JRK | Rozhovor: Košeca začala občanov odmeňovať za zodpovedný prístup k odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Rozhovor: Košeca začala občanov odmeňovať za zodpovedný prístup k odpadu

Príklady z praxe | 22.06.2020

Košeca už eviduje odpad viac ako rok. Vďaka ich podnetom sme systém ELWIS výrazne vylepšili. Košeca je dobrým príkladom a od zavedenia evidencie odpadu sa jej fungovaním v praxi bolo inšpirovať mnoho predstaviteľov slovenských samospráv. Ako hodnotia používanie a prínosy systému sme sa opýtali starostu obce Mgr. Radomíra Brtáňa a špecialistu pre odpadové hospodárstvo Mareka Kurinca.

Obec Košeca začala s evidenciou odpadu v apríli minulého roka. Evidujú každý zber  zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom RFID snímačov. Vďaka tomu už za prvé tri mesiace aktívnej osvety znížili množstvo komunálneho odpadu o 20 % a tiež počet vyprázdňovaných zberných nádob. Papier, plast, sklo, kovy a VKM obaly evidujú vo vreciach a balíčkoch označených nálepkami s QR kódmi a zbierajú pracovníci obce.

Počas minulého roka zbierali údaje o triedení v každej domácnosti. Na základe evidovaných zberov a produkcie ZKO a triedeného odpadu stanovili mieru triedenia jednotlivých domácností. Určili kategórie a poplatky za odpady odstupňovali podľa dosiahnutej miery triedenia domácností. V tomto roku dostala každá domácnosť rozhodnutie o poplatku za odpady s informáciou o dosiahnutom výsledku, výške zľavy z poplatku resp. možnostiach, ako ju v budúcom roku zvýšiť. ,,Občania sa môžu sami rozhodnúť. Ak chcú vyššiu zľavu, na základe týchto informácií zistia, akú snahu majú vyvinúť,“ uviedol starosta obce Mgr. Radomír Brtáň a dopĺňa ,,občania si môžu sami odskúšať, ako môžu ovplyvniť to, koľko za odpad zaplatia.“

Prečítajte si tiež:  Košeca začala evidovať odpad elektronicky

Systém ELWIS využívate viac ako rok, ako ho hodnotíte a čo vám priniesol?

Radomír Brtáň: Získali sme detailný prehľad. Vidíme, ako domácnosti nakladajú s odpadom a triedia. Podľa toho nastavujeme osvetovú činnosť na konkrétnu domácnosť alebo lokalitu. Smerujeme naše aktivity adresne a nemrháme časom. Z pohľadu obce sa nedá riadiť to, čo nepoznáme. Je to manažérske pravidlo. ELWIS je dobrý manažérsky nástroj, pretože pomáha riadiť odpadové hospodárstvo na základe faktov a nie pocitovo. Navyše ľudia si na základe zverejnených výsledkov, ktoré dostali v rozhodnutí viac uvedomujú, že ak dokážu triediť viac, zaplatia menej.

Marek Kurinec: Systém nám pomohol overiť mnoho podnetov. Získali sme detailné podklady pre našu prácu.Občania už nevykladajú toľko smetných nádob. Môžeme s nimi zdieľať získané dáta a zvýšiť ich záujem o odpadové hospodárstvo na základe relevantných podkladov.

Systém ELWIS môže pomôcť aj vašej samospráve, zistite viac o jeho fungovaní

Ako by vyzeralo vaše OH, ak by ste ELWIS nemali?

Marek Kurinec: Niektorí občania by určite triedili menej, niektorí by možno ani nezačali. Mali by sme určite viac komunálneho odpadu. Máme domácnosť, ktorá dlhé roky nevyložila žiadne vrece s triedenými zložkami. Minulý týždeň vyložila prvé štyri. Myslím, že pomohlo, že sme im s rozhodnutím o poplatkoch poslali informáciu o triedení ich domácnosti, ktorá ovplyvní výšku poplatku.

Hovoríte, že z pohľadu obce máte v rukách strategický manažérsky nástroj na riadenie odpadového hospodárstva. Čo však pohľad občana? Ako vnímajú používanie systému ELWIS?

Radomír Brtáň: Ohlasy sú rôzne, asi ako pri každej zmene. Niektorí si mysleli, že je to celé o počte vriec. Báli sa, že ak vyložia viac vriec s triedeným odpadom budú platiť viac. Vysvetlili sme im, že je to presne naopak. Naším cieľom je, aby triedili viac a tvorili menej zmesového komunálneho odpadu. Chceme postupne dosiahnuť aby, čo najviac domácností dosiahlo mieru triedenia nad 60% – získajú najvyššie zľavy z poplatku. Okrem toho pomôžu obci zvýšiť celkovú mieru triedenia, ktorá ovplyvňuje výšku poplatku za skládkovanie. Zatiaľ máme len približne 20% domácností s mierou triedenia cez 50 %. Teraz však už občania vedia, ako môžu ovplyvniť sumu, ktorú zaplatia a budú sa snažiť triediť viac. Veríme, že ich spokojnosť sa ešte zvýši.

Marek Kurinec: Veľká väčšina občanov je so systémom spokojná. Zvykli si naň a akceptujú ho. Potvrdzuje to aj správne označovanie vriec na triedenie, na ktoré občania lepia QR kódy.

Mnoho zástupcov miest a obcí z celého Slovenska sa bolo u vás pozrieť, ako ELWIS funguje v praxi. Reálna skúsenosť je však oveľa lepšia. Prečo by ste týmto samosprávam systém odporučili? 

Radomír Brtáň: V prvom rade získajú prehľad o tom, ako domácnosti nakladajú s odpadom. Je to dôležitý prvok kontrolnej činnosti, čo je tiež súčasť manažérskeho prístupu k riadeniu samosprávy. Systém rýchlo identifikuje nezrovnalosti. Môžu napríklad zistiť, že domácnosť má vysokú mieru triedenia, no časť komunálneho odpadu niekam mizne. Vďaka evidencii vieme priebežne sledovať stav a prijať opatrenia k náprave.

Ďalšou výhodou systému je, že ide o medzistupeň medzi paušálnym a množstvovým zberom. Umožňuje odmeniť tých, čo si to zaslúžia. Občania dôsledky svojho zaobchádzania s odpadom pocítia priamo na svojich peňaženkách. Obec im ukáže ukáže, že je v jej záujem podporovať ich zodpovedné správanie k životnému prostrediu.

My oceňujeme, že systém je automatizovaný. Umožňuje nám vytvárať zostavy, generovať ich, analyzovať a vyhodnocovať. Ihneď po zbere získame kompletný a zrozumiteľný prehľad. Pomáha to aj vo výkazníctve a iných administratívnych úkonoch, ktoré vykonáva samospráva v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

Marek Kurinec: Vďaka evidencii získajú dáta, s ktorými môžu pracovať a majú dokonalý prehľad o tvorbe odpadu. Pridanou hodnotou je zníženie množstva komunálneho odpadu, nárast miery triedenia a menej vyložených nádob na ZKO.

Za svoj progresívny prístup získala Košeca ocenenie – čítať viac

V prvej fáze využívania systému ste zbierali dáta a skúmali výsledky. Ako ste ich využili v praxi?

Radomír Brtáň: Postupne chceme dospieť k množstvovému zberu. Výsledky využívame na nastavenie spravodlivejšej poplatkovej politiky a zlepšenie fungovania odpadového hospodárstva. Najvýraznejším krokom sú aktivity smerom k občanom. Na základe výsledkov sme stanovili kategórie zliav, podľa toho, akú mieru triedenia dosiahli.

V súčasnej situácii bude finančná motivácia ešte výraznejšia. Každý obráti euro pozornejšie, ako v minulosti. Ak domácnosť netriedi, zaplatí za kompletnú službu 25 eur ročne, čo však stále nie je veľa v porovnaní s inými samosprávami alebo zahraničím. Hoci máme paušálny systém, ELWIS nám umožňuje odmeňovať ľudí za ich snahu a oni to oceňujú. Najlepšie triediace domácnosti zaplatia len 11,25 eur na osobu ročne.

Marek Kurinec: Okrem toho môžeme lepšie cieliť komunikáciu tam, kde je to potrebné. Kvalitné a reálne dáta o odpadoch využívame na kontrolu a ako podklad na plánovanie a riadenie aktivít v odpadovom hospodárstve. 

Systém ELWIS pomáha zlepšovať odpadové hospodárstvo a zaviesť spravodlivý a motivačný systém pre občanov. Môže fungovať aj vo vašom meste či obci.
Obráťte sa na našich regionálnych manažérov, ktorí vám s tým pomôžu. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.