JRK | Ako vytvoriť malú obecnú kompostáreň? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako vytvoriť malú obecnú kompostáreň?

Všetky | 22.09.2022

Aj odpad z verejných priestranstiev môže zlepšiť vaše odpadové hospodárstvo. Zvýšte svoju mieru triedenia vďaka vlastnej kompostárni s ročnou kapacitou do 100 ton. Poradíme vám, čo budete potrebovať a na čo si dať pozor.

Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom obciam s prevažujúcou individuálnou bytovou výstavbou odporúčame zamerať sa na domáce kompostovanie a zhodnotenie odpadu v malej obecnej kompostárni. Obec jej zriadením môže zásadne zlepšiť svoju mieru triedenia a poskytnúť občanom dodatočnú službu pre menej skládkovaného odpadu.

Komplexným riešením otázky „čo s bioodpadom?“ pre nich môže byť:

Získajte cenovú ponuku na chýbajúce kompostéry pre vašu samosprávu alebo sa opýtajte na techniku pre malú kompostáreň. 

zelený odpad

 

Ako vybudovať obecnú kompostáreň do 100 ton?

Malá kompostáreň je kvalifikovaná ako zariadenie na zhodnotenie BRO, ktorého ročná kapacita prijatého odpadu nepresiahne 100 ton. Jej vytvorenie je však podstatne jednoduchšie, ako vybudovanie priemyselnej kompostárne. Navyše už obce väčšinou potrebného vybavenia disponujú.

S priemyselnou kompostárňou má však spoločné, že aj pre jej plynulé fungovanie a minimalizovanie negatívnych prejavov je potrebné zabezpečiť a dodržiavať kvalitný kompostovací proces. Vďaka vhodne zvolenému technickému a technologickému vybaveniu sa budete môcť tešiť z rýchleho spracovania BRO. Navyše vytvoríte hodnotný kompost, ktorý môžete využiť na zveľadenie vašej zelene v parkoch.

Požiadavky na takúto kompostáreň upravuje Vyhláška č. 371/2015 Z. z. v § 11. Zariadenie môže byť vytvorené len na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem, mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Na prevádzkovanie je nutné podať žiadosť o registráciu podľa § 98 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na príslušnom okresnom úrade.  Môžete ju stiahnuť TU 

Mala kompostaren

 

Požiadavky na vytvorenie kompostárne s kapacitou do 100 ton BRO ročne:

 • dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
 • meranie teploty v základkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu základky,
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej základky,
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota základky nižšia ako 40 °C,
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

Prevádzkové opatrenia:

 • zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
 • zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
 • zabezpečiť meranie teploty,
 • zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

hotovy kompost

Aké vybavenie budete potrebovať?

V prvom rade biologicky rozložiteľný odpad. Ten môžete zbierať z údržby verejnej zelene, cintorínov, parkov a obecných záhrad (pokosená tráva, orezy stromov a kríkov). Ďalej ho môžete získať od občanov pri pravidelných veľkoobjemných zberov BRO, ktoré v samospráve realizujete. Zbery môžete robiť aj častejšie ako len povinné dvakrát ročne. Môžete im umožniť voziť bioodpad aj priamo na vytvorenú kompostáreň.

Hoci ide o menšie zariadenie, pre jej bezproblémové fungovanie a minimalizovanie negatívnych prejavov je potrebné zabezpečiť kvalitný kompostovací proces. Vďaka riadenému procesu kompostovania sa budete môcť tešiť z rýchleho spracovania BRO. Navyše vytvoríte hodnotný kompost, ktorý môžete využiť na zveľadenie vašej zelene v parkoch.

Zobraziť objemové hmotnosti odpadov a výsledných kompostov

Základné technické vybavenie:

 • štiepkovač– pre zmenšenie napr. haluzoviny, odpadu z orezávania stromov a kríkov,
 • prekopávač kompostu– na pravidelné premiešavanie kompostovacích základok,

  • teplomer – na sledovanie  teploty a riadenie procesu kompostovania,
  • geotextíliu – na prekrytie zakládky, vytvorenie optimálnych podmienok v zakládke a jej ochranu pred poveternostnými vplyvmi,
  • veľkoobjemný kontajner – na zbieranie a priebežné uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
  • traktor – ktorý umožní prácu s prekopávačom.

Investujte správne, s výberom vhodných zariadení vám poradia naši regionálni manažéri.

Základné kroky procesu kompostovania v malej kompostárni:

 1. zbieranie a evidovanie množstva BRO,
 2. zmenšenie nadrozmerného BRO pre jednoduchšie kompostovanie – štiepkovanie,
 3. vytvorenie kompostovacích základok, na ktorých bude kompostovací proces prebiehať
 4. pravidelné prekopávanie kompostu – zabezpečí premiešanie materiálu, dostatočný prístup vzduchu a prístup mikroorganizmov k čerstvému bioodpadu, vďaka čomu sa odpad rýchlejšie premení na kompost,
 5. vytvorenie ideálnych podmienok pre kompostovací proces – pravidelné meranie teploty, prekrývanie základky, prekopávanie,
 6. vytvorenie hotového kompostu, jeho presun zo základy a využívanie.

V každej samospráve vzniká veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Zvýšte svoju mieru triedenia vďaka bioodpadu a spracujte ho v obecnej kompostárni. Vyriešite aj problém, čo s odpadom z veľkokapacitných zberov od občanov.

S vytvorením obecného kompostoviska vám rád pomôže regionálny manažér vo vašom kraji. Zobraziť kontakty TU.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.