JRK | Evidovať odpad začnú už aj v Gánovciach - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Evidovať odpad začnú už aj v Gánovciach

Príklady z praxe | 04.12.2020

Lepšia miera triedenia, prehľad o produkcii odpadu, ale aj o tom, ako triedia odpad konkrétne domácnosti. Spravodlivý systém pre riadenie odpadov zavádzajú aj v Gánovciach, neďaleko Popradu.

Mestá a obce sa snažia opitmalizovať náklady na odpadové hospodárstvo. Zároveň však nechcú každoročne zvyšovať poplatky pre občanov. Hľadajú preto nástroje, ako znížiť množstvo odpadu v čiernych nádobách a podporiť triedenie priamo pri zdroji – v domácnostiach. Cieľom je nezvyšovať náklady obce ani občanov, získať prehľad o odpade a v neposlednom rade motivovať ľudí k lepšiemu triedeniu všetkých zložiek.

Obec Gánovce, neďaleko Popradu, sa rozhodli pre moderný nástroj na riadenie odpadov. ,,Uvedomujeme si, že pre obec dlhé roky nebolo odpadové hospodárstvo prioritou. Vynakladali sme nemalé prostriedky na skládkovanie odpadov a nevyvíjali sme ani žiadne aktivity, aby občania lepšie separovali,“ uviedol starosta obce Mgr. Michal Materný.

Pozrite si ďalšie príklady z obcí, ktoré využívajú systém ELWIS

evidencia odpadu, Gánovce

V Gánovciach sa zamerali na intenzívnu komunikáciu s občanmi

V Gánovciach budú tiež využívať spravodlivý a zároveň motivačný systém elektronickej evidencie odpadu ELWIS. Počas novembra budú označené odpadové nádoby QR kódmi a občania dostanú inštrukcie a štartovacie balíčky s kódmi na označenie vriec, do ktorých triedia plasty, papier a sklo. Originálny kód, priradený konkrétnej domácnosti alebo subjektu, bude pri zbere odpadu naskenovaný čítačkou a automaticky prenášaný do systému. Samospráva bude mať hneď po zbere informácie o tom, koľko odpadu občania vyprodukovali alebo vytriedili.

Všetky dáta budú hneď dostupné v persovalizovanom prostredí systému ELWIS.  Zobrazia sa napríklad štatistiky o množstve a počte vyvezených nádob či úrovni triedení jednotlivých domácnosti v prehľadných tabuľkách a grafoch. Obce sa tak vyhnú neprehľadnému a náročnému ručnému zaznamenávaniu či úprave excelovských tabuliek.

evidencia odpadu, elwis, ganovce

Obec označí nádoby a vrecia. Každý zber bude elektronicky zaznamenaný.

Obec nenechala nič na náhodu. Dôraz kladie aj na dôslednú spoluprácu a komunikáciu s občanmi. Pripravila pre nich informačnú kampaň, v ktorej bude občanov informovať o tom, ako bude evidencia prebiehať a aký prínos to pre nich bude mať. V Gánovciach sa zamerajú aj na to, aby občania tvorili menej odpadu, využívali možnosť kompostovania v záhradných kompostéroch alebo vytriedia bioodpad do na to určených nádob. V neposlednom rade, aj na základe podkladov z evidencie budú môcť pomôcť občanom s tým, aby triedili viac a znižovali množstvo odpadu, ktorý pošlú na skládku.

,,Systém ELWIS nám poskytne dáta, ktoré pomôžu adresne zlepšiť nakladanie s odpadmi. My pomôžeme občanom s tým, ako lepšie separovať, a každý občan môže obci pomôcť svojim zodpovedným správaním znížiť náklady na skládkovanie.

Tento krok vnímame ako najspravodlivejšiu a najvhodnejšiu formu odmeny pre tých, ktorí produkujú málo odpadu a zároveň ho separujú. Na základe zozbieraných priebežných dát a výstupov prikročíme k nastaveniu motivačných poplatkov,“ dopĺňa starosta Materný.

Získajte nástroj na riadenie odpadového hospodárstva a spravodlivé odmenenie občanov. Opýtajte sa našich regionálnych manažérov, ako by systém ELWIS mohol fungovať aj vo vašom meste či obci. 

 

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.