JRK | V Starej Haliči sa faktúry za zmesový komunálny odpad otvárajú s nadšením - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Starej Haliči sa faktúry za zmesový komunálny odpad otvárajú s nadšením

Príklady z praxe | 26.06.2020

Stará Halič, malá obec v okrese Lučenec, začala s evidenciou odpadu len na začiatku roka 2020. Prvé výsledky však na seba nenechali dlho čakať. Miera triedenia odpadov medziročne narástla o 25% a produkcia komunálneho odpadu klesla o viac ako 60%.

V Starej Haliči na začiatku roka zmenili systém poplatkov za odpady pre občanov. Prešli  z paušálneho poplatku na množstvový zber. Každú nádobu na komunálny odpad označili QR kódmi. Vzhľadom na nové legislatívne zmeny na úseku odpadového hospodárstva, chce takto starosta obce Ing. Jozef Gembec pracovať na postupnom raste miery triedenia v obci.

Ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu na obyvateľa dosahovala minulý rok 153,61 kilogramov. Cieľom však je minimalizovať množstvo ZKO a vytriediť všetok odpad, ktorý na skládku nepatrí.

Prečítajte si o zavedení systému v obci

Pri zavádzaní systému ELWIS v obci sme sa stretli s veľkým nadšením zo strany pracovníkov Obecného úradu a poslancov. Záujem o zavedenie spravodlivejšieho modelu poplatkov bol veľký aj na strane občanov. Obec pre nich pripravila informačnú diskusiu pri spúšťaní systému. Jej cieľom bolo, aby občania zmenám rozumeli a zistili, ako môžu svojim správaním ovplyvniť výšku poplatku za odpady.

Ich záujem a stotožnenie sa so systémom sa rýchlo potvrdil. Ak nádobu medzi zbermi nenaplnili, nevyložili ju k zberu. Pri prvých zberoch bolo vyložených o polovicu menej smetných nádob. Pracovníčky obce po prvom mesiaci predpokladali zníženie fakturácie. A ich očakávania sa stali realitou. Vďaka evidencii získajú presné informácie o produkcii odpadu z každej domácnosti. Vedia tiež, či a kedy boli nádoby vysypané. Od januára 2020 v obci platí všeobecne záväzné nariadenie so schváleným množstvovým zberom – každá domácnosť preto zaplatí iba za ten odpad, ktorý skutočne vyprodukuje.

Zistite, ako funguje evidencia odpadu ELWIS

Od začiatku roka ešte neubehlo veľa času, no v Starej Haliči dosiahli veľmi pekné výsledky. Preto sme sa porozprávali so starostom obce o tom, ako zatiaľ hodnotí prínos a fungovanie evidenčného systému ELWIS.

Pri implementácii systému sa samosprávy obávajú hlavne reakcií zo strany obyvateľov. Aké to bolo u vás? Boli nejaké problémy alebo výhrady pri zavedení alebo pri používaní systému? 

Myslím, že neboli žiadne problémy. Naši obyvatelia veľmi rýchlo pochopili systém a hlavne, že sme pre nich pripravili spravodlivý systém financovania odpadov. Navyše obec nemôže zo zákona za zneškodnenie odpadov doplácať. Ak by sme doplácali, porušujeme zákon a tiež by tieto financie chýbali v obci na inom mieste. Toto všetci pochopili.

Kde by bolo vaše odpadového hospodárstvo, keby ste od 1.1. 2020 nezaviedli evidenčný systém v obci?

Som presvedčený, že by bolo presne tam, kde bolo predchádzajúce roky. Bez zmeny v systéme a riadení by zmena nenastala. To znamená, že by sme sa ďalej pasovali s tým, že nám produkcia zmesového komunálneho odpadu narastá. Obyvatelia jednoducho potrebujú mať jasne stanovené pravidlá, aby si uvedomili, čo je dobré pre nich, ale aj pre obec.

 

Čo považujete za najväčší prínos v zavedení evidencie odpadov v obci?

Hlavne získanie ich uvedomelosti. Zistili, že ich nezodpovedný prístup k odpadom sa priamo dotkne ich peňaženiek a naopak. Už si uvedomujú, čo je pre nich výhodnejšie, či vykladať preplnené nádoby so zmesovým komunálnym odpadom, za ktoré musia zaplatiť, alebo vrecia s vytriedeným  odpadom, za ktoré neplatia. Predovšetkým sa naučili vykladať len 100% naplnené nádoby a nevykladajú k nim už vrecia s dodatočným zmesovým odpadom. Na to sme ich upozorňovali v minulosti vždy, avšak pokiaľ sa to nedotklo ich peňaženiek, nevedeli sme tento fenomén odstrániť.

Ako hodnotíte používanie systému po viac ako pol roku?

Vďaka používaniu systému ELWIS máme lepší prehľad o množstve odpadu pri jednotlivých domácnostiach. Je to určite spravodlivejšia forma platenia za odpady, každý občan platí za toľko odpadu, koľko skutočne vytvorí. Zadosťučinenie pociťujú najmä tí, ktorí dlhodobo triedili odpad. Každý občan vďaka evidencii môže sám ovplyvniť výšku poplatku, ktorú zaplatí.

V porovaní s minulým rokom vieme určiť, ako sme sa zlepšili. Vidíme, ako sa množstvo produkovaného odpadu znížili o polovicu a občania začali viac triediť.

Ako reagujú na túto zmenu financovania obyvatelia obce?

Jednoducho si túto zmenu pochvaľujú. Každý si zaplatí za to, čo vyprodukuje a vyloží.

A čo tí obyvatelia, ktorí boli chronickí producenti odpadu? Pri označovaní nádob sme sa stretli s tým, že nás pracovník obce upozornil na niektoré domácnosti, ktoré mali vyložené pri vývoze niekoľko nádob, teraz sotva jednu.

Nie, nesťažoval sa z nich nikto. Aj títo občania rýchlo pochopili, že musia zmeniť svoje správania, a tiež ako je dôležité predchádzanie vzniku odpadu.

Odporučili by ste evidenčný systém odpadov ELWIS aj iným samosprávam a ak áno, prečo?

Samozrejme že áno. Predovšetkým nám systém zjednodušil našu prácu, sprehľadnil a dáva nám presné informácie o produkcií odpadu na úrovni domácností. Vieme lepšie zamerať napríklad osvetu a pod.

Množstvového odpadu sa každý bojí, vždy prevláda u starostov obava, že obyvatelia budú vytvárať čierne skládky. Nemali ste aj vy tento problém?

Pokiaľ to neskúsite, neviete, čo vám to prinesie. Je to tak so všetkým. Aj my sme šli do toho s nejakým rizikom. Verím však v zodpovednosť obyvateľov, tiež sa budú možno upozorňovať vzájomne. Ak niekto chce urobiť čiernu skládku, urobí to vždy. Nám však od zavedenia evidencie žiadne čierne skládky nevznikli.

Aké sú výsledky?

  • Priemerná produkcia zmesového komunálneho odpadu v roku 2019 na jedného obyvateľa bola 153,61 kg. Za prvé tri mesiace je priemer 15,59 kg. Ak by tento trend pokračoval počas celého roka, obec môže očakávať ročnú produkciu zmesového komunálneho odpadu na úrovni 62,36 kilogramov na obyvateľa.
  • V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku dosiahli zníženie produkcie ZKO o 60,30 %.
  • Menej odpadu končí na skládkach, občania viac triedia. Medziročne vzrástlo množstvo vytriedeného odpadu –  plast o viac ako 75 % , papier o 66 % a sklo o 33 %.
  • Miera triedenia v prvom kvartáli vzrástla viac ako dvojnásobne (2019 – 21%, 2020 – 46%)

Veríme, že samospráva bude v nastolenom trende pokračovať dlhodobo. Veľkou výhodou je, že občania už na začiatku akceptovali zmenu systému a stotožnili sa s ňou. Aj vďaka aktívnej spolupráci pomôžu obci šetriť prostriedky, zlepšiť odpadové hospodárstvo a prispieť k lepšej kvalite životného prostredia.

Zlepšite odpadové hospodárstvo a motivujte občanov k zodpovednému správaniu. So systémom ELWIS môžete dosiahnuť výsledky rýchlejšie. Ako na to vám poradia naši regionálni manažéri. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.