JRK | Do akej nádoby zbierať kuchynský odpad podľa vyhlášky? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Do akej nádoby zbierať kuchynský odpad podľa vyhlášky?

Začali ste už so zberom kuchynského odpadu, alebo sa ešte len pripravujete na splnenie tejto povinnosti? Poradíme vám, prečo na nádobe záleží a ako zaviesť systém správne.

Nádoby na kuchynský odpad v Beluši

Od 1.1.2021 je podľa zákona 79/2015 Z. z. paragraf 81, odsek 21, má každá samospráva povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný odpad a  nevzťahuje sa to len na tú časť obce, ktorá:

a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo,
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Mnoho miest a obcí sa však nemôže zaradiť ani pod jednu z týchto výnimiek. Zároveň však stále triedenie kuchynského odpadu nerealizuje. Ministerstvo životného prostredia dáva samosprávam ešte pol roka na to, aby všetko pripravili a od júla vybavili občanov zberovou infraštruktúrou či zabezpečili pre svoju kompostáreň hygienizačnou technológiou a začali povinnosť plniť.

Kde však začať?

Príklady z praxe zdôrazňujú, že pre úspech triedenia je dôležitá dostupná donášková vzdialenosť a informovanosť občanov. Čím bližšie pri zdroji, kde odpad vzniká, občan môže triediť, tým menej ZKO tvorí a je ochotnejší sa zapojiť. Všetko je to o pohodlí. Ak nemusí s vytriedeným vreckom chodiť cez pol sídliska a následne nenájde preplnený kôš. Kde je aj tak pohádzané všetko na kope, jeho ochota „prísť znovu“ sa zvýši. Preto sú odpoveďou menšie prevetrávané nádoby, určené pre jednu alebo len niekoľko domácností a vyvážané v pravidelných intervaloch.

Získajte cenovú ponuku na vhodné nádoby

donášková vzdialenosť, vzdialenost smetnych košov

Čím ďalej musí občan s odpadom ísť, tým jeho ochota triediť klesá

Ďalšia dôležitá súčasť je osveta. Ak občan chápe triedenie len ako „nový výmysel“ a niečo, čo mu dokonca zvýši náklady, nebude spolupracovať. Ak však pochopí súvislosti – ak sa zníži skládkovanie, nemusí prísť k radikálnemu rastu nákladov, bude k triedeniu motivovaný, prípadne dostane spätnú väzbu na svoju aktivitu (pochvala, pomoc k zlepšeniu) – pochopí, že samospráva si neplní len povinnosť, ale naozaj chce ľuďom a prírode pomôcť. Dôležitý je preňho pocit, že to má zmysel a každé vytriedené vrecko sa počíta.

Pomôžeme vám s prípravou komplexnej osvetovej kampane

Prečo sudy alebo 1 100 l nádoby na zber BRKO spôsobia viac škody ako osohu?

Ministerstvo životného prostredia vydalo aj vyhlášku, v ktorej stanovuje vhodné nádoby na triedenie kuchynského odpadu a zároveň k nim uvádza vhodnú frekvenciu zberu podľa kategórie odpadu. Pre samosprávu je dôležité vybrať si správne riešenie z dlhodobého pohľadu. Pretože ak systém nenastaví správne, minie zbytočne veľa peňazí a dokonca môže občanom triedenie znechutiť tak, že oprava systému bude veľmi náročná.

ČO všetko sa môže pri zbere kuchynské odpadu pokaziť už na začiatku– čitajte TU

frekvencia zberu brko, nadoby na brko

Typ nádoby a frekvencia zberu podľa vyhlášky MŽP

Samospráva má povinnosť zabezpečiť domácnosti možnosť triediť najmenej 2 400 litrov biologicky rozložiteľného odpadu v období marec až november vrátane týchto mesiacov. Neznamená to však, že v ostatných mesiacoch sa BRKO nemusí zbierať, len sa frekvencia navrhuje znížiť. Okrem toho musí zabezpečiť aj tzv. kampaňový zber veľkoobjemného bioodpadu – štandardne 2x ročne.

Ak je vašim cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu, optimalizovať náklady, zlepšiť mieru triedenia a umožniť občanom pohodlne a čo najlepšie triediť kuchynský odpad, čítajte ďalej…

Ako dosiahnuť vyššie spomínané ciele?

 • Zbierajte kuchynský odpad čo najbližšie od dverí domácností. – Ideálne tam, kde občania nosia ZKO, môžu odovzdať aj bioodpad, ich ochota zapojiť sa do systému bude oveľa väščia.

 

 • Aby im v domácnosti nič nesmrdelo a nehnilo. – Vybavte ich prevetrávanými košíkmi a kompostovateľnými vreckami. Nebudú musieť vymýšľať do akého vedra zvyšky z kuchyne zbierať. Po prvom vysypaní „prehnitého“ odpadu ich to neodradí. Kombinácia kôš+vrecko umožňuje odparovanie vlhkosti, čiže po otvorení neodpadnú zo zápachu či roja vínnych mušiek. Navyše nebudú musieť zvyšky mazľavého odpadu zoškrabávať zo stien vedierok v kuchynskom dreze či vani. Ak sa im triedenie nehnusí, je oveľa väčšia šanca, že v ňom budú pokračovať.

 

 • Zabezpečte dostatočnú frekvenciu zberu. – Vyhláška stanovuje frekvenciu zberu odpadu podľa typu a veľkosti nádoby. Nie je to náhoda. Súvisí to s tým, čo sa stáva na našich stojiskách. Sú preplnené a potom odpad končí krížom-krážom v rôznych nádobách. Podstatnejšie je čistota a bezpečnosť zberu. Predstavte si ten zápach z veľkej, neupravenej nádoby, v ktorej sa bioodpad hromadí pri súčasných letných teplotách… Zápach, výluhy, hmyz, hlodavce, baktérie… už po pár dňoch by to bolo nechutné a nebezpečné. Menšia, prevetrávaná nádoba, kde sa vlhkosť môže stále odparovať, určená len jednu alebo niekoľko domácností, zabezpečí eliminovanie týchto odradzujúcich skutočností.

 

 • Nádoby bude treba aj vyprázdňovať. – Neuspokojte sa zakúpením veľkých zberných nádob, či takých bez úpravy. Myslite aj na to, aké náročné je najťažší odpad – bioodpad – zbierať. Jednoduchšie sa vysype z 120 alebo 240 litrových nádob, kde sa vďaka kompostovateľným vreciam navyše cca 30% jeho vlhkosti už odparilo, ako v nepriepustných nádobách, kde ešte kvasí na kope, nádoby budete musieť dokonca veľmi často umývať. Myslite dopredu a nezvyšujte si náklady hľadaním ex post riešení – ako nádobu či sud vysypať alebo umývať.

 

 • Ľudia musia vedieť čo sa dej a prečo sa to deje. Preto od začiatku informujte všetkých občanov, od malých detí po dôchodcov, o tom čo sa bude diať a čo je cieľom zavádzaného opatrenia. Vždy bude malé percento, ktoré bude z princípu odmietať všetko. Zamerajte sa na tých, ktorí triediť chcú, alebo ich viete presvedčiť a nestrácajte čas.

Aké sú teda závery? Pohodlnosť a jednoduchosť rozhoduje. Nie však za cenu dodatočných nákladov a nespokojných občanov, pretože to vás v konečnom dôsledku môže stáť oveľa viac.

 • Zbierajte kuchynský odpad do prevetrávaných nádob čo najbližšie k domácnostiam.
 • Informujte ľudí o tom, čo sa bude diať a prečo.
 • Dajte im vhodné vybavenie, aby ste ich  neodradili už na začiatku – zápach a špina nemajú miesto.
 • Komunikujte s nimi, riešte podnety a motivujte ich – napríklad aj zavedením evidencie kuchynského odpadu.

Ak chcete viac infomácií, obráťte sa na regionálneho manažéra vo vašom kraji – kontakty TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.