JRK | Elektronická evidencia zásadne znižuje množstvo odpadu vyvezeného na skládku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Elektronická evidencia zásadne znižuje množstvo odpadu vyvezeného na skládku

Napísali o nás | 18.11.2021

Pre oblasť odpadov je nesmierne dôležité rozhodovať sa na základe faktov a presných čísiel. Preto sa v neveľkej obci Veľké Turovce v okrese Levice rozhodli urobiť podrobnú fyzickú analýzu komunálneho odpadu a podľa jej výsledkov modernizovať svoje odpadové hospodárstvo. Výsledkom aktivity obce by malo byť zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládke a zvýšenie miery triedenia.

ilustracny obrazok

Výsledky neprekvapili

Vo Veľkých Turovciach zanalyzovali takmer 300-kilogramovú vzorku obecného odpadu z náhodne vybraných nádob. Výsledky analýzy pri väčšine druhov odpadov zodpovedali slovenskému priemeru. Opäť sa potvrdilo, že až 84 percent odpadu by nemuselo skončiť na skládke,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na odpadové hospodárstvo z portálu menejodpadu.sk. 

Z celkového objemu predstavoval pätinu kuchynský a zelený odpad. Zeleného bioodpadu zo záhrad bolo minimum, keďže občania môžu využívať obecné kompostovisko, kam ho môžu odovzdať. „V obci plánujeme obstarať aj záhradné kompostéry, aby mohli občania spracovať vyprodukovaný bioodpad ešte pohodlnejšie priamo na svojich záhradách,“ vysvetľuje Jaroslav Péter, starosta obce Veľké Turovce.

vysledky analyzy odpadu

Prekvapivo veľké zastúpenie mal v analyzovanej vzorke drobný stavebný odpad. Tvoril až takmer dve pätiny objemu v nádobách. Túto situáciu chce samospráva vyriešiť realizovaním informačných aktivít, aby občanom pripomenula, že takýto odpad nepatrí do nádob na zmesový odpad, ale je ho potrebné priniesť na zberný dvor.

Elektronická evidencia prinesie reálne čísla

Pre komplexný prehľad a motiváciu občanov k triedenia odpadu spúšťajú počas augusta vo Veľkých Turovciach aj elektronickú evidenciu zmesového komunálneho odpadu. „Všetky nádoby boli označené elektronickým identifikátorom a pri zbere sa budú zaznamenávať do systému. Naším cieľom je poznať skutočné množstvo produkovaného odpadu každej domácnosti a tiež zamedziť vyvážaniu poloprázdnych nádob,“ hovorí o novom systéme starosta Jaroslav Péter.

ilustracny obrazok

Fyzická analýza odpadu v obci Veľké Turovce

Podľa údajov z analýzy sa v zmesovom odpade ešte stále nachádza nezanedbateľné množstvo triedených zložiek. Preto obec plánuje zaviesť aj evidenciu týchto druhov odpadov. Okrem prínosov pre efektívnejšie riadenie a financovanie odpadového hospodárstva vidia vo Veľkých Turovciach potenciál evidencie práve vo vzťahu k občanom. „Vďaka adresným dátam z každej domácnosti budú môcť vo Veľkých Turovciach zaviesť elektronický množstvový zber, efektívnejšie zacieliť osvetové aktivity a poplatky podľa úrovne triedenia občanov,“ hovorí Martina Gaislová. Výsledkom bude spravodlivý systém, ktorý odmení nižšími poplatkami domácnosti s najvyššou mierou triedenia.

Stiahni celú správu v PDF

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.