JRK | Využívame menej ako pätinu potenciálu bioodpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Využívame menej ako pätinu potenciálu bioodpadu

Všetky | 29.07.2020

Bioodpad je cenným zdrojom. Nie je to len fráza. Najnovšie to potvrdzuje aj štúdia popredného európskeho priemyselného združenia. V Európe využívame priemerne len 16% potravinového odpadu. Využitie tohto odpadu pritom môže byť prínosom v rôznych odvetviach.

Združenie Bio-based Industries Consortium a spoločnosť Zero Waste Europe vypracovali unikátnu štúdiu, v ktorej sa zamerali na preskúmanie nevyužitého potenciálu zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov v krajinách Európskej únie, vo Veľkej Británii a Nórsku. Poskytujú prehľad o aktuálnych kapacitách spracovania záhradného a kuchynského odpadu v jednotlivých štátoch.

Zobraziť celý článok o štúdii

Využívame len 16 %

„Správa uvádza, že  pri hospodárení s biologickým odpadom európske krajiny nevyužívajú potenciál ďalšieho prechodu na cirkulárne hospodárstvo. Momentálne je spracovaných iba 16% teoretických možností, ale prostredníctvom vhodných iniciatív by sa mohlo toto číslo vynásobiť piatimi, aby sa dosiahlo 85 %. To dokazuje, že je potrebné, aby EÚ a ostatné štáty zachovali a posilnili svoje úsilie v oblasti zberu a spracovania biologického odpadu, ako kľúčové kroky smerom k regenerácii pôdy, cirkularite a neutralite klímy.“ uvádza Pierre Condamine, referent pre politiku v oblasti odpadu v spoločnosti Zero Waste Europe

využitie BRKO, potenciál využitia BRKO

V Európe sa nevyužíva ani polovica zdrojov, ktoré poskytuje spracovanie BRKO

Ako je na tom Slovensko?

Čoraz viac realizujeme analýzy odpadov aj v mestách. Zdalo by sa, že tu by obyvatelia nemali produkovať až také množstvá bioodpadu. Opak je však pravdou. Podľa výsledkov našich posledných analýz, v ktorých sa porovnávali výsledky z rodinných a bytových domov, vytvoria obyvatelia bytoviek viac ako 40% bioodpadu, ktorý by nemusel končiť na skládke.

Zistite ako je na tom vaše mesto – Objednajte si analýzu odpadu

analýza odpadu, triedenie odpadu, potenciál bioodpadu

Výsledky analýz odpadu z bytových domov – priemer miest, 2020

Možnosti využitia biologicky rozložiteľného odpadu sú obrovské. Zo správy vyplýva, že na Slovensku zhodnotíme len 9 % kuchynského odpadu z celkového množstva, ktoré by bolo možné vytriediť a premeniť na kompost alebo energiu. Hoci mnoho obcí už kompostuje v záhradách, triedenie biologicky rozložiteľného odpadu resp. kuchynského odpadu sa realizuje len vo veľmi málo mestách a s veľmi slabou účinnosťou. Dáta z praxe ukazujú, že triedia len pár kilogramov na obyvateľa.  To by sa však od roku 2021 malo na základe novely zákona o odpadoch zmeniť.

Ďalším dôvodom sú nedostatočné kapacity zariadení na spracovanie bioodpadu a ich nerovnomerné rozloženie na území Slovenska. Pred začiatkom povinnosti triediť kuchynský BRKO sa existujúce kompostárne ešte stíhajú dovybaviť chýbajúcou technológiou na zhonotenie tohto odpadu. Záujemcovia o vybudovanie novej kompostárne musia počítať približne s jedným rokom, kým bude hotová a schopná vyrábať kvalitný kompost.

potenciál BRKO, využitie bioodpadu

Na Slovensku nevyužívame ani 20% BRKO, ktorý by bolo možné vytriediť

Poradíme vám, ako zaviesť efektívne triedenie kuchynského odpadu 

Problémy využitia bioodpadu na Slovensku

Okrem počtu a kapacít zariadení na spracovanie je zásadné, či majú oprávnenie na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Výsledná kvalita kompostu, po ktorom bude v domácnostiach a poľnohospodárstve dopyt závisí od kvality kompostovacieho procesu. Problémom na Slovensku je práve to, že jeden alebo viac z týchto parametrov nie je splnených.

Ako funguje profesionálna kompostáreň?

kompstaren, kuchynsky odpad, BRKO, kompostovanie, spracovanie kuchynskeho odpadu

Riadeným procesom kompostovania dosiahnete kvalitný výsledok – kompost, o ktorý bude záujem

Základom je pohodlný a hygienický zber

Zvýšenie potenciálu využitia biologicky rozložiteľných odpadov na Slovensku okrem vytvorenia nových alebo revitalizácie existujúcich kompostárni aj zabezpečením vysokej kvality a pohodlnosti už pri zbere a triedení kuchynských odpadov pri zdroji. Takáto forma zberu pomôže samosprávam vyhnúť sa najčastejším problémom, ako je zápach, množenie baktérií, hlodavcov či tomu, že v bioodpade skončí aj to, čo tam nepatrí. Pohodlné triedenie kuchynského odpadu od zdroja a jeho zber od dverí zabezpečí vysokú úroveň hygienického zberu. Navyše čistota odpadu zásadne zvýši kvalitu výsledného kompostu.

Ako zaviesť triedený zber kuchynského odpadu?

zber kuchynského odpadu, vedierkový zber, zber BRKO, zber odpadu od dverí

Vďaka pohodlnému zberu BRKO od dverí dosiahnete lepšie výsledky

Chcete vedieť aké možnosti má vaše mesto alebo obec? Aký potenciál na triedenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu máte? Naši regionálni manažéri sú pripravení pripraviť pre vás komplexnú analýzu, ktorá vám poskytne relevantné podklady ako zvýšiť mieru triedenia a využiť odpad ako zdroj.

Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji

 

zdroj: https://zerowasteeurope.eu/2020/06/joint-press-release-tackling-europes-food-waste-problem-bio-based-industries-offer-innovative-solutions/

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.