JRK | Svetové riešenia pre triedenie a množstvový zber odpadu aj pre slovenské samosprávy - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Svetové riešenia pre triedenie a množstvový zber odpadu aj pre slovenské samosprávy

Všetky | 25.06.2024

Množstvový zber odpadu umožňuje samosprávam znižovať náklady na správu odpadového hospodárstva a zlepšiť výsledky v úrovni vytriedenia odpadov. Výsledkom nie je len nižšie množstvo zmesového komunálneho odpadu vyvezeného na skládku, ale aj efektívnejší systém, ktorý pomáha mestám a obciam stanoviť spravodlivé poplatky pre svojich obyvateľov. 

Systém „Plať za to, čo vyhodíš“ 

Naša legislatíva povoľuje frekvencie zvozov, teda umožňuje nastavenie poplatkov podľa systémuPAYT (Pay-As-YouThrow) Plať za to, čo vyhodíš. Ide osystém zberu odpadu, kedy sa obyvateľom alebo podnikom účtuje poplatok založený na množstve vyprodukovaného odpadu. Každý platí iba za to, koľko odpadu vyhodí,nie fixný poplatok nezávislý od množstva odpadutak, ako je to v tradičných systémoch.  

„Tento systém už funguje aj vslovenských samosprávach, napríklad vobci Košeca, Lendak či Stará Halič, ktoré zaviedli ekologické,inovatívne asmart riešenie evidencie komunálneho odpadu. Každá domácnosť má vrecia sjedinečnými QR kódmi alebo označené nádoby s RFID čipmi, ktoré sú pri zvoze odpadu načítané. Obce sledujú každú domácnosť a vedia, aký druh a koľko odpadu kto vyprodukuje a ako pristupuje k jeho triedeniu,“   vysvetľuje Tomáš Murgaš.   

Tomáš Murgaš, riaditeľ spoločnosti JRK Slovensko.

Aké sú možnosti množstvového zberu? 

Technológie používané pri zbere odpadu sa neustále vyvíjajú a zefektívňujú tak, aby boli procesy pohodlnejšie, okolie čistejšie a menej škodlivé pre životné prostredie. Schémy pre množstvový zber umožňujú adresnosť a kontrolu zberu rôznymi spôsobmi, ako aj sledovanie tvorby odpadu a zmenu návykov. Pre každú samosprávu je potrebné nájsť také nástroje, ktoré sú aplikovateľné na rôzne druhy zberu a ktoré sú cielené na rôznych pôvodcov odpadu a zároveň sú výbornou alternatívou k finančne náročnejšiemu uzavretiu stojísk.  

 1. Prvou možnosťou je mechanické uzamykanie nádob pomocou kľúča. Vtomto prípade sa použije klasický kľúč, ktorým sa odomyká zámok upevnený na zbernej nádobe. Pre mestá a obce sa jedná o lacnejšiu alternatívu ako budovanie uzatvorených stojísk. 
 2. Druhou je uzamykanienádob pomocou elektronického zámku. Pomocou inteligentnej technológie sa nádoby sprístupnia iba osobám s udeleným prístupom, čiže tým, ktorí za ne každoročne platia. 
 3. Treťou alternatívou sú nádoby s malým objemom. Takýto spôsob umožňuje kontrolu vytriedenia odpadu, adresnosť na úrovni konkrétnej domácnosti azároveň zvyšuje mieru vytriedenia odpadu. Ide ovhodný nástroj pre rôzne druhy odpadov pre individuálnu, ako aj bytovú výstavbu.   

Jednoduchšie technológie množstvového zberu 

Nech samospráva zvolí akýkoľvek typ nádoby, hlavnou výhodou je adresnosť celého systému. Evidenciou nádob priradených ku konkrétnym domácnostiam, samosprávy dokážu odstrániť anonymitu v produkcii odpadu. Stačí, aby nádoby označili unikátnym identifikátorom označujúcim príslušnosť ku konkrétnym domácnostiam, či už vo forme RFID čipu alebo nálepky s QR kódom.

Pokročilejšie technológie množstvového zberu

Oproti predchádzajúcim možnostiam, pokročilejšie technológie kombinujú viaceré princípy, ktoré umocňujú výsledky množstvového zberu. Okrem evidovania výsypov, môžu samosprávy vybaviť uzamykateľnými kontajnermi s tzv. „bubnom“ (efektívna náhrada za uzamykateľné stojiská), ktorým môžu kontrolovať objem a množstvo vyhodeného odpadu.

Medzi ďalšie výhody nádob s nadstavbou patrí:

 • adresnosť a odstránenie anonymity v produkcii odpadu,
 • sprístupnenie užívania nádoby konkrétnym obyvateľom (pomocou karty alebo čipu),
 • evidovanie výsypov na úrovni domácností, ako aj ich vyťaženosti (napr. v dňoch, čase a iné),
 • kontrola druhu vyhadzovaného odpadu.

V rámci infraštruktúry zberu môžu samosprávy zriadiť centrálne miesta so zbernými ostrovčekmi, ktoré môžu občania využiť ako núdzové body mimo kalendára zvozu. Ide o výborné riešenie aj pre nerezidentov (turistov, študentov, obchodných návštevníkov), ktorí môžu pri vyhodení odpadu uhradiť jednorazový poplatok (napr. len pri ZKO).  

Množstvový zber odpadu prináša viaceré výhody, ktoré vedú k lepšiemu nakladaniu s odpadmi. Implementovaním správnej technológie vám pomôžeme zaviesť spravodlivý a adresný systém, odstránime anonymitu a poskytneme nástroj na evidovanie a kontrolu produkcie odpadov.

 

Chcem zistiť viac o výhodách a technológii množstvového zberu


Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.