JRK | Samospráva na ceste k minimálnemu odpadu - tretí seminár - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Samospráva na ceste k minimálnemu odpadu – tretí seminár

Príklady z praxe | 02.07.2018

Tretí seminár s podtitulom ,,Samospráva na ceste k minimálnemu odpadu“ sa konal v obci s príznačným názvom – Koš neďaleko Prievidze. Na stretnutí so zástupcami samospráv zo stredoslovenského regiónu sme znovu hľadali odpovede na otázku, ako zlepšiť stav odpadového hospodárstva.

Priemerná domácnosť vyprodukuje približne tonu odpadu ročne. Z analýz odpadov, ktoré realizujeme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky vyplýva, že takmer polovicu objemu nádob tvorí bioodpad a veľkú časť ostatného odpadu je možné vytriediť. Mnoho občanov si však myslí, že odpad je pred vyvezením na skládku ešte triedený. Starostovia sa stretávajú s názorom, že sa neoplatí triediť, keď sa všetok odpad zbiera do jedného auta a vyvezie na skládku. Aj tieto skúsenosti potvrdzujú, že spolupráca s občanmi a ich informovanie a vzdelávanie v oblasti nakladania s odpadmi je veľmi dôležité. Ak by domácnosti pristupovali k odpadu zodpovednejšie, mohlo by na skládkach končiť len 15 % z objemu, ktorý je odvážaný v súčasnosti. 

Samosprávy už dnes robia mnohé kroky, aby stav odpadového hospodárstva zlepšili

Mnohí zo zúčastnených zástupcov samospráv potvrdili, že na stave odpadového hospodárstva v ich mestách alebo obciach je potrebné neustále pracovať.  Často sami kontrolujú nádoby so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO) alebo triedeným odpadom. Zisťujú či sa v nádobách nenachádza aj odpad, ktorý by tam končiť nemal alebo sa zbytočne nevyvážajú takmer prázdne nádoby.

Vedia, že je potrebné komplexné riešenie pre všetky druhy odpadov. V mnohých samosprávach už zaviedli systém kompostovania, buď v svojpomocne vytvorených kompostéroch alebo obstarali kvalitné plastové kompostéry. Zaviedli zber triedeného odpadu aj formou D2D zberu, a dosahujú tak lepšie výsledky ako v prípade stojiskového zberu.

Uvedomujú si, že je potrebné zlepšiť komunikáciu s občanmi, pretože práve od ich záujmu a aktivity sa odvíjajú výsledky, ktoré samospráva dosiahne.

Chcete vedieť akú mieru triedenia dosahuje vaša samospráva? Kontaktujte nás a pomôžeme vám nastaviť efektívny systém. 

 Stretnutia v Koši sa zúčastnilo 15 zástupcov samospráv zo stredného Slovenska

Stretnutie zhodnotila starostka z obce Turová pani Ing. Jana Jarotová: ,,Seminár v obci Koš, organizovaný spoločnosťou JRK Slovensko v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky o kompostovaní a znižovaní množstva odpadov bol veľmi zaujímavý a poučný. Oceňujem kvalitnú prípravu prednášajúcich a bohatú účasť zástupcov samospráv z okolia. Mali sme vytvorený priestor na kvalitnú diskusiu o odpadovom hospodárstve, ktorej sa často nevenuje dostatočná pozornosť.“

Ako zlepšiť stav odpadového hospodárstva?

Samosprávy  sa postupne pripravujú na zmeny, ktoré nastanú po schválení nového zákona o odpadoch a zvýšení poplatku za skládkovanie. Ako sa na zmeny pripraviť? Najjednoduchšie pre obce a mestá je produkovať menej odpadu, ktorý budú na skládku ukladať a to zvýšením aktuálnej miery triedenia a odčlenením odpadu, ktorý môže byť  kompostovaný alebo recyklovaný.

Na základe výkazov odpadového hospodárstva sme pre každú samosprávu vypracovali výpočet aktuálnej miery triedenia. Podľa dosiahnutých výsledkov sme analyzovali, ako by sa poplatok za skládkovanie vyvíjal ak by samospráva nezaviedla žiadne opatrenia na zlepšenie – samosprávy by museli z rozpočtov vyčleniť výrazne viac prostriedkov na odvoz a likvidáciu odpadov.

Aký je predpokladaný vývoj poplatkov za skládkovanie sa dozviete tu…

Čo môže samospráva urobiť pre zvýšenie miery triedenia?

  • Lepšia spolupráca a informovanie občanov – aby obyvatelia vedeli ako je odpadové hospodárstvo nastavené, za čo platia,  čo môžu urobiť preto, aby platili menej a ako zodpovedne pristupovať k odpadom, aby pomohli ušetriť prostriedky v rozpočte.
  • Infraštruktúra zberu odpadu – všetci občania by mali mať vytvorené dobré podmienky pre triedenie. Lepšie výsledky v miere triedenia dosahujú samosprávy, kde sa odpad zbiera od domu k domu.
  • Kompostovanie v záhradných kompostéroch – množstvo objemu v nádobách na ZKO sa môže znížiť o 45 %. BRKO je najobjemnejšou a najťažšou súčasťou ZKO a jeho spracovaním v kvalitnom kompostéri, sa čierne nádoby plnia pomalšie – samospráva môže znížiť frekvenciu odvozu na skládku.
  • Špecifické druhy odpadov (kuchynský bioologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad) – odporúčame zriadiť kompostráreň s hygienizačnou jednotkou, kde sa spracuje potravinový odpad, ale aj prebytočný zelený odpad z verejných priestranstiev. Pre ostatné druhy odpadu je možné zriadiť zberný dvor a zabezpečiť tak pre občanov miesto, kde ho môžu uložiť.
  • Evidovať všetky druhy odpadu – ktoré na území samosprávy vznikajú a odvážajú sa. Aby sa množstvá odpadu, ako napr. vyzbieraný papier v školách alebo z bytoviek, elektroodpad, a iný vykupovaný priekupníkmi, nestrácali a nezhoršovala sa úroveň miery triedenia.

Prečítajte si aj o ostatných stretnutiach so samosprávami vo Veľkom Ďure alebo v Dlhom nad Cirochou.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.