JRK | KUCHYNSKÝ ODPAD - Pre menej odpadu

Pohodlný a hygienický zber od dverí

KUCHYNSKÝ ODPAD

Vďaka zmene systému zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu zvýšia samosprávy mieru triedenia až na 80 % a vytvoria pohodlný a spravodlivý systém pre občanov.

Nevyhadzujte peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam

Rozhodujete sa ako zaviesť triedený zber BRKO? Správne nastavenie infraštruktúry je podstatné už na začiatku. Získate lepšie výsledky v miere triedenia a znížite skládkovanie. Pohodlný systém zvýši zapojenosť občanov a zlepší čistotu vytriedeného odpadu na ďalšie zhodnotenie.

Začnite s odpadom, ktorého je najviac. Zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľného a oddeleného kuchynského odpadu sa zásadne zlepšia výsledky.

Adresný systém zberu od dverí (tzv. door to door) je veľmi účinné kombinovať s elektronickou evidenciou odpadu. Zvýši sa pohodlie a motivácia občanov k lepšiemu triedeniu.

Zbierajte a evidujte odpad od dverí 

Samosprávy, v ktorých občania môžu triediť všetky druhy odpadu, čo najbližšie pri mieste kde vzniká, dosahujú výrazne lepšie výsledky. Donášková vzdialenosť zásadne ovplyvňuje úroveň triedenia. Do triedenia priamo pri zdroji sa zapojí  priemerne 98 % domácností. Pri vzdialenosti 100 metrov je to len 41 %, a pri stojisku vzdialenom 200 metrov je ochotných triediť len 12 % domácností.

V prípade triedenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) donášková vzdialenosť a systém zberu výrazne zlepšia výsledky. Čím je infraštruktúra bližšia a adresnejšia k producentovi, tým menej komunálneho odpadu tvoria. Zvyšuje sa čistota odpadu a celková spokojnosť v komunite.

Prepracovaný systém zberu triedeného BRKO a kuchynského odpadu priamo od dverí umožní dosiahnuť výsledky nad 60 %. Veľmi účinným sa ukazuje prepojenie s elektronickou evidenciou odpadov. Občania sú motivovaní a odmenení za zodpovedné správania, pretože ,,platia za to, čo vyhodia.“ Adresnosť riešenia navyše umožňuje identifikovať konkrétne nedostatky a prijať opatrenia na správnom mieste. Samospráva účinne komunikuje s konkrétnou domácnosťou a pracuje na zlepšení jej návykov.

 

Triedenie pri zdroji:

 • vybavíme domácnosti certifikovanými vreckami na bioodpad a priedušnými košíkmi
 • ich používanie zabraňuje vzniku hnilobných procesov, zápachu a výluhov
 • naplnené vrecká sa zbierajú do väčšej zbernej nádoby (ako je zvykom pri komunálnom odpade)

Pohodlný a hygienický zber:

 • efektívne je zaviesť oddelený zber kuchynského a zeleného BRKO
 • použitie kompostovateľných vreciek zvyšuje čistou v nádobách a zberných autách
 • častý odber v menších objemoch zabezpečuje hygienickú manipuláciu s odpadom

Prepojenie s evidenciou odpadu:

 • všetky zberné nádoby sú označené RFID čipom alebo QR kódom s identifikovaním konkrétneho producenta
 • evidencia umožní vyhodnotiť zapojenosť domácností do zberu
 • platia za to čo vyhodia, resp. môžu získať odmenu či úľavu z poplatku za odpad

Vysoká frekvencia zberu:

 • triedený BRKO je odvážaný z každej domácnosti minimálne jeden krát za týždeň
 • pohodlný a rýchly zber aj z úzkych mestských ulíc zabezpečujú menšie zberové vozidlá
 • následne sa odpad presunie do väčších vozidiel a odváža na zhodnotenie

Intenzívna komunikácia s občanmi:

 • domácnosti dostávajú komplexné informácie o fungovaní systému pred spustením
 • adresnosť zberu umožňuje lepšiu komunikáciu a vzdelávanie konkrétnych producentov
 • samospráva môže prijať motivačné či reštriktívne opatrenia na zlepšenie výsledkov triedenia BRKO

Zhodnotenie odpadu:

 • kvalita zberového procesu od dverí zabezpečuje vysokú čistotu materiálu
 • certifikované vrecká akceptujú aj priemyselné kompostárne
 • zvolená infraštruktúra výrazne zvýši kvalitu kompostovacieho proces a výsledného produkt – kompostu

Antimikrobiálna úprava nádob

 • hygienickejší zber
 • zníženie pachov
 • nie je potrebné chemické čistenie
Zobraziť viac

Košík zber kuchynského odpadu

 • objem: 10l
 • farba: hnedá
 • perforovaný/prevetrávaný
 • špeciálne uchytenie pre kompostovateľné vrecká
 • uzamykateľný mechanizmus
 • jednoduchá manipulácia a nenáročnosť na priestor
 • možnosť zavezenia na kuchynskú linku
Zobraziť viac

URBA nádoby na kuchynský odpad

 • objem: 20l, 23l, 25l
 • farba: zelená, hnedá
 • uzamykateľný mechanizmus
 • jednoduchá manipulácia a nenáročnosť na priestor
 • možnosť zavesenia na kuchynskú linku
 • možnosť pridanie certifikovaných aditív proti baktériám
Zobraziť viac

Nádoby na triedený zber bioodpadu

 • objem: 120l, 240l
 • kovová mriežka na spodnej časti nádoby
 • vetracie mriežky v hornej a spodnej časti
 • odvetrávané veko pre kombinovaný zber
Zobraziť viac

Kompostovateľné vrecká

 • objem: 10l, 25l, 40l, 120l, 240l
 • certifikované podľa normy EN 13 432
 • vrecká s uškami na objednávku
 • vhodné pre domácnosti a priemyselné kompostovanie
Zobraziť viac

Papierové vrecká

 • objem: 5l, 7l, 10l
 • materiál: 100% recyklát
 • preverená rozložiteľnosť
 • vhodné pre bioplynové stanice
Mám záujem

Polepy na kuchynský odpad

 • grafika a popis čo patrí a nepatrí do nádoby
 • rôzne druhy infografík
Mám záujem

Komunikácia s občanmi

 • informovanie občanov o systéme a jeho prínosoch
 • zvýšenie motivácie a zapojenosti zo strany občanov
 • použitie online a offline nástrojov
 • pútavé grafické spracovanie
Mám záujem

Nájdeme riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Alebo kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.