JRK | PROFESIONÁLNE KOMPOSTÁRNE - Pre menej odpadu

Premeňte bioodpad na kompost, o ktorý bude záujem.

PROFESIONÁLNE KOMPOSTÁRNE

Pripravte sa na zmeny v odpadovej legislatíve a povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Využite biologicky rozložiteľný odpad a vytvorte kvalitný kompost za krátky čas. Poskytujeme profesionálny prístup k vybaveniu a riadeniu kompostárne. Zvýšite prevádzkovú a finančnú efektívnosť a vyrobíte kvalitný kompost.

Riešenie pre zelený aj kuchynský BRO

Na Slovensko prinášame unikátne spojenie technológie na riadenie technologického procesu výroby kompostu a profesionálnej kompostovacej techniky, ktorá uľahčí prácu. Pomôžeme vám vybudovať kompostáreň a nastaviť jej fungovanie tak, aby pracovala efektívne a výsledný produkt bol kvalitný kompost.

Využite potenciál bioodpadu, premeňte ho na kvalitnú surovinu a zlepšite kvalitu pôdy a životného prostredia.

Kvalitný kompost je cenným zdrojom pre poľnohospodárstvo, možnosť získať ho za odovzdaný bioodpad ocenia aj občania.

Vybudujte funkčnú kompostáreň 

Zvýšte mieru triedenia vďaka odpadu, ktorého je najviac. Pripravte sa na povinnosť triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a  vytvorte miesto, kde sa premení na cenný zdroj živín. Premeňte vyzbieraný zelený odpad z domácností a nadrozmerný odpad z údržby verejnej zelene na kvalitný kompost, o ktorý bude záujem.

Problémom slovenských samospráv je nedostatok zariadení na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov. Ďalším problémom je, že tých málo ktoré fungujú, neprodukujú kvalitný výstup – hodnotný kompost. Sme pripravení zmeniť to.

Náš odborný tím sa venuje budovaniu profesionálnych kompostární viac ako dvadsať rokov a má skúsenosti z celého sveta. Pomôžeme vám vytvoriť riadenú kompostáreň, v ktorej sa vďaka optimálne nastaveným procesom:

 • zredukuje veľké množstvo BRKO na kompost
 • spracuje kuchynský odpad – neutralizujú sa patogénne látky procesom hygienizácie v hygienizačných kontajneroch alebo kompostovacích boxoch
 • riadi priebeh kompostovania, aby boli vytvorené ideálne podmienky
 • môžete plánovať a riadiť celú prevádzku prostredníctvom počítača či smart telefónu
 • využíva kompatibilnú strojovú techniku, pre praktickú a rýchlu starostlivosť o kompostovacie zaklády

Riadenie činností v kompostárni od príchodu materiálu, až po výrobu kvalitného kompostu je efektívnejšie z pohľadu personálneho a procesného zabezpečenia. Výsledný stabilizovaný a nezávadný kompost je možné vytvoriť už v  priebehu 6-14 týždňov.

 

Vybavenie kompostárne

Fungovanie kompostárne zásadne ovplyvňuje aj vybavenie kompostovacou technikou a technológiou. Je dôležitejšie vybrať si správne zariadenia. Neinvestujte zbytočne do techniky, ktorú v konečnom dôsledku nepotrebujete. Pre lepšiu starostlivosť o materiál je potrebná správna kombinácia strojov.

 • Manipulácia s BRKO

Starostlivosť o kompostovaný materiál uľahčí kombatibilná strojová technika – drvič, traktor, prekopávač kompostu, prekrývač kompostovacích zakládok, geotextília, preosievač a ďalšie. Zmenšenie materiálu, premiešanianie, ochrana kompostu pred vplyvmi počasia a manipulácia s hotovým kompostom umožnia kvalitnejší a rýchlejší priebeh procesu kompostovania. Viac informácií o zariadeniach nájdete ďalej v sekcii Produkty.

 • Hygienizácia kuchynského odpadu

Využite inovatívne fermentačné a hygienizačné zariadenia pre zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, jeho hygienizáciu, neutralizácia patogénov. Kompostovacie boxy, CSC kontajnery alebo veľkokapacitné elektrické kompostéry poskytujú široké možnosti spracovania v závislosti od veľkosti prevádzky a množstva spracovaného odpadu. Fermentory s automatizovaným procesom hygienizácie umožňujú kontrolu a riadenie počas celej doby spracovania. Viac informácií o zariadeniach nájdete ďalej v sekcii Produkty.

 • Vytvorenie a kontrola optimálnych podmienok

Súčasťou riadeného procesu kompostovania je originálna prevzdušňovacia technológia a vybavenie pre sledovanie vývoja kompostovacieho procesu. Systém prevzdušňovania kompostovacích zakládok v kombinácií s ich prekrytím geotextíliou vytvorí optimálne podmienky pre rýchlejší rozklad materiálu. Zároveň udržuje rovnomerné podmienky pre kompostovanie vo všetkých častiach zakládky. Súčasťou starostlivosti je meracia a monitorovacia technika. Viac informácií o zariadeniach nájdete ďalej v sekcii Produkty.

Venujte pozornosť aj kvalitnej príprave infraštruktúry pre zber a triedenie BRO a kuchynského odpadu z domácností. Viac informácií nájdete v sekcii ZBER OD DVERÍ.

Spracovanie obecného BRO

V každej samospráve vzniká veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Zvýšte svoju mieru triedenia vďaka bioodpadu a spracujte ho v obecnej kompostárni. Vyriešite aj problém, čo s odpadom z veľkokapacitných zberov od občanov.

Spracujte biologicky rozložiteľný odpad z obecnej zelene, parkov, cintorínov vo vlastnej réžii. Umožnite tiež odovzdať nadbytočný bioodpad občanom. Zlepšíte výsledky, znížite náklady na skládkovanie a zároveň získate krajšiu a čistejšiu obec, spokojných občanov a kvalitný hnojivo.

Ako vytvoriť obecnú kompostárneň?

Hoci ide o menšie zariadenie, pre jej plynulé fungovanie a minimalizovanie negatívnych prejavov je potrebné zabezpečiť kvalitný kompostovací proces. Vďaka kvalitnému technickému a technologickému vybaveniu sa budete môcť tešiť z rýchleho spracovania BRO. Navyše vytvoríte hodnotný kompost, ktorý môžete využiť na zveľadenie vašej zelene v parkoch.

Požiadavky na vytvorenie kompostárne s kapacitou do 100 ton BRO ročne:

(ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania)

 • dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania
 • meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 °C
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania

Prevádzkové opatrenia:

 • zamedziť vstupu nepovolaných osôb
 • zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
 • zabezpečiť meranie teploty
 • zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia

Základné kroky procesu kompostovania:

 • zbieranie a evidovanie množstva BRO
 • zmenšenie nadrozmerného BRO pre jednoduchšie kompostovanie – štiepkovanie
 • vytvorenie kompostovacích zakládok, na ktorých bude kompostovací proces prebiehať
 • pravidelné prekopávanie kompostu – zabezpečí premiešanie materiálu, dostatočný prístup vzduchu a prístup mikroorganizmov k čerstvému bioodpadu, vďaka čomu sa odpad rýchlejšie premení na kompost
 • vytvorenie ideálnych podmienok pre kompostovací proces – pravidelné meranie teploty, prekrývanie zakládky, prekopávanie
 • vytvorenie hotového kompostu, jeho presun zo základy a využívanie

Požiadavky na vybavenie:

 • štiepkovač – pre zmenšenie napr. haluzoviny, odpadu z orezávania stromov a kríkov
 • prekopávač kompostu – na pravidelné premiešavanie kompostovacích zakládok
 • teplomer – na sledovanie  teploty a riadenie procesu kompostovania
 • geotextíliu – na prekrytie zakládky, vytvorenie optimálnych podmienok v zakládke a jej ochranu pred poveternostnými vplyvmi
 • velkoobjemný kontajner – na zbieranie a priebežné uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
 • traktor – ktorý umožní prácu s prekopávačom

Viac informácií o technike nájdete v sekcii Produkty.

Hygienizácia kuchynského odpadu

Pri zbere kuchynského BRKO je veľmi dôležité, kde tento odpad skončí a ako bude využitý. Vytriedený kuchynský odpad obsahuje mäsové a mliečne výrobky či varenú stravu. Takýto odpad nie je možné ihneď kompostovať. Musí prejsť tzv. procesom hygienizácie. Vhodným zariadením na úpravu bioodpadu pred kompostovaním sú fermentory - CSC kontajner, elektrický kompostér alebo kompobox.

Fermentačné a hygienizačné zariadenia:

CSC kontajner:

 • Jednoduchá manipulácia a rýchla mobilita prostredníctvom hákového nosiča
 • Aktívny prevzdušňovací systém umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu, urýchľuje proces hygienizácie
 • Riadenie procesu na diaľku – neustály prehľad o priebehu hygienizácie prostredníctvom počítača, tabletu či telefónu
 • Aplikácia, ktorá umožní vizualizáciu procesov v kontajneri
 • Možnosť exportovať dáta na ďalšie využitie
 • Polopriepustná ochranná membrána, ktorá zabráni unikaniu pachov do okolia
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá manipulácia – plnenie a vyprázdňovanie zariadenia
 • Zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3
fermentor, hygienizačný kontajner, CSC

Proces hygienizácie v CSC kontajneroch

Kompostovacie boxy:

 • vhodné pre spracovanie veľkého objemu kuchynského BRKO a priestorovo obmedzené kompostárne
 • hygienizácia prebieha vo vnútri uzavretého fermentovacieho boxu
 • súčasťou je prevzdušňovací a zavlažovací systém
 • polopriepustná membrána slúži ako filter zápachových emisí

kompobox, hygienizácia, fermentácia brko

 

Premeňte bioodpad na kvalitný kompost

Zdroje biologicky rozložiteľného odpadu (BRO):

 • oddelený zber kuchynského a záhradného BRO zvyšuje čistotu a kvalitu výsledku
 • využite pravidelný a sezónny zber veľkooobjemného BRO z domácností
 • kompostujte tiež bioodpad z verejných plôch, parkov a cintorínov

Príjem BRO v kompostárni:

 • po prijatí sa osobitne uskladní zelený a drevnatý materiál, prípadne kuchynský odpad
 • BRO spracuje napr. v štiepkovači na menšiu frakciu
 • zelený a kuchynský bioodpad sa premieša s drevnou štiepkou

Neutralizácia patogónov:

 • platí pre kompostovanie kuchynského odpadu
 • bioodpad sa uloží do hygienizačného zariadenia, kde prebieha neutralizácia patogónov
 • proces je možné neustále monitorovať a riadiť na diaľku prostredníctvom počítača alebo smart telefónu

Kompostovanie na zakládkach:

 • hygienizovaný materiál je premiestnený na kompostovacie zakládky
 • prostredníctvom systému prevzdušňovania a prekopávania sú vytvorené optimálne podmienky pre vytvorenie kvalitného kompostu
 • kompostovací proces je riadený automatizovaným systémom

Vyzrievanie kompostu:

 • po uplynutí 8-12 týždňov je kompost takmer hotový
 • presunie na skladovú plochu, kde ešte mesiac vyzrieva
 • následne je pripravený na využitie v záhradách

Využitie kompostu:

 • hotový kompost môžete rozdať občanom
 • využiť ako hnojivo na verejné plochy
 • po získaní certifikácie predávať

Štiepkovač Superius

Spracujte konáre pohodlne v štiepkovači SUPERIUS s najvyššou kvalitou.

Zobraziť viac

Mobilná kompostáreň

V mobilnej kompostárni môžete spracovať rozmanité druhy biologicky rozložiteľného odpadu do priemeru 5 cm na rôznych miestach vo vašom meste alebo obci.

Zobraziť viac

Drvič kuchynského odpadu

Zmenšenie veľkých častí kuchynského odpadu zabezpečí elektrický drvič kuchynských odpadov.

Zobraziť viac

Štiepkovač Laski LS 160 PB/DWB

Benzínový alebo naftový štiepkovač jednoducho spracuje drevnú hmotu s priemerom až 160 mm na štiepku.

Zobraziť viac

Štiepkovač Laski LS 100/27 CB

Rýchlo a jednoducho spracuje drevnú hmotu s priemerom až 100 mm na štiepku.

Zobraziť viac

Štiepkovač Arborist

Spracovanie veľkého objemu drevnatého biologicky rozložiteľného odpadu umožní štiepkovač Arborist s unikátnou technológiou nožov Disc Blade.

Zobraziť viac

Preosievacia stanica

Preosievacia stanica oddelí nadrozmerné častí frakcie kompostovaného materiálu, od hotového substrátu.

Zobraziť viac

Geotextília

Priedušná textília ochráni kompostovaný materiál pred nepriaznivým vplyvom počasia a udržuje stálu teplotu kompostu.

Zobraziť viac

Navíjač geotextílie

Prekryte kompostovaný materiál jednoducho a rýchlo pomocou navíjacieho zariadenia.

Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 350

Zariadenie je vhodné pre veľké kompostárne, s šírkou zakládky do 4,00 metra.

Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 300

Svetovo najpredávanejší prekopávač kompostu, vhodný pre kompstárne so šírkou zakládky do 3,4 metra.

Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 230

Prekopávač s kónickým tvarom pre malé a stredné kompostárne so šírkou zakládky do 2,7 metra.

Zobraziť viac

Prekopávač kompostu CMC ST 200

Výborne sa hodí do malých kompostární so šírkou zakládok do 2,2 metrov.

Zobraziť viac

CSC kontajner 30

Hygienizačný fermentor na biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, kalov a jatočných odpadov s objemom 29 m3.

Zobraziť viac

Meracia technika

Zabezpečte ideálne podmienky v kompostovacej základke. Kontrolu procesov môžete zrealizovať prostredníctvom meracej techniky.

Zobraziť viac

Technológia pre kompostárne

Vybavte svoju kompostáreň profesionálnou technológiou pre efektívny proces výroby kompostu.

Zobraziť viac

Podme spoločne nájsť riešenie, ktoré bude fungovať aj vo vašej samospráve

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení nájsť spôsob, ako to môže fungovať aj u vás.

Kontaktujte priamo regionálneho manažéra

Odpady riešime komplexne Zistite, aké ďalšie riešenia môžete využiť.