JRK | Využite prostriedky z Environmentálneho fondu na nakladanie s BRKO - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Využite prostriedky z Environmentálneho fondu na nakladanie s BRKO

Potrebujete financie na zavedenie zberu kuchynského odpadu, vybavenie kompostárne či nákup chýbajúcich kompostérov? Využite prostriedky z jesenného Environmentálneho fondu.

Na základe najnovších vyjadrení Ministerstva životného prostredia sa povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského odpadu neodkladá. Od januára bude realitou pre mestá a veľa obcí. Ministerstvo deklaruje, že v prvom polroku nebude sankcionovať samosprávy, ktoré systém ešte nemajú funkčný, no pripravujú sa na jeho zavedenie. To sa však zmení už 1. júla 2021.

Aj preto odporúčame samosprávam využiť dostupné prostriedky na financovanie zavedenia triedeného zberu kuchynského odpadu, obstarania hygienizačnej technológie či kompostéry.

Využite prostriedky z Environmentálneho fond

Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť samospráva, ktorá:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,
 • nemá daňové nedoplatky,
 • neporušila v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Viac informácií k podaniu žiadosti 

Riešenia pre obce

 • vybavte 100 % občanov záhradnými kompostérmi – znížite množstvo odpadu v nádobách na ZKO a  využijete výnimku na povinný zber kuchynského BRO od roku 2021,
 • vybudujte malú kompostáreňzačnite zhodnocovať bioodpad z verejných priestranstiev a nadrozmerného zeleného BRO od občanov v malej kompostárni – zvýšite množstvo vytriedeného bioodpadu = narastie aj vaša miera triedenia.
Využite výnimku na triedenie kuchynského odpadu – obstarajte kompostéry
komposter, jrk komposter,

Vyberte si z ponuky kompostérov

Riešenie pre mestá – zber kuchynského odpad

Pravidelný zber kuchynského odpadu môže byť pohodlný a efektívny. Preto obstarajte vhodnú zberovú infraštruktúru:

Vyberte si z našej ponuky nádob na triedenie 

nadoby na kuchynsky odpad

Riešenie pre mestá – zhodnotenie BRKO

 • vybavte svoju kompostáreň hygienizačnou technológiou CSC kontajnerom, alebo praktickými zariadeniami pre efektívne fungovanie
 • vybudujte malú kompostáreňzačnite zhodnocovať bioodpad z verejných priestranstiev a nadrozmerného zeleného BRO od občanov v malej kompostárni – zvýšite množstvo vytriedeného bioodpadu = narastie aj vaša miera triedenia.
hygienizácia, csc kontajner, hygienizačný kontajner

Praktické zariadenie pre vašu kompostáreň – hygienizačný kontajner

Veľmi dôležité je, kde vytriedený kuchynský odpad skončí. Keďže často obsahuje potravinové zvyšky, mäsové a mliečne výrobky, musí podliehať hygienačnému procesu. Ak máte existujúcu mestskú alebo obecnú kompostáreň na zelený odpad, je vhodné vybaviť ju hygienizačným zariadením napríklad CSC kontajnerom. Okrem neho z prostriedkov environmentálneho fondu môžete použiť aj na dovybavenie kompostárne ďalšími zariadeniami, ktoré zefektívnia jej fungovanie.

Vybavte svoju kompostáreň vhodnou technikou a technológiou 

Environmentálny fond

Fond je vytvorený pre účely uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a jeho tvorbu na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja. Poslaním fondu je poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií alebo úverom žiadateľom. Podporené môžu byť projekty zamerané na dosahovanie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. (zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/o-nas)

Dôležité informácie:

 • Dátum podania žiadosti: 15. decembra 2020
 • Dátum vyhodnotenia žiadateľov: jar 2021
 • Forma financovania: minimálna výška spolufinancovania 5 %
 • C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
  •  Triedený zber komunálneho odpadu –  Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. (činnosť C1, C4)
   • Maximálna výška dotácie: 80 000 Eur
  • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v zmysle schváleného „Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“ (činnosť C2, C5)
   • Maximálna výška dotácie: 150 000 Eur
  •  C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania – Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného PPVO, na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie alebo na dobudovanie takéhoto priestoru na existujúcom zbernom dvore (napr. výstavba alebo kúpa krytých priestorov, skladových kontajnerov, regálov), ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. (činnosť C3, C6)
   • Maximálna výška dotácie: 150 000 Eur

Dôležité linky a dokumenty

Pomôžeme vám znížiť množstvo skládkovaného odpadu, zaviesť triedenie kuchynského odpadu alebo kompostovať. Obráťte sa na našich regionálnyhch manažérov aj vo vašom kraji. Zobraziť kontakty 

Zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.