Prečo niektoré kompostárne nefungujú

09.09.2019

Mnohé samosprávy majú vo svojom okolí väčšie či menšie kompostárne. Sú to často zariadenia, ktoré nefungujú adekvátne a neprinášajú želané výsledky. Sú zberným miestom bioodpadu bez odborného dohľadu nad kompostovacím procesom. Už pri tvorbe návrhu absentuje odborné posúdenie pred realizáciou projektu, zámer a koncepcia fungovania zariadení. Ich kapacita je mnohokrát nedostatočná na spracovanie privezeného množstva biologicky rozložiteľného odpadu. Nie sú vytvorené vhodné podmienky aby mohol prebiehať kvalitný technologický proces výroby kompostu. Nehovoriac o tom, že vybavenie kompostární je mnohokrát nedostatočné resp. využívaná technika je vzájomne nekompatibilná, čo spôsobuje ďalšie komplikácie. Kompostovací proces je neriadený a výsledný produkt nespĺňa očakávania.

Záleží na kvalite kompostovacieho procesu

Je potrebné povedať, že budovanie kompostárne je náročný proces. Hlavne v prípade, ak ste už prostriedky investovali, no výsledky nie sú podľa očakávaní. Efektívne fungujúca kompostáreň je kombináciou automatizovaných procesov, kvalitnej techniky, ktorá zjednoduší prácu a inteligentných systémov na monitorovanie procesu kompostovania.
Úprava technologického procesu kompostovania vyžaduje dôkladnú prípravu a profesionálnu realizáciu so zreteľom na kvalitu výsledného produktu. Ak je kompostovací proces riadený odborne, môžete očakávať zlepšenie v mnohých oblastiach. Znížia sa vaše náklady na prevádzku zariadenia. Kompostovanie je prebieha bez  negatívnych vplyvov na okolie (hluk, zápach…) a BRKO je spracovaný na maximálne kvalitný výsledný produktu. Ten sa môže vrátiť do obehu a byť zdrojom príjmu pre prevádzkovateľa zariadenia a zároveň byť prirodzeným zdrojom živín pre poľnohospodársku produkciu.

Najčastejšie problémy kompostární:

  • pri zámere a budovaní chýba odborné posúdenie projektu. Naplánovanie technologického procesu výroby kompostu a stanovenie požiadaviek na vytvorený kompost,
  • vysoké prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu kompostárne, bez dosiahnutia kvalitného výsledného produktu,
  • vybavenie komunálnou technikou, ktorá nie je kompatibilná s ostatnými zariadeniami resp. vhodná na špecifické požiadavky kompostárne (napr. plazivé rýchlosti traktora, nevyhnutné na prekopávanie základky, prekopávacie zariadenia pre dosiahnutie rovnomerného rozkladu materiálu a.i.),
  • nekvalitný priebeh kompostovacieho procesu (napr. rovnorodý vstupný materiál, nevyvážený pomer zeleného a hnedého biologicky rozložiteľného odpadu, nerozdrvené a veľké časti tvrdého materiálu, a.p.),
  • nízka kontrola kompostovacieho procesu, chýbajúce vybavenie na meranie spôsobuje zníženú kvalitu procesu kompostovania a dlhú dobu rozkladu materiálu,
  • vysoké náklady na personálne zabezpečenie prevádzky v súvislosti s chýbajúcou automatizáciou a zjednodušením procesov pri spracovaní,
  • nevhodne zvolený pozemok, na ktorom je kompostáreň situovaná. Rozloha alebo podmienky nevyhovujú procesu, alebo kompostáreň negatívne vplýva na okolité prostredie,
  • nekvalitný výsledný produkt – hotový materiál nie je stabilizovaný. Často ešte podlieha ďalšiemu rozkladu, má vysokú teplotu alebo obsahuje veľké kusy nerozloženého materiálu.

Chcete efektívne spracovať bioodpad? Opýtajte sa  na možnosti našich regionálnych manažérov. Kontakt TU

 

Predchádzajúci článok Ďalší článok
Zavrieť video