JRK | ELWIS je vďaka novým funkciám komplexnejší - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

ELWIS je vďaka novým funkciám komplexnejší

Príklady z praxe | 19.03.2021

Chýba vám váženie odpadu, evidencia na zbernom aute či prehľad o odpade z riedko osídlených oblastí? Tieto a mnohé ďalšie nové funkcie už poskytuje systém ELWIS pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva založené na prehľade, kontrole a spätnej väzbe pre občanov.

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

 • Hľadáte evidenciu odpadu s vážením?
 • Chcete jednoduchú a zároveň smart evidenciu odpadu na zbernom dvore?
 • Je súčasťou vašej obce rekreačná alebo záhradkárska časť, v ktorej si neviete poradiť s monitorovaním naplnenosti nádob či evidenciou odpadu?

To všetko a ešte oveľa viac dokáže moderný manažérsky nástroj na riadenie odpadov ELWIS v jednej aplikácii.

Prínosy systému ELWIS oceňujú už 35 slovenských miest a obcí a viac ako 50 tisíc občanov. Zrozumiteľné prehľady o množstvách odpadu a úrovni triedenia až na úroveň domácnosti pomáhajú lepšie riadiť rozhodnutia v odpadovom hospodárstve a tiež komunikovať s občanmi. Vďaka systému ELWIS mnohé obce zlepšili finančné riadenie odpadového hospodárstva alebo upravili frekvenciu zberu ZKO. Zaviedli tiež spravodlivejšie a motivačné poplatky za odpad pre občanov, založené na prístupe občana k triedeniu. ELWIS považujú za neoceniteľný nástroj na manažovanie odpadového hospodárstva.

A práve to nás motivuje naďalej ho vylepšovať. Preto vám dnes predstavujeme ďalšie funkcionality, ktoré tento komplexný evidenčný systém poskytuje moderným mestám a obciam pre sofistikované riadenie odpadového hospodárstva, menej odpadu a ešte lepšie triedenie. 

evidencia na vozidle, monitoring nádob, evidencia odpadu, RFID čipy na odpad

Evidencia na zbernom vozidle sníma RFID čipy

1. Evidencia odpadu pre mestá a váženie odpadu

Ručné evidovanie odpadu, ktoré je jednoduché a praktické hlavne pre menšie obce, v mestách sa však  stáva neefektívnym. Práve preto systém ELWIS už takmer rok umožňuje nielen rýchlejšiu evidenciu odpadu, ale aj komplexný monitoring priebehu zberu a zberových vozidiel. Evidencia odpadu prebieha priamo na zbernom vozidle prostredníctvom automatizovaného systému JRK-Altares, ktorým sa snímajú RFID identifikátory na zberných nádobách. Tento systém pomáha monitorovať a riadiť odpadové hospodárstvo v metropolách, ako je Rím či Barcelona. JRK-Altares v spojení s funkcionalitami softvéru ELWIS poskytuje mestám aj zberovým spoločnostiam rýchlu a spoľahlivú evidenciu odpadu, monitoring vozidiel a zároveň prehľadné zobrazenie zozbieraných dát. V prípade potreby je možné ho prepojiť aj so systémom váženia odpadu.

Jedinečnosť systému JRK-Altares:

 • originálne spojenie evidencie odpadov a GPS monitoringu vozidiel
 • jednoduchá inštalácia zariadenia na zberové vozidlá
 • možnosť prepojenia s vážiacim systémom
 • integrácia dát do systému ELWIS
 • výborné výsledky pri monitorovaní triedeného zberu kuchynského odpadu

Systém využíva aj mesto Ilava – zistiť viac

2. Evidencia na zbernom dvore

Mestá a obce, ktoré majú zberný dvor zápasia s mnohými problémami. Často sa im pred zberným dvorom hromadí odpad, pretože občania nerešpektujú otváracie hodiny. Nevedia, či je odpad naozaj z ich samosprávy, alebo si len šikovní občania urobili „vlastný biznis“ a využívajú možnosť odovzdať neobmedzené množstvo odpadu. Samosprávy nemajú prehľad o reálnom množstve a zložení odpadu, pretože nevedú spoľahlivú evidenciu prijatého odpadu.

Poznať reálne množstvá odpadu zo zberného dvora je však veľmi dôležité aj pre zvýšenie miery triedenia a efektívne riadenie zberného dvora. Práve preto sme vytvorili funkciu elektronickej evidencie ELWIS pre zberné dvory. Samospráva získa prehľad o odpade, návštevníkoch a môže prispôsobovať činnosť zberného dvora tak, aby bol efektívny a čo najlepšie slúžil občanom. 

Súčasťou modulu „ELWIS pre zberné dvory“ sú tiež:

 • originálne odpadové karty alebo čipy s QR kódom pre lepšiu identifikáciu používateľa
 • prehľadná aplikácia, v ktorej môže samospráva sledovať:
  • vývoj množstva odpadu podľa jednotlivých druhov,
  • vývoj miery triedenia na zbernom dvore aj za jednotlivé domácnosti,
  • vyťaženosť zberného dvora podľa dní, hodín a typu odpadu,
 • vybavenie pre praktický priebeh evidencie – ručné čítačky a infraštruktúra na priradenie druhu odpadu konkrétnej domácnosti
 • možnosť nastaviť množstevné obmedzenie na objem odpadu pre domácnosť (zamedzíte priekupníctvu s odpadom)
 • osvetové aktivity pre lepšie triedenie a využívanie zberného dvora

Prečítajte si viac evidencii na zbernom dvore

3. Evidencia bioodpadu v kompostárni

Poznať množstvá odpadu na vstupe je rovnako dôležité aj pre príjem odpadu v profesionálnej kompostárni. Systém ELWIS umožňuje evidovanie vozidiel, množstva odpadu a materiálov. Na základe týchto dát môže prevádzkovateľ lepšie riadiť kapacity prijímaného odpadu na spracovanie, zároveň aj zásoby materiálu na kompostovanie (drevná štiepka, zásoby zeleného alebo kuchynského odpadu). Samospráva získa cenné dáta o množstve vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré si môže započítať do miery triedenia a znížiť náklady na skládkovanie. Samozrejmosťou by však mala byť elektronická evidencia vytriedeného bioodpadu z domácností.

zber bioodpadu, infraštruktúra pre BRKO, triedenie BRKO

Odporúčaná infraštruktúra pre zber a evidenciu bioodpadu z domácností

4. Evidencia odpadu v okrajových lokalitách – zberné ostrovčeky

Jednou z najnovších funkcionalít systému ELWIS je evidencia na tzv. zberných ostrovčekoch. Triedenie a evidencia odpadu môže byť komplikovaná v prípade vzdialenejších častí obce, ako sú záhradkárske či rekreačné oblasti alebo riedko osídlené časti obcí. Nájdu tiež uplatnenie v mestách, pre obyvateľov bez trvalého pobytu, pre turistov alebo študentov. Evidovanie odpadu prostredníctvom zberných ostrovčekov umožní mestu evidovať aj takýto odpad. Okrem toho, ostrovčeky využívajú aj občania, ktorý nestihli vytriedený odpad vyložiť v deň zberu alebo ho majú viac, ako je štandardná kapacita nádoby či vreca. 

zberny ostrovcek, triedenie odpadu, zber odpadu od dveri

Na zbernom ostrovčeku môžu občania odovzdať odpad aj mimo zberných dní

Do zberného ostrovčeka môžu občania odovzdať zmesový komunálny odpad a ďalšie tri druhy odpadu, podľa výberu samosprávy. Pri používaní sa identifikujú napríklad evidenčnou odpadovou kartou. Prostredníctvom nej sa odovzdaný odpad pripočíta na ich odpadové konto. Nerezidenti môžu používať toto zberné miesto za symbolický poplatok za odovzdanie ZKO a bez poplatku pri triedených odpadoch.

Ďalšie nové funkcionality systému ELWIS

Okrem vyššie spomenutých funkcií sú ďalšími novinkami v systéme ELWIS:

 • sofistikovaný systém na distribúciu zberných nádob – umožní jednoduché spárovanie používateľa s evidovanou nádobou. Modul je praktický pri zavedení evidencie odpadu, distribúcii nových zberných nádob alebo zavedení systému zberu kuchynského odpadu. Samospráva získa prehľad o stave každej používanej nádobe a prípravu pre aplikovanie „plať za to čo vyhodíš“, motiváciu občanov a adresnú spoluprácu s občanmi.
 • senzory naplnenosti nádob –  umožňujú monitoring nádob a množstva odpadu hlavne v riedko osídlených častiach samosprávy alebo záhradkárskych lokalitách. Senzory naplnenosti zabezpečia efektívnejšie riadenie odvozu odpadu. Vyhnete sa tak nárazovému preplneniu nádob napríklad počas víkendov či letnej sezóny. Odvoz odpadu z týchto oblastí bude prebiehať vždy vtedy, keď je to potrebné a spokojní budú aj občania. 

Prínosy systému ELWIS vo všetkých moduloch

Podstata systému ELWIS je zachovaná vo všetkých moduloch. Spája v sebe komplexný prehľad o reálnom stave odpadov, prehľadné a zrozumiteľné používateľské prostredie a štatistiky, ktoré umožňujú spoľahlivo riadiť procesy v odpadovom hospodárstve. Väčšie portfólio modulov umožní samospráve efektívnejšie spolupracovať s občanmi, motivovať ich a smerovať aktivity k zvýšeniu individuálnej miery triedenia. Získané dáta sú nevyhnutnosťou pre spoľahlivé financovanie odpadového hospodárstva. Pomôžu optimalizovať náklady za odvoz zmesového komunálneho odpadu, ale aj poplatky za odpady, ktoré platia občania. Smart softvér systému ELWIS je používateľsky príjemný. Všetky moduly a informácie o evidovanom odpade môžete mať na jednom mieste v prehľadnej aplikácii s možnosťou exportu pre výkazníctvo a iné účely.

Získajte komplexný nástroj na riadenie vášho odpadového hospodárstva vďaka systému ELWIS. Viac informácií a cenové ponuky získate u regionálneho manažéra pre váš kraj.

 

elwis, evidencia odpadu, zberny dvor
elwis, evidencia odpadu, zberny dvor

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.