JRK | Kedy nahradí kompost umelé hnojivá? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kedy nahradí kompost umelé hnojivá?

Všetky | 16.08.2020

Nové ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej komisie sa zameriavajú na ochranu pôdy a zníženie používania pesticídov a iných umelých hnojív. Otvára sa priestor pre zvýšenie dopytu po prírodných hnojivách.

Opatrenia novej politiky smerujú k dosiahnutiu cieľov do roku 2030, ktorými sú:

 • zníženie používania chemických pesticídov o 50%
 • najmenej 10% poľnohospodárskej plochy je pod krajinnými prvkami s vysokou diverzitou
 • aspoň 25% poľnohospodárskej pôdy je v správe ekologického poľnohospodárstva
 • straty živín z hnojív sa znižujú o 50%, čo vedie k zníženiu používania umelých hnojív najmenej o 20%

Prečo zvoliť kompost?

Ďalším dôležitým krokom pre odklonenie používania od umelých hnojív k prírodným je materiál Európskej siete pre kompostovanie. Ten popisuje výhody pravidelného používania kompostu na pôdu a znižovanie oxidu uhličitého v atmosfére. Pozitívne vplyvy kompostu prispievajú k obnove pôdy a zlepšujú jej štruktúru a mikrobiologickú aktivitu. Recykláciou biologicky rozložiteľného odpadu sa môžu zásadne zvýšiť možnosti využívania kompostu, ako prirodzeného a pôde vlastného zdroja živín.

Využívame len pätinu potenciálu bioodpadu – čítať viac

potenciál využitia bioodpadu, využitie bioodpadu v EU

V krajinách EU sa využije menej ako 20% vytvoreného bioodpadu

Podiel organických látok v pôde sa postupne znižuje. Z dlhodobého hľadiska ide o ohrozenie trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Ich doplnením vo forme prírodného hnojiva, vyrobeného premenou bioodpadu na kvalitný kompost, sa zlepšia prirodzené funkcie pôdy. Zvýši sa kvalita produkcie potravín, zadržiavanie uhlíka v pôde a tiež celková klimatická situácia. Pôda vyživená kompostom je schopná lepšie absorbovať vodu. Vďaka aplikácii kompostu sa znižuje jej erózia a znižuje sa hrozba povodní.

sucho, erozia, kompost, bioodpad

Kompost môže zásadne znížiť eróziu pôdy a ochrániť pred povodňami

Podľa European Compost Network sa v krajinách Európskej únie vyprodukuje ročne až 138 miliónov ton bioodpadu. Jeho potenciál však využívame veľmi obmedzene. Na kompost sa premení menej ako 40 % bioodpadu a vznikne menej ako 12 miliónov ton kompostu.

analyza odpadu, triedenie odpadu, podiel bioodpadu

Výsledky analýz odpadu z bytových domov – priemer miest, 2020

Objednať analýzu odpadu 

Podľa analýz odpadov, ktoré sme realizovali v mestách aj obciach na Slovensku, je stále v smetných košov viac ako 45% bioodpadu. Od budúceho roku ukladá zákon o odpadoch samosprávam povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského odpadu. Obce môžu využiť výnimku a zaviesť kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch vo všetkých domácnostiach. Mestá by však s prípravou na túto povinnosť nemali otáľať.

Poradíme vám, ako zaviesť efektívny zber kuchynského odpadu

zber kuchynského odpadu, triedenie BRKO

Zvoľte vhodnú infraštruktúru

Účinný systém zberu kuchynského odpadu má niekoľko prínosov:
 • pohodlný zber od dverí
 • hygienický priebeh zberu
 • zníženie množstva skládkovaného odpadu
 • zvýšenie miery triedenia
 • eliminácia zápachu, hnilobných prejavov, hmyzu či hlodavcov
 • vysoká čistota vyzbieraného odpadu = produkcia kvalitného kompostu
 • ekonomická efektivita – pokles nákladov na skládkovanie

Príklad z praxe: Pohodlné triedenie pomohlo znížiť množstvo skládkovaného odpadu o takmer 70 %

Pohodlný a zrozumiteľný systém zberu

Pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu je okrem vybavenia domácností vhodnou infraštruktúrou, dôležité aj správne nastavenie celého systému. Informovanie občanov o jeho fungovaní, vďaka čomu sa zvýši ich zapojenie. Samospráva vďaka správnemu triedeniu môže ušetriť veľa peňazí, ktoré by inak „vyviezla na skládku.“

Kde nájsť prostriedky na zavedenie triedeného zberu?

zber od dverí, PAYT, zber kuchynskeho odpadu

Dôležitá je dôsledná informačná kampaň smerom k obyvateľstvu

Účinnosť systému zvýši vyššia frekvencia vývozov vytriedeného BRKO. Keďže ide o špecifický druh odpadu, je dôležité, aby v nádobách neležal dlhé dni či týždne. Zber minimálne jedenkrát do týždňa zabezpečí lepšie triedenie a vyššiu čistotu vyzbieraného odpadu.

Ešte lepšie výsledky dosiahli mestá, ktoré zaviedli oddelený zber kuchynského a záhradného BRKO.  Podľa údajov The Waste and Resources Action Programme, (WRAP, organizácia sa zaoberá výskumom v oblasti triedenia biologicky rozložiteľných odpadov), je účinnosť oddeleného triedenia BRKO až o polovicu vyššia, ako pri spoločnom zbere kuchynského a záhradného bioodpadu. Náklady na zvýšenú frekvenciu zberu BRKO sa mestám a obciam čoskoro vrátia v podobe nižších poplatkov za skládkovanie.

Ako premeniť bioodpad na zdroj živín?

Veľmi dôležité je tiež, ako je s vytriedeným odpadom ďalej naložené. Vytriedený kuchynský odpad musí prejsť procesom hygienizácie (neutralizácia patogénnych mikroorganizmov) v špeciálnych zariadeniach. Až následne sa môže kompostovať. V procese kompostovania však musia byť tiež dodržané zásady (veľkosť materiálu, dostatočný prístup vzduchu, správna vlhkosť, pravidelné premiešavanie).

kompostaren, vyroba kompostu

Pravidelné monitorovanie a riadenie procesu kompostovania zabezpečí vysokú kvalitu kompostu

Kvalitný kompost je pri zabezpečení riadeného procesu kompostovania možné vyrobiť v priebehu niekoľkých týždňov. Preto je zásadné, aby bola dostatočná dostupnosť zariadení, ktoré sú schopné rýchlo a efektívne premeniť vytriedený biologicky rozložiteľný odpad na kompost, o ktorý bude čoraz väčší záujem.

EU odpadove ciele, triedenie BRKO

Ciele odpadovej stratégie EU

Ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky o obmedzení používania chemických hnojív preto nadväzujú na cieľ, aby krajiny EÚ zaviedli od roku 2023 triedený zber kuchynského odpadu a do roku 2035 recyklovali  65 % komunálnych odpadov. Tieto opatrenia prajú zavádzaniu intenzívneho triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností. Vysoká čistota zberu umožní v profesionálnych kompostárňach vyrobiť z odpadu kvalitný kompost, ktorý bude každým dňom dôležitejším zdrojom živín pre pôdu, rastliny, ochranu klímy a nášho vlastného zdravia.

Pripravte sa na povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského odpadu.

Opýtajte sa, ako na to našich regionálnych manažérov

Zdroj: www.compostnetwork.info

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.