu skompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom elektrických kompostérov.

Veľký význam vidíme taktiež v osvetových kampaniach pre obyvateľov obcí, bez ktorých by systém kompostovania nemusel vždy dokonale fungovať. Preto je našim druhým najdôležitejším cieľom vzdelávať ľudí a taktiež nastaviť im obraz o aktuálnom stave ich odpadov (aj prostredníctvom analýz odpadov, ktoré vykonávame v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky).

Zavrieť video