JRK | V obci Poniky analýza preukázala potenciál na šetrenie peňazí - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V obci Poniky analýza preukázala potenciál na šetrenie peňazí

Príklady z praxe | 15.09.2019

V obci Poniky tvoril bioodpad až 43% podiel na objeme analyzovaného ZKO.

V obci Poniky, v okrese Banská Bystrica, sme realizovali analýzu odpadu. Analyzovala sa vzorka 25 náhodne vybratých nádob so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej ZKO) s objemom 110 litrov. Pretriedilo sa viac ako 300 kilogramov odpadu. Analýzy sa zúčastnili aj pracovní obce.

Najväčší podiel na objeme triedeného odpadu mal biologicky rozložiteľný odpad – až 43 % (kompostovateľný 37,12 %, potravinový odpad 6,36 %). Potenciál na zlepšenie v obci je aj pri triedenom odpade. Nádoby obsahovali množstvo papiera – 6,17 %, plastového odpadu 11,24 %, skla 6,25 % a kovu 4,66 %. Len 23 % tvoril odpad, ktorý by nemal ďalšie využitie a patrí na skládku. Obec má preto veľký potenciál na predchádzanie vzniku odpadu a kompostovanie bioodpadu. Analýzy sa zúčastnil aj prednosta obce Bc. Pavol Ondrejko, ktorý sa vyjadril, že analýza obci potvrdila dôležitosť spolupráce s občanmi a chýbajúci nástroj na kontrolu zodpovedného nakladania s odpadom.

Ako dopadli analýzy odpadu v iných obciach? viac TU

 Analýza odpadu v obci Poniky

 

Zlepšenie výsledkov vďaka bioodpadu

Cieľom obce Poniky je zlepšiť mieru triedenia v súvislosti s rastom poplatkov za skládkovanie, ktoré sa na jej základe stanovujú. Podľa výsledkov za minulý rok sa v obci triedi na úrovni 15,61 % a vyprodukovala 321,38 ton ZKO. Tona uloženého odpadu obec stojí 12 eur. Ak by takéto výsledky dosahovala aj naďalej, náklady na skládkovanie by vzrástli dvojnásobne – na 24 eur za tonu. Pre obec to znamená nárast nákladov (len na uloženie odpadu na skládku, bez manipulačných poplatkov) z takmer 3 900 eur na 7 800 eur ročne. V prepočte na obyvateľa musí rátať s navýšením o 4,98 eur.

Na základe výsledkov analýzy môžeme predpokladať, že bioodpad tvorí priemerne 40 % podiel celoročne. Z celkového objemu odpadu v roku 2018 je to až 130 ton bioodpadu, ktorý skončí na skládke. Ak by v obci zaviedli kompostovanie v záhradných kompostéroch a znížilo by sa množstvo skládkovaného bioodpadu len o polovicu, na poplatku za skládkovanie by mohli ušetriť viac ako 3 500 eur. Znížením množstva bioodpadu v ZKO zlepšia základ pre výpočet miery triedenia, ktorá by tak mohla presiahnuť 20 % a poplatok by bol nižší.

Zástupcovia obce si uvedomujú, že otázku efektívneho nakladania s odpadmi je potrebné riešiť čo najskôr. Analýza im umožnila získať dôležitý argument pre komunikáciu s občanmi. Začína realizovať prieskum záujmu o kompostéry medzi občanmi a pripravuje podklady na ich obstaranie. Projekty smerujúce k ochrane životného prostredia sú pre obec dôležité, preto sa rozhodli aj o rozšírenú environmentálnu výchovu v rámci projektu rozvoja školy.

Chcete vedieť ako je na tom vaša samospráva a ako zlepšiť odpadové hospodárenie efektívne?

Poraďte sa s regionálnym manažérom aj vo vašom kraji – Kontakt TU

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.