Ako zvýšiť mieru triedenia v samospráve? Odpovede sme hľadali na ďalšom stretnutí so zástupcami samospráv.

28.05.2018

Náklady na odpadové hospodárstvo vo väčšine samospráv tvoria výrazný podiel rozpočtu. Ako nastaviť efektívny systém, ktorý by zohľadňoval očakávaný nárast poplatkov za skládkovanie a zároveň by motivoval občanov k zodpovednejšiemu správaniu?

V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sme zorganizovali ďalšie stretnutie so zástupcami samospráv, tentokrát na západnom Slovensku v obci Veľký Ďur.

Zástupcovia samopráv diskutovali o aktuálnej situácií v ich odpadovom hospodárstve. Hovorili o svojich skúsenostiach v oblasti nakladania s  biologicky rozložiteľným odpadom, triedeným odpadom a o motivovaní občanov. Vo všeobecnosti im chýbajú informácie o reálnych množstvách odpadu, ktoré produkujú. Mnohí využívajú papierovú evidenciu pri zbere separovaného odpadu, aby mali podklad pre motiváciu občanov. Tí, ktorí zodpovedne triedia získajú prednostne kompostéry alebo úľavu na poplatku. Samosprávy by privítali adresný a motivačný systém, ktorí prinesie lepší prehľad o stave odpadov v samospráve a v jednotlivých domácnostiach.

Samosprávy by sa mali postupne pripravovať na možnosť postupného, no výrazného zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládku. Riešením ako platiť menej je zvýšenie miery triedenia odpadu. Na stretnutí vo Veľkom Ďure sme na základe podkladov od samospráv vypočítali jednotlivým účastníkom ich aktuálnu mieru triedenia.

Podľa zistených výsledkov môžeme konštatovať, že priemerná miera triedenia v zúčastnených samosprávach je 16 %. Poplatky za skládkovanie sú však v mnohých obciach poddimenzované (najmä v  tých, v ktorých katastri sa nachádza skládka odpadu) a do budúcna by výrazné zvýšenie mohlo byť pre občanov prekvapením. Navyše mnohé obce a mestá už dnes doplácajú na odpadové hospodárstvo v záujme nezvyšovania poplatkov pre občanov. Prezentovali sme, ako by sa mal poplatok za skládkovanie vyvíjať, vzhľadom na úroveň triedenia a aké kroky by mali podniknúť, aby vysokému nárastu predišli.

Aký je predpokladaný vývoj poplatkov za skládkovanie? 
Seminár vo Veľkom Ďure priniesol podnety ako zvýšiť mieru triedenia.

 

Ako zvýšiť mieru triedenia a pripraviť sa na zvyšovanie poplatkov? Samosprávam odporúčame:

Stretnutie so zástupcami samospráv sa konalo aj na východnom Slovensku

 

Chcete vedieť viac o evidencii odpadov?

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video