JRK | KOMPOSTÁRNE - Pre menej odpadu

Premeňte bioodpad na kvalitný kompost

KOMPOSTÁRNE

Prinášame unikátne spojenie technológie na riadenie procesu a profesionálnu kompostovaciu techniku, ktorá vám uľahčí prácu. Pomôžeme vám vybudovať kompostáreň a nastaviť jej fungovanie tak, aby pracovala maximálne efektívne a výsledným produktom bol kompost s vysokou mikrobiálnou kvalitou.

Zobraziť produktový list

Riešenie pre kuchynský a zelený biologicky rozložiteľný odpad

Triedenie a zhodnotenie bioodpadov je dôležitým pilierom optimalizácie odpadového hospodárstva. Vybudovanie priemyselnej kompostárne predstavuje atraktívne riešenie pre samosprávy, združenia obcí a podnikateľov, ktorí sú každoročne pôvodcami veľkého množstva biologicky rozložiteľného odpadu.

Zhodnotením kuchynského či zeleného odpadu ročne získate výživný kompost, dosiahnete vyššiu mieru triedenia a znížite náklady spojené s hygienizovaním a zhodnotením odpadu.

Prečo kompostovať bioodpad? 

Významnú časť v nádobách na zmesový komunálny odpad tvorí kuchynský odpad, ktorého potenciál však využívame obmedzene, a to napriek tomu, že poskytuje široké spektrum benefitov. Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a jeho následné aplikovanie na poliach zlepšuje prirodzené funkcie pôdy, vytvára priaznivé podmienky pre mikroorganizmy a biologickú činnosť v zemine.  

Banner

Využívanie bioodpadu vo forme prírodného hnojiva pomáha pôde lepšie absorbovať vodu a chrániť ju pred suchom aj v letných horúčavách, predchádzať eróziám či povodniam. Kompost zároveň zlepšuje vitalitu, štruktúru a pórovitosť pôdy, ktorá podporuje úrodnosť a vývin koreňovej sústavy rastlín. A v neposlednom rade pomáha sekvestrovať uhlík v pôde, významne znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére a tým chrániť klímu a životné prostredie. 

 

Návrh kompostárne 

Uvažujete nad zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu vo vlastnej réžii? Vieme, že výstavba kompostárne je veľkým projektom, preto v JRK nájdete partnera, ktorý vás celým procesom prevedie. Pristupujeme ku každému projektu individuálne. Pri tvorbe návrhu zohľadníme všetky druhy a množstvá odpadu, ktoré budete spracovávať či techniku, ktorú máte k dispozícii. Pomôžeme vám vybrať vhodný pozemok či technológiu, prevedieme vás administratívou, odporučíme vám dotácie a naučíme vás správne kompostovať. 

Zverte návrh kompostárne do rúk odborníkov. Pripravíme vám projekt zariadenia, ktoré bude fungovať z personálneho a procesného zabezpečenia efektívne s výsledným kvalitným kompostom už v priebehu 10-14 týždňov.  

 

Moderná technológia pre kompostárne 

Fungovanie kompostárne zásadne ovplyvňuje aj vybavenie, ktoré monitoruje a zjednodušuje prevádzku zariadenia. Kompostárne od JRK disponujú jedinečnou technológiou prevzdušňovania, ktorá vytvára optimálne podmienky pre rýchlejší rozklad materiálu (až o 30%). Náš monitorovací systém automaticky sleduje všetky dôležité hodnoty pre neustály prehľad nad kompostovaným materiálom aj bez fyzickej prítomnosti obsluhy.  

Hygienizácia odpadu 

Pri vytriedení a zhodnotení kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu vstupný materiál okrem rastlinných zvyškov obsahuje aj zvyšky živočíšneho pôvodu (napr. mäso, mliečne výrobky atď.), ktoré musia pred kompostovaním prejsť hygienizáciou. 

Perfektným riešením pre stabilizáciu kuchynského odpadu je mobilný CSC kontajner s nízkou spotrebou energie, pri veľkom objeme odporúčame statické COMPOboxy. Obe riešenia disponujú modernou technológiou riadenia na diaľku pomocou mobilnej aplikácie. 

Vhodná technika pre kompostárne 

Prácu v kompostárni vám pomôžeme uľahčiť kompatibilnou a kvalitnou technikou. S našimi nástrojmi môžete materiál zmenšiť na požadovanú veľkosť a pripraviť ho na ďalšie spracovanie. Mechanickým spracovaním môžete zrýchliť výrobu a zároveň zvýšiť kvalitu výsledného organického hnojiva.   

 • Prekopávač pomáha prevzdušniť a premiešať materiál, podporuje kompostovací proces a urýchľuje premenu bioodpadu na kvalitné organické hnojivo.  
 • Geotextília chráni základky pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zabraňuje šíreniu zápachových emisií a odlietavaniu materiálu do okolia.  
 • Navíjač geotextílie uľahčuje manuálne narábanie s geotextíliou najmä v prípadoch, kedy je povrch mokrý. 
 • Bezdrátové vpichové teplomery vám pomôžu odmerať teplotu aj v strede základky a sledovať stav kompostovacieho procesu.  
 • Preosievacia stanica s bubnovým sitom preosieva organickú hmotu a oddeľuje rôzne veľkosti frakcie, hotový kompost od materiálu, ktorý je výborným katalyzátorom pri zakladaní novej základky.  

 

Sme úspešným dodávateľom technológie a techniky v oblasti biologického spracovania odpadu. S návrhom a vybavením priemyselnej kompostárne vám radi pomôžeme. Pre viac informácií nás kontaktujte ohľadom nezáväznej konzultácie. 

Riešenie pre zelený biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene, cintorínov a záhrad predstavuje jednu z najväčších výziev, ktorým čelia samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva. V JRK Slovensko vieme, ako môžete veľké množstvo pokosenej trávy, lístia alebo orezov využiť vo svoj prospech.

Pomôžeme vám navrhnúť najvhodnejšie riešenie, malú kompostáreň do 100 ton, ktorou efektívne zhodnotíte zelený odpad a súčasne zlepšíte vaše výsledky v miere triedenia.

Výhody malej kompostárne do 100 ton 

 • Malá kompostáreň môže slúžiť aj občanom na odovzdanie nadbytočného bioodpadu zo záhrad. 
 • Sprístupnením kompostárne občanom môžete znížiť rozsah plánovaných kampaňových zberov.  
 • Malá kompostáreň do 100 ton je ideálnym riešením pre obce, ktoré nemajú koncové zariadenie pre odpad z údržby obecnej zelene.  
 • Množstvo zhodnoteného zeleného bioodpadu môžete zaradiť do výpočtu pri vypĺňaní ročného ohlásenia o nakladaní s odpadmi a zvýšiť úroveň vytriedenia vašej samosprávy.  

Požiadavky na vybavenie

 • Štiepkovačom zmenšíte napríklad haluzoviny, odpad z orezávania stromov alebo kríkov.
 • Prekopávačom prevzdušníte a premiešate materiál, podporíte a urýchlite proces kompostovania.
 • Traktor s plazivou rýchlosťou vám umožní prácu s prekopávačom. 
 • Teplomery vám pomôžu sledovať jednotlivé fázy a riadiť proces kompostovania
 • Používaním geotextílie vytvoríte optimálne podmienky v zakládke a ochránite organickú hmotu pred poveternostnými vplyvmi.

Uvažujete nad výstavbou malej kompostárne do 100 ton? Nezáväzne nás kontaktujte a spoločne zistíme, aké sú vaše možnosti. Poradíme vám, ako nastaviť kompostovací proces správne a zabezpečíme kvalitnú techniku, ktorá vám s tým pomôže.  

Hygienizácia kuchynského odpadu

Pri zbere kuchynského BRKO je veľmi dôležité, kde tento odpad skončí a ako bude využitý. Vytriedený kuchynský odpad obsahuje mäsové a mliečne výrobky či varenú stravu. Takýto odpad nie je možné ihneď kompostovať. Musí prejsť tzv. procesom hygienizácie. Vhodným zariadením na úpravu bioodpadu pred kompostovaním sú fermentory - CSC kontajner, elektrický kompostér alebo kompobox.

Fermentačné a hygienizačné zariadenia:

CSC kontajner:

 • Jednoduchá manipulácia a rýchla mobilita prostredníctvom hákového nosiča
 • Aktívny prevzdušňovací systém umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu, urýchľuje proces hygienizácie
 • Riadenie procesu na diaľku – neustály prehľad o priebehu hygienizácie prostredníctvom počítača, tabletu či telefónu
 • Aplikácia, ktorá umožní vizualizáciu procesov v kontajneri
 • Možnosť exportovať dáta na ďalšie využitie
 • Polopriepustná ochranná membrána, ktorá zabráni unikaniu pachov do okolia
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá manipulácia – plnenie a vyprázdňovanie zariadenia
 • Zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3
fermentor, hygienizačný kontajner, CSC

Proces hygienizácie v CSC kontajneroch

Kompostovacie boxy:

 • vhodné pre spracovanie veľkého objemu kuchynského BRKO a priestorovo obmedzené kompostárne
 • hygienizácia prebieha vo vnútri uzavretého fermentovacieho boxu
 • súčasťou je prevzdušňovací a zavlažovací systém
 • polopriepustná membrána slúži ako filter zápachových emisí

kompobox, hygienizácia, fermentácia brko

 

Premeňte bioodpad na kvalitný kompost

Zdroje biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):

 • oddelený zber kuchynského a záhradného BRO zvyšuje čistotu a kvalitu výsledku
 • využite pravidelný a sezónny zber veľkooobjemného BRO z domácností
 • kompostujte tiež bioodpad z verejných plôch, parkov a cintorínov

Príjem BRO v kompostárni:

 • po prijatí sa osobitne uskladní zelený a drevnatý materiál, prípadne kuchynský odpad
 • BRO spracuje napr. v štiepkovači na menšiu frakciu
 • zelený a kuchynský bioodpad sa premieša s drevnou štiepkou

Neutralizácia patogónov:

 • platí pre kompostovanie kuchynského odpadu
 • bioodpad sa uloží do hygienizačného zariadenia, kde prebieha neutralizácia patogónov
 • proces je možné neustále monitorovať a riadiť na diaľku prostredníctvom počítača alebo smart telefónu

Kompostovanie na zakládkach:

 • hygienizovaný materiál je premiestnený na kompostovacie zakládky
 • prostredníctvom systému prevzdušňovania a prekopávania sú vytvorené optimálne podmienky pre vytvorenie kvalitného kompostu
 • kompostovací proces je riadený automatizovaným systémom

Vyzrievanie kompostu:

 • po uplynutí 8-12 týždňov je kompost takmer hotový
 • presunie na skladovú plochu, kde ešte mesiac vyzrieva
 • následne je pripravený na využitie v záhradách

Využitie kompostu:

 • hotový kompost môžete rozdať občanom
 • využiť ako hnojivo na verejné plochy
 • po získaní certifikácie predávať

Technológia pre kompostárne

 • profesionálna technológia uľahčuje prevádzku, zrýchľuje kompostovací proces s zvyšuje kvalitu výstupu
 • nepretržité meranie teploty umožňuje sledovať aktuálny stav a fázy kompostovania
 • ovládanie vzduchotechniky a zavlažovania na diaľku pomocou mobilnej aplikácie
Zobraziť viac

COMPObox

 • spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
 • vhodné zariadenie v rámci mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu
 • súčasťou hygienizačného boxu je prevzdušňovací a zavlažovací systém
 • vhodné aj pre kompostárne s priestorovým obmedzením
Zobraziť viac

CSC kontajner

 • objem: 20 m3, 30 m3
 • ideálne riešenie pre malé kompostárne
 • hygienizačný fermentor na biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov
Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 200

 • max. šírka základky: 2,2 m
 • max. výška základky: 1,2 m
 • vhodný pre menšie a malé kompostárne
 • cenovo dostupný, kompaktný a pritom výkonný prekopávač
 • možné dodať ako stavebnicu (samostatná montáž)
Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 230

 • max. šírka základky: 2,7 m
 • max. výška základky: 1,25 m
 • traktorom poháňaný prekopávač
 • vhodný pre menšie a malé kompostárne
Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 300

 • max. šírka základky: 3,4 m
 • max. výška základky: 1,6 m
 • najpredávanejší traktorom poháňaný prekopávač
 • vysoký výkon
 • zosilnená konštrukcia
 • vhodný pre väčšie a menšie kompostárne
PL - Prekopávač kompostu CMC 300 - SK_tlač

Prekopávač kompostu CMC ST 350

 • max. šírka základky: 4 m
 • max. výška základky: 1,9 m
 • ideálny pre stredne veľké kompostárne
 • vďaka klasickej konštrukcii na prívesu sa bočné sily stabilizujú a neprenášajú na traktor záťaž
Zobraziť viac

Prekopávač kompostu TracTurn

 • max. šírka základky: 4,5 m
 • max. výška základky: 2,2 m
 • mobilný traktorový prekopávač
 • súčasné prekopávanie, kyprenie, prevzdušňovanie a miešanie
 • bočný posun kompostu pre trojúholníkové a lichobežníkové tvary základky
 • možnosť spojenia dvoch základok do jednej
Zobraziť viac

Geotextília

 • dôležitý nástroj pre výrobu kvalitného kompostu
 • chráni kompostovací materiál pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami
 • udržujte optimálne podmienky vlhkosti
 • umožňuje aeróbny rozklad
 • minimalizuje stratu výluhu a živín
 • znižuje emisie zápachu
 • nebráni prirodzenému vzniku komínového efektu
Zobraziť viac

Navíjač geotextílie

 • praktický navíjač pre jednoduchú a šetrnú manipuláciu s geotextíliou
 • jednoduché prekrytie základky ochrannou geotextíliou
 • obojsmerný návin až 300m – hydraulický pohon
 • variabilná rýchlosť návinu
 • prepojenie na traktor s čelným nakladačom či na kolesový nakladač
Zobraziť viac

Preosievacia stanica

 • rotačné sito oddelí nadrozmerné častí frakcie kompostovaného materiálu od hotového substrátu
 • plnenie sita sa vykonáva stacionárnym či mobilným zásobníkom (objem 3,5 m3) a dopravným pásom
 • výkonné, kompaktný a cenovo dostupný
 • výstupná nadfrakcia môže byť vrátená do kompostovacieho procesu
Zobraziť viac

Drvič kuchynského odpadu

 • kapacita zásobníka: 5m3
 • mechanická úprava vstupného kompostovacieho materiálu
 • jednoduchá manipulácia
Zobraziť viac

Štiepkovače

 • vkladací žľab v ideálnej výške pre jednoduchú manipuláciu
 • automatické vťahovanie vetví
 • bezpečnostný vypínač
 • 360° otočný komín pre nasmerovanie štepov na požadované miesto
Zobraziť viac

Mobilná kompostáreň

 • bezproblémový chod a jednoduchá údržba
 • spracovanie rozmanitých druhov biologicky rozložiteľného odpadu
 • efektívny systém drvenia – nedochádza k vzpriameniu tvrdých materiálov
 • minimum zápachu a úniku štiav pri kompostovaní materiálu
Zobraziť viac

Meracia technika

 • rýchle testovanie kvality kompostu podľa potreby
 • meranie presnej hodnoty ph
 • meranie hodnôt kyslíka a oxidu uhličitého
Zobraziť viac

Podme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.