JRK | Ako sa pripraviť na zavedenie zberu kuchynského odpadu od roku 2021? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako sa pripraviť na zavedenie zberu kuchynského odpadu od roku 2021?

Všetky | 31.08.2020

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že odklad povinnosti triediť kuchynský odpad od roku 2021 sa nekoná. Mestá a obce majú preto už len pár mesiacov na to, aby sa na jeho spustenie pripravili. Je to možné zvládnuť?

Podstatná je kvalitná infraštruktúra a informovanie občanov

Ak má domácnosť v kuchyni prevetrávaný košík, s antibakteriálnou úpravou rúčky a certifikovanými kompostovacími vreckami na bioodpad, bude oveľa viac ochotná tento odpad začať triediť. Adresný zber od dverí, zvyšuje aj účinnosť triedenia v porovnaní s tým, ak by domácnosť mala bioodpad vynášať do veľkého, preplneného a zapáchajúceho kontajnera, ktorý nie je prispôsobený na zber bioodpadu (nemá napr. vetracie otvory, odtokovú mriežku a pod.). Navyše sa jeho obsah vyváža len raz za dva týždne.

nadoby na triedenie BRKO

Systém zberu BRKO od dverí

Okrem prínosu pre občana sa zvyšuje kvalita a čistota odpadu na ďalšie zhodnotenie. Veľmi podstatnou časťou je preto komunikácia s občanmi.  Ich včasné informovanie o pravidlách a fungovaní upraveného systému. Zvýraznite prínosy pre ich peňaženky a tiež veľký dopad na životné prostredie a klímu.

kos na bioodpad, nadoba na bioodpad, vedro na bioodpad

Praktické košíky zabezpečia pohodlný a hygienický zber bioodpadu

Prínosy systému:

 • vyššie zapojenie domácností
 • vyššia kvalita vytriedeného odpadu
 • zásadné zníženie produkcie ZKO
 • zvýšenie miery triedenia aj pri ostatných druhoch odpadov
 • pohodlný a hygienický zber
 • zníženie nákladov na skládkovanie
 • adresná motivácia, kontrola a spolupráca s domácnosťami
 • vytvorenie kvalitného hnojiva

Výzvy súvisiace so zavedením:

 • intenzívna komunikácia s občanmi o úprave systému
 • nikdy nevyhoviete 100% občanom
 • vstupná investícia, ktorá sa však čoskoro vráti
 • dostupnosť zariadení na zhodnotenie BRKO

Zobraziť ponuku nádob na zber kuchynského odpadu

Pre úspech celého systému vo vašom meste či obci je dôležité, vytvoriť pohodlný a zrozumiteľný systém pre občanov. Na základe medzinárodných skúseností a dobrých príkladov z praxe, sa osvedčil prechod od neadresného systému stojísk s veľkými kontajnermi, k adresnému a intenzívnemu zberu, priamo od dverí domácností. Samosprávy znížili produkciu zmesového komunálneho odpadu, dosahujú mieru triedenia 60 až 80 percent a efektívnejšie komunikujú s občanmi na postupnom zlepšovaní ich návykov.

systém zberu, zber od dverí, príklady z praxe

Vývoj množstva komunálneho odpadu a miery triedenia v % podľa systému zberu

Prečítajte si, ako systém funguje v praxi

Zvýšenie miery triedenia vďaka bioodpadu

Keďže bioodpad tvorí podstatnú časť obsahu smetných košov aj v mestách, jeho odklonením do košíkov a nádob sa zásadne zníži množstvo skládkovaného odpadu. Vďaka tomu je možné zmeniť aj harmonogram zberu odpadu v prospech bioodpadu a postupne znižovať frekvenciu zberu ZKO. Vstupné investície na vybavenie domácností sa mestám a obciam čoskoro vrátia, v podobe úspor na skládkovacích poplatkoch, znížení frekvencie vývozu ZKO resp. sankciách za nezavedenie triedeného zberu BRKO.

S informačnou kampaňou vám pomôžeme, viac info u vášho regionálneho manažéra
zber kuchynskeho odpadu

Za zber kuchynského odpadu už platíme, je však súčasťou ZKO. Dôležité je preto zbierať ho tak, aby skončil využitý. Vzrastie miera triedenia, znížia sa poplatky za skládkovanie a celý systém bude efektívnejší

Motivujte občanov spravodlivým systémom aj pri BRKO

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu odporúčame prepojiť so systémom evidencie odpadu ELWIS. Vďaka výsledkom z evidencie nádob s BRKO z domácností, môžete sledovať vývoj triedenia odpadu a prijať účinné opatrenia. Získate cenné a relevantné podklady pre ďalšie manažovanie zberov, vzdelávanie ľudí a plánovanie ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva.

Vyberte si z našej ponuky nádob s prípravou na elektronickú evidenciu odpadu
nadoby na kuchynsky odpad

Uľahčite si evidenciu odpadu využitím nádob so zabudovanými RFID čipmi

Kde skončí vytriedený odpad?

Zásadnou otázkou je, čo ďalej s vytriedeným bioodpadom. Na základe našej analýzy zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, môžeme povedať, že ak by sme naozaj všetci dokonale triedili, tak ich dosť nemáme. Príklady z praxe ukazujú, že efektívne je možné triediť 65 až 70 percent BRKO. Vždy bude existovať časť občanov, ktorí sa zodpovedne správať nebudú. Problémom Slovenska je však nerovnomerne rozloženie zariadení. Prevoz bioodpadu sa tak značne predražuje.

zoznam kompostarni, zoznam bioplynovych stanic

Mapa zariadení na zhodnotenie BRKO

Riešením je vybaviť existujúce kompostárne na zelený odpad aj v menších mestách hygienizačným CSC kontajnerom  a drvičom kuchynského odpadu.  Vďaka tomu sa vyhnete vysokým nákladom na prevoz odpadu a stihnete aj lehotu do začiatku roka.

Získajte cenovú ponuku na hygienizačné zariadenie ešte dnes

Ak ste v situácii, že v blízkosti nemáte funkčné zariadenie a zatiaľ nemáte ani vlastnú kompostáreň, vaša situácia nie je tak beznádejná, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak zareagujete včas, môžete už teraz začať pripravovať projekt na vybudovanie modernej kompostárne, v ktorej už o rok môže odpad zhodnocovať. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že samosprávy, ktoré preukážu, že pre zavedenie kuchynského odpadu už realizujú potrebné kroky, nebude postihovať sankciami.

Ak začnete dnes, roku 2021 sa nemusíte obávať

Preto je dôležité nečakať do poslednej chvíle. Vybavte domácnosti vhodnými nádobami, vďaka ktorým bude triedenie pohodlné, adresné a účinné. Informujte občanov o pravidlách a prínosoch úpravy systému. Zvoľte vhodné zariadenie na spracovanie bioodpadu resp. dovybavte svoje kapacity pre spracovanie kuchynského odpadu. Ak začnete ešte dnes, o rok budete zbierať prvé úspechy vášho rozhodnutia. S každým s vyššie uvedených krokov vám ochotne poradia naši odborníci vo vašich regiónoch.

Získajte cenovú kalkuláciu na zavedenie zberu kuchynského odpadu u svojho regionálneho manažéra ešte dnes. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.