JRK | Prečo riešiť odpad - Pre menej odpadu

Prečo sa zaoberať odpadmi

Najlepší spôsob, ako pristupovať k odpadom, je predchádzať jeho vzniku. Keď už však odpad vznikne, je dôležité ho riadne vytriediť. Podľa nariadenia Európskej únie musí miera recyklácie na Slovensku dosiahnuť 65 % už v roku 2035. Je preto dôležité začať s odpadmi už teraz.

Nesmieme pri tom zabudnúť na vzdelávanie obyvateľov, nakoľko informovanosť a motivácia občanov je kľúčovým prvkom v hospodárení s odpadmi.

Vďaka správnemu nastaveniu odpadového hospodárstva vo vašej samospráve môžeme nielen ušetriť, ale taktiež získať zaujímavý zdroj informácií.

Legislatívne povinnosti v odpadovom hospodárstve

ÚROVEŇ TRIEDENIA

EÚ vyžaduje od členských štátov úroveň recyklácie 65 % do roku 2035. Z tohto dôvodu je aj v našom záujme neustále hľadať nové riešenia ako pomáhať samosprávam zvyšovať mieru triedenia tak, aby sme spoločne dosiahli stanovený cieľ.

ZÁKONNÝ POPLATOK ZA SKLÁDKOVANIE

Pre zachovanie súčasnej výšky poplatkov za uloženie odpadu na skládke musí obec či mesto neustále hľadať riešenia ako znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvyšovať mieru vytriedenia v samospráve.

SKLÁDKOVANIE ODPADU

Ďalším cieľom členských štátov EÚ je do roku 2035 znížiť objem skládok na 10 % komunálneho odpadu. Tento cieľ môžeme naplniť len v tom prípade, pokiaľ nájdeme pre odpad lepšie využitie, ako je napríklad jeho zhodnotenie v kompostárni či v bioplynovej stanici.

SPRACOVANIE ODPADU

V blízkej budúcnosti čaká Slovensko zavedenie mechanicko-biologickej úpravy. Výrazným znížením množstva zmesového komunálneho odpadu jeho vytriedením vám pomôžeme predísť narastajúcim poplatkom za odpad.

Finančné toky v odpadovom hospodárstve

ÚSPORA NÁKLADOV

Správne nastavenie odpadového hospodárstva a maximalizovanie úrovne vytriedenia zabráni prudkému zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládke.

INVESTÍCIE

Ušetrené financie z obecného rozpočtu, ktoré by ste inak vložili do nákladov na odpadové hospodárstvo, môžete investovať do ďalšieho rozvoja Vašej samosprávy.

ZHODNOTENIE ODPADU

S vytriedeným odpadom môžete taktiež získať zdroje surovín, ktoré môžete investovať do revitalizácie mestskej záhrady, v energetickom priemysle na výrobu elektriny či tepla alebo ako pohonné látky pre mestskú dopravu.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA

Za výborné výsledky v triedení odpadov, ako je napríklad bioodpad, môžete získať podporu zo strany štátu na nákup ďalších pomôcok, ktoré vám pomôžu naplniť vaše ciele v odpadom hospodárstve.

Zodpovednosť občanov k odpadom a ich povinnosti

ZVYŠOVANIE POPLATKOV

Znižovanie nákladov na odpadové hospodárstvo vám umožnia zafixovať občanom poplatok za odpady, ktorý nebudete musieť často zvyšovať s narastajúcimi nákladmi. Naopak je možné nastaviť občanom adresné zľavy na základe ich úspechov a v množstve vytriedeného odpadu.

POPULARITA

K popularite vedie cesta cez spokojných občanov. Vďaka zavedeniu pohodlného systému triedenia, informovanosťou a ďalšou motiváciou toho spoločne dosiahneme oveľa viac.

SPRAVODLIVOSŤ

Adresným zberom a evidenciou odpadu získate prehľad a môžete nastaviť spravodlivý systém poplatkov pre vašich občanov. Ten zvýhodní tých, ktorí poctivo triedia a predchádzajú vzniku odpadu.

POVINNOSŤ TRIEDIŤ

Legislatívna povinnosť občanov triediť jasne neznamená, že budú k odpadom pristupovať zodpovedne. Je preto dôležité ich dôkladne informovať a nastaviť celý systém, aby bol jednoduchý, pohodlný a zároveň fungoval efektívne.

Environmentálne aspekty a ochrana životného prostredia

SKLÁDKOVANIE

Čím menej odpadu odveziete na skládky, tým menej pôdy, vody a ovzdušia bude znečisteného, či už rozširovaním skládok, jej presakovaním, požiarmi či uvoľňovaním plynov pri rozklade bioodpadu.

ČIERNE SKLÁDKY

Pohodlný systém a správna motivácia občanov funguje ako prevencia proti vzniku čiernych skládok. Občan nemá dôvod zbavovať sa odpadov nelegálne.

KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ

Objemy nádob a správna frekvencia zvozu odpadu sú prevenciou proti neporiadku v okolí stojísk či v obci alebo v meste.

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Už teraz vieme, že zdroje surovín našej planéty miznú. Je preto nutné zacyklovať materiálové toky, zmeniť odpad na surovinu a dostať ich späť do obehu.

Výpočet nadpis

Výpočet popis

1. Lokalita


2. Riešenia


Prejsť na druhý krok

3. Množstvo odpadu (za rok 2018)

v tonách4. Kontakt


Poraďte sa s nami, ako by to mohlo fungovať u vás.

Dajte nám vedieť, že máte záujem zlepšiť odpadové hospodárstvo a náš regionálny manažér pre váš kraj sa vám bude venovať.

Alebo kontaktujte priamo vášho regionálneho manažéra.

MartinFoltán

Regionálny manažér - Bratislavský kraj, okresy: Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Topoľčany a Zlaté Moravce

  • +421 911 717 758

MarioVrbovský

Regionálny manažér - okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta a Dunajská Streda

  • + 421 910 220 460

Andrea Hrušovská

Regionálna manažérka - Banskobystrický kraj

  • +421 910 220 458

Lukáš Šimor

Regionálny manažér - Žilinský a Trenčiansky kraj

  • + 421 909 101 085

Tomáš Valko

Regionálny manažér - východné Slovensko

  • + 421 910 220 462

Naše riešenia

Pozrite sa na naše riešenie odpadov. To vám pomôžeme zaviesť aj u vás.