JRK | ZHODNOTENIE BIOODPADU SUCHOU FERMENTÁCIOU -

Premeňte svoj odpad na energiu, teplo a palivo.

ZHODNOTENIE BIOODPADU SUCHOU FERMENTÁCIOU

Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje dlhodobo obnoviteľný zdroj energie. Prečo je dôležité sústrediť sa na surovinu, v ktorej sme doteraz neodhalili všetok skrytý potenciál? Začnite odpady riešiť komplexne. Zistite, čo všetko vám zhodnotením vlastného bioodpadu pomocou suchej fermentácie pomôžeme získať, aké benefity vám prevádzka zariadenia prinesie.

Energetické zhodnotenie bioodpadu

Prinášame profesionálne, sebestačné riešenie pre energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Ak už zastupujete mesto alebo región, podnikáte v potravinárskom priemysle, či prevádzkujete vlastnú kompostáreň, naše riešenie vám otvorí dvere k energetickej samostatnosti. Dosiahnete nižšie náklady na správu odpadov a premeňte ich na nevyčerpateľný zdroj energie.

Využite potenciál akejkoľvek organickej hmoty - kuchynského, potravinárskeho či zeleného odpadu. Kompost nemusí byť jediným produktom, ktorý môžeme zhodnotením bioodpadu získať. Využite ďalší potenciál vo forme výroby zelenej energie či biopaliva.

Odpad ako zdroj 

Veľká časť energie využívanej na Slovensku či v iných krajinách je vyrobená najmä z fosílnych palív – ropy, plynu alebo uhlia, ktoré pochádzajú z neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Zásoba týchto surovín však nie je nekonečná a zároveň ich ťažbou a následným spracovaním zaťažujme aj naše životné prostredie. Dnes už ale poznáme rôzne alternatívy, tzv. obnoviteľné zdroje energie, ktoré predstavujú možnú budúcnosť energetického priemyslu.  

K najznámejším príkladom zelenej energie dnes patrí energia získavaná zo slnka, vody, vetra či energia nadobúdaná z prirodzeného tepla zeme – geotermálna. Za pomoci nových technológií sa však naskytá ešte jeden zdroj, ktorý všetci vytvárame počas svojho života každý deň – odpad.

odpad, zelená energia

Odpad ako zdroj predstavuje využívanie lokálnych možností, ktoré máme neustále k dispozícii. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej BRO) už dnes tvorí v priemere 50 až 60 % komunálneho odpadu z domácností. Dáva preto ekonomický a zároveň aj environmentálny zmysel zamerať sa na túto zložku odpadu. Jeho vytriedením a následným zhodnotením môže mesto a región prispieť k svojej udržateľnosti, sebestačnosti a bezpečnosti.  

 

Premena biomasy na energiu 

Ekonomicky a environmentálne vyhovujúce zhodnotenie bioodpadu môže byť už dnes realitou obehového hospodárstva mnohých slovenských samospráv. Rovnako, ako v mnohých zahraničných krajinách sa kuchynský odpad stáva žiadanou a cennou surovinou, ktorú vhodnou technológiou premieňajú na energiu a pri ďalšom spracovaní aj na palivo.  

Na výstavbu suchej fermentácie vás okrem počiatočného kapitálu nečakajú ďalšie väčšie náklady. Na prevádzku fermentorov stačia minimálne finančné prostriedky. Zariadenie má nízku spotrebu a na chod spotrebuje prevažne vlastnú elektrinu a teplo. Samotná prevádzka nie je náročná, obsluha a údržba fermentorov je výrazne jednoduchšia v porovnaní s inými zariadeniami na energetické zhodnotenie BRO. V zariadení navyše dokážete zhodnotiť rôzne druhy odpadu – kuchynský odpad z domácností, bioodpad z údržby mestskej zelene či záhradníctva, zvyšky z potravinárskej výroby alebo trus s vysokým obsahom sušiny.

Materiál pod neustálou kontrolou pracovníkov prebehne tromi fázami, a to aeróbnym, anaeróbnym a opäť aeróbnym procesom, ktorý môže zahŕňať aj hygienizáciu bez externého zdroja tepla. Zhodnotením vstupov získate elektrinu, ktorú môžete využiť pre vlastnú spotrebu, čo je najmä z ekonomických dôvodov preferovaný variant. Zároveň ju môžete predať do distribučnej siete. Okrem elektrickej energie zhodnotením BRO získate aj teplo. Môžete ho využiť na iné účely v rámci danej prevádzky, na vykurovanie domácností, prípadne priemyselných objektov.

Najvšestrannejšou surovinou, ktorú získate prevádzkou zariadenia je bioplyn. Jeho ďalším spracovaním dokážete vyrobiť biometán, ktorý mnohí označujú za palivo budúcnosti. Je uplatniteľný ako palivo pre automobily alebo mestskú verejnú dopravu. Zároveň ho môžete opätovne využiť na výrobu elektriny alebo tepla na vykurovanie.

Po zhodnotení vstupných materiálov vzniká odpad, resp. organická hmota (v dôsledku biologickej degradácie), ktorá má na konci o 25 – 30 % menší objem. Výsledný substrát, na rozdiel od bežných bioplynových staníc, nie je tekutý, ale naopak tuhý. Ľahšie sa dá s ním manipulovať a spracovať na kompost.  

 

Kompostovanie organickej hmoty

Pri zhodnotení BRO v zariadení na suchú fermentáciu sa vstupný materiál, napríklad kuchynský odpad, premení na tuhú organickú hmotu. Tá na rozdiel od digestátu z iných bioplynových staníc nie je tekutá, nezapácha a dá sa upraviť na vyššiu kvalitu, kompost, ktorý má schopnosť nahradiť umelé hnojivá a dlhodobo zlepšiť úrodnosť pôdy.  

Kompostáreň a suché fermentory sú vzájomne synergické. V oboch prípadoch je potrebná rovnaká technika – kolesový nakladač – na manipuláciu s akýmkoľvek bioodpadom, kuchynským odpadom alebo s akoukoľvek organickou hmotou, vrátane konárov, trávy a podobne. Ďalej je potrebná preosievacia stanica na hotový substrát, čím dosiahnete potrebnú veľkosť frakcie a čistotu odstránením cudzích predmetov (napríklad plastových obalov).   

Kompostáreň

Výhodu pri výstavbe zariadenia na suchú fermentáciu preto majú tí prevádzkovatelia, ktorí už vlastnia kompostáreň a môžu ju jednoduchšie rozšíriť. Výstavba suchej fermentácie za týchto podmienok je investične menej náročná a stavebne jednoduchšia. Vlastníctvo kompostárne k prevádzke zariadenia na suchú fermentáciu však nie je podmienkou, výstupný materiál môžete bez ďalšieho spracovania priamo aplikovať na poliach ako hnojivo. 

 

Kľúč k sebestačnosti každého mesta 

Výstavba suchého fermentora poskytuje veľký potenciál pre potravinový priemysel. No ešte väčší potenciál môže predstavovať pre samosprávy, ktorým zákon ukladá povinnosť triediť kuchynský odpad z domácností. Odpad, za ktorý dnes platia a potrebujú sa ho „zbaviť”, naopak dokážu využiť ako nevyčerpateľný zdroj na výrobu zelenej energie. 

Vytriedením kuchynského odpadu nielen znížia objem, ale aj náklady na skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Jeho zhodnotením vo fermentoroch môže samospráva následne všetky získané výstupy monetizovať. Biometán môže predať a vtláčať do plynárenskej siete, teplo a elektrinu do distribučnej siete. A skompostovanú organickú hmotu môže samospráva naopak ponúknuť poľnohospodárom ako hnojivo. 

Hľadáte spoľahlivého partnera pre efektívne a energeticky výnosné zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu? Ponúkame vám riešenie na mieru od začiatku až do konca, od zberu kuchynského odpadu až po jeho zhodnotenie vo fermentoroch či v kompostárňach.

Rozšírenie bioplynovej stanice

Biologicky rozložiteľné odpady sa stávajú v rámci konceptu environmentálnej udržateľnosti dôležité pre výrobu elektrickej energie a tepla. Potenciál bioplynových staníc však ich výrobou nekončí. Ďalším produktom, ktorý vám ich rozšírením pomôžeme získať, je biometán - palivo budúcnosti alebo tiež bioCNG a bioLNG.

Čo je biometán? Biometán je plynná látka, ktorá má technické parametre porovnateľné so zemným plynom. Ide o všestranný „zelený produkt”, ktorý ponúka dlhodobú náhradu neobnoviteľného fosílneho zemného plynu používaného bežne, a to vďaka širokej distribučnej sieti v priemyselnej výrobe, doprave, ale aj na vykurovanie či varenie v domácnostiach.

Výroba biometánu

Biometán ako plnohodnotná náhrada fosílneho zemného plynu predstavuje budúcnosť v energetickom priemysle a tiež ďalší krok k samostatnosti mesta či regiónu. Jeho výroba spočíva v prečistení surového” bioplynu, ktorý získame zhodnotením biologicky rozložiteľného odpadu v bioplynových staniciach.  

Táto plynná látka pred ďalšou úpravou obsahuje približne 50 – 55 % metánu (CH4) a ďalšie prímesi ako oxid uhličitý, síru, vodu a iné. Plný potenciál tejto suroviny však získame jej prečistením. Rozšírením novej či starej bioplynovej stanice vám pomôžeme eliminovať kontaminanty a inertné látky s nižšou výhrevnosťou. 

 

čistenie bioplynu a výroba biomatánu

 

Výsledkom je upravený bioplyn, z ktorého získate biometán obsahujúci  99 % metánu (CH4) a oxidu uhličitého s vyššou energetickou účinnosťou. Obnoviteľný plyn je následne pripravený na vtláčanie do plynárenskej siete a jeho ďalšie použitie. 

Využitie biometánu v praxi 

Výroba biometánu z obnoviteľných zdrojov a surovín, ako je biologicky rozložiteľný odpad predstavuje pre Slovensko obrovský potenciál. Dlhodobo udržateľné moderné riešenia môžu byť prínosom nielen z hľadiska ochrany klímy a životného prostredia, ale aj energetickej sebestačnosti mesta, regiónu či celej krajiny. Biometán má všestranné využitie. Je možné ho predať (vtláčať do distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.), skvapalniť či využiť pre vlastnú spotrebu. Výstavbou bioplynovej stanice a jej rozšírením na výrobu biometánu môže ktorýkoľvek podnik či samospráva získať ďalší spôsob, ako nadobudnúť zdroj energie, tepla či napríklad paliva pre flotilu vozidiel mestskej hromadnej dopravy a to všetko len z odpadu! 

Hľadáte spoľahlivého partnera pre efektívne a energeticky výnosné zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu? Ponúkame vám riešenie na mieru od začiatku až do konca, od zberu kuchynského odpadu až po jeho zhodnotenie vo fermentoroch či v kompostárňach.

Podme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

sucha fermentacia mobilna

ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE BIOODPADU šetrite a zarábajte súčasne

sucha fermentacia mobilna