JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aké sú skúsenosti so zavedením zberu kuchynského odpadu

Príklady z praxe | 10.05.2020

Inšpirujte sa úspešným príkladom z praxe, ako zaviesť triedenie kuchynského odpadu a zároveň zvýšiť mieru triedenia a menej skládkovať.

Triedený zber kuchynského odpadu bude od roku 2021 povinný pre všetky mestá a obce, ktoré si neuplatnia výnimku. V rámci nej musia preukázať, že 100 % ich domácností kompostuje biologicky rozložiteľný odpad v kompostovacom zásobníku.

Vytvorte systém zberu, ktorý bude fungovať – Viac info TU

Príkladov a inšpirácií, ako účinne funguje zber kuchynského odpadu je v Európe množstvo. Nemusíte sa trápiť s vymýšľaním nového konceptu. Využite dobré príklady z praxe. Ušetríte čas, peniaze a zabezpečíte, že bude spokojná samospráva, občania aj zberová spoločnosť.

Dnes vám prestavíme úspešný príbeh ostrova Pantalleria, neďaleko Sicílie. Intenzívny systém triedenia kuchynského aj ostatných odpadov zaviedli v roku 2013. Výsledky na seba nenechali dlho čakať.

Cieľom opatrení, ktoré na ostrove zaviedli bolo maximalizovať separovaný zber odpadu a minimalizovanie odpadu, ktorý sa skládkuje. Očakávané zvýšenie vytriedeného odpadu stanovili najmenej na 50 – 65 %. V strednodobom a dlhodobom horizonte chceli optimalizovať účinnosť prepravy do recyklačných zariadení. Súčasťou novej štruktúry bolo vytvorenie systému zberu kuchynského odpadu, vysokej čistoty a minimalizovanie jeho kontaminácie (plastom, kovmi a iným odpadom). Vytriedený biologicky rozložiteľný odpad ma byť zhodnotený v miestnej kompostrárni.

Realizácia v praxi

Zmena systému a implementácia nebola realizovaná zo dňa na deň. Predchádzala jej dôsledná príprava. V roku 2013 začali pripravovať plán nakladania s odpadom. Základom bolo zmeniť myslenie a existujúcu schému zberu. Počiatočná miera triedenia bola pod úrovňou 20 percent.

Prvým zásadným krokom bolo postupné odstraňovanie kontajnerových stojísk. V roku 2015 boli kompletne nahradené novou formou – sadou nádob s objemom 40 litrov. Nádoby sú navyše vybavené RFID čipmi. To umožňuje zaznamenávať a sledovať zbery, počet a druh vyvážaných nádob. Získané dáta umožňujú motivovať a intenzívne komunikovať s domácnosťami a pracovať na postupnom zlepšovaní ich návykov. Pre dosiahnutie cieľa vysokej čistoty kuchynského odpadu, boli domácnostiam distribuované perforované košíky s kompostovateľnými vreckami na zber kuchynského odpadu. Zabezpečí sa tak vysoká kvalita vytriedeného odpadu pri zdroji a zároveň hygienická manipulácia pri zbere. Jeho zber prebieha v letnom období až trikrát do týždňa. Ostatné druhy odpadu sa zbierajú raz týždenne. V prípade veľkoobjemného odpadu môžu domácnosti o jeho odvoz požiadať priamo od domu, alebo využiť zberný dvor v príslušnej samospráve.

Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa systému zberu BRKO

Vývoj množstva komunálneho odpadu podľa systému zberu BRKO

Spolupráca s domácnosťami

Ešte pred implementovaním zmeny realizovali množstvo aktivít na komunikáciu s občanmi. Cieľom bolo informovať ich o prínosoch a zvýšiť ich aktívne a kvalitné zapojenie do zmeny. Samospráva dokonca zriadila centrum podpory, kde poskytuje občanom a turistom informácie a rady ako správne triediť a zapojiť sa do systému.

Za všetko hovoria výsledky

Prechod na systém zberu od domu k domu sa ukázal ako veľmi účinný. O viac ako 67 % sa znížila produkcia zmesového komunálneho odpadu. Pôvodný cieľ pre triedený odpad (minimálne 50 – 65 %) sa podarilo výrazne prekročiť. Úroveň triedenia sa zvýšila až o 200 %.

Výzvy do budúcna

Pantalleria sa aktuálne venuje zlepšovaniu koncepcie obehového hospodárstva v oblasti zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu. Odpad spracúva na kompostárni s kapacitou 1000 ton ročne. Zariadenie časť bioodpadu premieňa na bioplyn a časť na kompost. Bioplyn chce využívať ako zdroj pohonných látok. Organické hnojivo – kompost sa môže aplikovať priamo do poľnohospodárskej pôdy. Jeho úloha je dôležitá pre boj s eróziou pôdy a rozširovaním púští.

Na celom projekte zmeny systému zberu od dverí v Pantallerii spolupracovali s Marcom Riccim, ktorý vedie konzultačnú spoločnosť Altereko. Ricci má dvadsaťročné skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva, navrhovaním a zdokonaľovaním systémov zberu. Pôsobí ako senior expert v CIC – Talianskej asociácii pre kompostovanie a bioplyn (www.compost.it) a aktívne prispieva k ISWA ako predseda medzinárodnej pracovnej skupiny pre biologické spracovanie odpadu v ISWA.

Zdroj: https://waste-management-world.com/a/in-depth-optimising-waste-collection-on-small-islands-for-intensive-recycling

S Marcom Riccim dlhodobo spolupracujeme aj na koncepcii zmeny systému zberu pre slovenské mestá a obce. Ak chcete vedieť, ako zaviesť triedenie kuchynského odpadu, zlepšiť mieru triedenia a znížiť náklady na skládkovanie, kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji.

Chcete dosiahnuť podobné výsledky ako Pantalleria? Opýtajte sa, ako na to našich regionálnych manažérov.

 

Zostaňte informovaní

Každý tretí utorok v mesiaci vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.