JRK | Hygienizačný kontajner v Čadci úspešne funguje viac ako rok - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Hygienizačný kontajner v Čadci úspešne funguje viac ako rok

Príklady z praxe | 03.09.2021

V Čadci, ako v jednej z mála slovenských samospráv, triedia kuchynský odpad v bytových domoch už viac ako rok. Navyše ho zhodnocujú v novej mestskej kompostárni, v ktorej využívajú hygienizačný kontajner.

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Rozprávali sme sa s Emíliou Ďuranovou, vedúcou oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci, o fungovaní zberu kuchynského v meste a mestskej kompostárne, v ktorej využívajú hygienizačný kontajner.

V meste začali so zberom kuchynského odpadu už v apríli roku 2020. Občania začali triediť odpad z kuchyne do vedierok. Samospráva rozdávala aj info-návod, ako správne triediť bioodpad, no nezabudla zapojiť mestské médiá, umocnili informačnú kampaň. S odstupom času mesto spätne hodnotí, že by pri zavedení zberu kuchynského odpadu hneď rozdali domácnostiam k vedierkam aj kompostovateľné vrecká na bioodpadu. Eliminovali by tak používanie igelitových vreciek a tašiek, s ktorými mali na začiatku problém. Navyše by sa tak   zvýšil komfort a ochota domácností viac triediť.

Mestská kompostáreň v Čadci funguje krátko, je vybudovaná z prostriedkov Európskej únie. Hygienizačný kontajner na kompostáreň zakúpili z vlastných zdrojov.

Prečítajte si tiež článok o tom, ako v Čadci začínali s hygienizáciou kuchynského BRKO.

hygienizacny kontajner, Čadca

V apríli 2020 prebehla inštalácia CSC kontajnera v Čadci

Ako ste v Čadci spokojní s fungovaním a využívaním CSC kontajnera?

„Bez hygienizačného kontajnera by sme nemohli zhodnocovať kuchynský odpad, i keď máme novú kompostáreň. Museli by sme odpad odovzdávať do niektorej z troch bioplynových staníc (s oprávnením na spracovanie kuchynského BRKO), čím by sa neúmerne navýšili náklady,“ opisuje jeden z prínosov Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci. Výhodou pre mesto bolo, že hygienizačný kontajner bol nainštalovaný už pri začatí zberu kuchynského odpadu. „Mohli sme ihneď pristúpiť k hygienizácii a spracovaniu BRKO a nemuseli sme ho nikde skladovať či prevážať,“ dopĺňa Ďuranová.

„Myslím, že nie je nič jednoduchšie a lepšie ako zhodnotiť kuchynský odpad vo vlastnom zariadení v prípade, ak má obec vlastnú kompostáreň. Týmto sa nielen dodržiava legislatíva, ale tiež znižujeme množstvo skládkovaného bioodpadu, ktorý má na skládkach negatívne environmentálne dopady. Hotový kompost v meste využívame na hnojenie trávnatých porastov v meste,“ uzatvára svoje odporúčanie pre iné mestá vedúca ŽP v Čadci.

CSC hygienizačný kontajner je moderné a navyše úsporné zariadenie pre zhodnotenie kuchynský odpadov. Na Slovensku ho začínajú využívať aj v ďalších mestách. Ako v Čadci hodnotíte prevádzkovú náročnosť tejto technológie?

„Jeden vyškolený pracovník sa stará o obsluhu kontajnera. Táto práca nie je náročná, “ uvádza Ďuranová, „viac pracovníkov a techniky potrebujeme pred hygienizáciou. Odpad dotrieďujeme, štiepkujeme, premiešavame a až potom sa nakladá do zariadenia.“  Spracovanie kuchynského odpadu vyžaduje nemalé finančné investície. Ďuranová ďalej dopĺňa: ,,Nemôžeme však pozerať len na ekonomiku, musíme sa správať ekologicky a nakoniec je tu legislatíva. Veríme, že pomôže, ak sa ľudia začnú správať zodpovedne a klesne množstvo odpadov, ktoré ukladáme na skládku.“

Ak chceme vyrobiť kompost, ktorý bude z pohľadu poľnohospodárskeho využitia zaujímavý, procesy spracovania bioodpadu musíme riadiť a monitorovať. Hygienizačný kontajner umožňuje neustále sledovanie procesov. „Monitorovanie a riadenie procesu hygienizácie prostredníctvom online aplikácie uľahčuje prácu pracovníkovi zodpovednému za prevádzku kompostárne. V mobilnom telefóne vidí aktuálny priebeh samotnej hygienizácie a podľa toho vie riadiť proces vo vnútri kontajnera. Pracovník má ihneď informácie aj o prípadnej poruche či mimoriadnej situácii v zariadení,“ opisuje technológiu Ďuranová.

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Priebeh hygienizácie kuchynského odpadu v CSC kontajneri

Výhody CSC kontajnera:

 • fermentačné zariadenie pre spracovanie kuchynského BRKO,
 • jednoduchá manipulácia a rýchla mobilita prostredníctvom hákového nosiča,
 • aktívny prevzdušňovací systém umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu, urýchľuje proces hygienizácie,
 • riadenie procesu na diaľku – neustály prehľad o priebehu hygienizácie prostredníctvom počítača, tabletu či smart telefónu,
 • aplikácia, ktorá umožní vizualizáciu procesov v kontajneri,
 • možnosť exportovať dáta na ďalšie využitie,
 • polopriepustná ochranná membrána, ktorá zabráni unikaniu pachov do okolia,
 • nízka spotreba elektrickej energie,
 • jednoduchá manipulácia – plnenie a vyprázdňovanie zariadenia,
 • zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3.

Získajte viac o CSC kontajneri

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Zhygienizovaný materiál ďalej dozrieva na kompostovacích základkách

Mnoho samospráv má po zavedení zberu kuchynského odpadu neľahkú situáciu s jeho zhodnotením. Chýbajúce koncové zariadenia, resp veľká vzdialenosť kompostární alebo bioplynových staníc, ktoré majú hygienizačné zariadenie, zvyšuje náklady na zber kuchynského bioodpadu. Práve preto je riešením vybaviť existujúcu mestskú kompostáreň hygienizačným kontajnerom a zhodnotiť bioodpad vo vlastnej réžii lacnejšie.

Počas roku 2020 v Čadci vyzbierali 1 153 ton bioodpadu z čoho bolo 172,98 ton kuchynských odpadov. Kuchynský odpad sa v meste zbiera do 240 litrových nádob na stojiskách v týždenných intervaloch. V prípade zvýšeného záujmu občanov o triedenie, bude mesto zavádzať aj zber kuchynského BRKO dvakrát týždenne. „Začali sme používať aj veľké kompostovateľné vrecia. Predchádzame tak znečisteniu nádob a zvýšil sa komfort triedenia pre domácnosti. V letnom období sme tiež pristúpili k častejšiemu umývaniu a dezinfekcii zberných nádob,“ vysvetľuje zámer Ďuranová a dodáva: „Našim cieľom je dosiahnuť spracovanie aspoň 350 ton kuchynského odpadu ročne. Preto máme záujem aj o ďalší hygienizačný kontajner.“

Hotový kompost v Čadci nemajú certifikovaný pre poľnohospodárske využitie. Zatiaľ ho využívajú na revitalizáciu mestskej zelene, hnojenie rastlín v mestských parkoch či pri výsadbe kvetov a záhonov v uliciach mesta. To čo bolo na začiatku odpadom na kuchynskej linke, sa po pár mesiacoch stane zdrojom živín pre kvety, ktoré skrášľujú prostredie mesta.

Máte vlastnú kompostáreň na zelený bioodpad? Vybavte ju úsporným a moderným hygienizačným zariadením. Získajte cenovú ponuku u svojho regionálneho manažéra. 

hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner
hygienizačný kontajner, fermentor, CSX kontajner

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.