JRK | Ako vytvoriť malú obecnú kompostáreň? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako vytvoriť malú obecnú kompostáreň?

Kompostárne | 30.03.2020

Každá obec, mesto či mikroregión okrem množstva iných otázok začína čoraz viac venovať pozornosť aj odpadovému hospodárstvu. Snahou je optimalizovať náklady, zvýšiť úroveň triedenia a nezvyšovať zásadne poplatky pre občanov.

Musia však hľadať aj opatrenia, ako tieto ciele dosiahnuť. Jedným z nich je znížiť množstvo odpadu na skládkach a zvýšiť triedenie napríklad aj biologicky rozložiteľného odpadu.

Obce či združenia obcí často nemajú vo svojej blízkosti zariadenia, kde by mohli tento druh odpadu odovzdať na zhodnotenie. Preto sa odstávajú do pasce. Komplexným riešením otázky „čo s bioodpadom?“ pre nich môže byť:

Ako vybudovať obecnú kompostáreň do 100 ton?

Takáto kompostáreň je zariadenie na zhodnotenie BRO, ktorého kapacita zhodnoteného odpadu nepresiahne 100 za rok. Pri výstavbe je potrebné myslieť na niekoľko parametrov. Môže byť zriadená len na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem. Je mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Na prevádzkovanie je nutná podať  žiadosť o registráciu podľa § 98 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na príslušnom okresnom úrade. Táto žiadosť je súčasťou Vyhlášky č. 371/2015 Z.z., v zmysle neskorších predpisov. Môžete ju stiahnuť TU 

Pri kompostovaní musí byť zabezpečené:

(ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania)

 • dosahovanie teploty najmenej 45 °C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
 • meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
 • vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
 • trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
 • vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 °C,
 • vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

Pri prevádzke malej kompostárne je potrebné:

 • zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
 • zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
 • zabezpečiť meranie teploty,
 • zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

Aké vybavenie budete potrebovať?

V prvom rade biologicky rozložiteľný odpad. Ten môžete zbierať z údržby verejnej zelene, cintorínov, parkov a obecných záhrad (pokosená tráva, orezy stromov a kríkov). Ďalej ho môžete získať od občanov pri pravidelných veľkoobjemných zberov BRO, ktoré v samospráve realizujete. Zbery môžete robiť aj častejšie ako len povinné dvakrát ročne.  Môžete im umožniť bioodpad aj priamo na vytvorenej kompostárni.

Hoci ide o menšie zariadenie, pre jej bezproblémové fungovanie a minimalizovanie negatívnych prejavov je potrebné zabezpečiť kvalitný kompostovací proces. Vďaka kvalitnému technickému a technologickému vybaveniu sa budete môcť tešiť z rýchleho spracovania BRO. Navyše vytvoríte hodnotný kompost, ktorý môžete využiť na zveľadenie vašej zelene v parkoch.

Zobraziť objemové hmotnosti odpadov a výsledných kompostov

Čo budete potrebovať:

  • teplomer – na sledovanie  teploty a riadenie procesu kompostovania,
  • geotextíliu – na prekrytie zakládky, vytvorenie optimálnych podmienok v zakládke a jej ochranu pred poveternostnými vplyvmi,
  • velkoobjemný kontajner – na zbieranie a priebežné uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
  • traktor – ktorý umožní prácu s prekopávačom.

Investujte správne, s výberom vhodných zariadení vám poradia naši regionálni manažéri.

Základné kroky procesu kompostovania:

 1. zbieranie a evidovanie množstva BRO,
 2. zmenšenie nadrozmerného BRO pre jednoduchšie kompostovanie – štiepkovanie,
 3. vytvorenie kompostovacích zakládok, na ktorých bude kompostovací proces prebiehať
 4. pravidelné prekopávanie kompostu – zabezpečí premiešanie materiálu, dostatočný prístup vzduchu a prístup mikroorganizmov k čerstvému bioodpadu, vďaka čomu sa odpad rýchlejšie premení na kompost,
 5. vytvorenie ideálnych podmienok pre kompostovací proces – pravidelné meranie teploty, prekrývanie zakládky, prekopávanie,
 6. vytvorenie hotového kompostu, jeho presun zo základy a využívanie.

Možnosti financovania: 

S vytvorením obecného kompostoviska vám rád pomôže regionálny manažér vo vašom kraji. Zobraziť kontakty TU.


Týka sa vás povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu?

Vyhnite sa najčastejším chybám a investujte do kvalitného vybavenia. Ponuku produktov nájdete TU, rady ako na to sa dočítate v článku Pripravte sa na triedenie kuchynského odpadu…

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.