JRK | V Beluši zvyšujú mieru triedenia hneď po zavedení systému - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

V Beluši zvyšujú mieru triedenia hneď po zavedení systému

Príklady z praxe | 03.03.2021

Šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji začala so zberom kuchynského odpadu. Priemer posledných zvozov ukazuje, že množstvo zmesového komunálneho odpadu výrazne klesá.

Nádoby na kuchynský odpad v Beluši

Od 1. januára je na Slovensku vo väčšine domácností povinné triedenie kuchynského odpadu. Obec Beluša, využila výnimku na zavedenie zberu kuchynského BRKO len pri rodinných domoch. V zvyšnej časti obce zaviedla pohodlný zber. „Nová legislatívna nám problémy vôbec nespôsobila, my sme sa na to tešili. Po analýze sme zistili, koľko kuchynského odpadu je v nádobách na zmesový komunálny odpad a to sme chceli zmeniť. Netreba sa toho báť, samozrejme je to určitá práca, ale má to svoj výsledok“, povedal starosta obce Beluša Ján Prekop.

Bytovky budú BRKO triediť do košíkov, domy v kompostéroch

V obci sa nachádza celkovo 2850 domácností. Väčšinu, približne 2200 z nich tvorí individuálna bytová výstavba, bytovky predstavujú približne 650 domácností.

Rodinné domy boli vybavené kompostérmi, na ktoré obec získala prostriedky v rámci 23. výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia a nakúpila celkovo 1100 kompostérov JRK Premium. Pre nákup ďalších kompostérov samospráva požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu.

V bytových domoch každá domácnosť dostala 10 litrový košík a 50 kusov kompostovateľných vreciekOkrem toho boli na stojiská umiestnené 120 a 240 litrové nádoby, spolu s kompostovateľnými vrecami.

Nákup košíkov, smetných nádob či kompostovateľných vriec obec financovala z príspevku Environmentálneho fondu. Frekvencia zberu nádob bola stanovená na 52 zberov ročne, teda 1x týždenne.

Dotiahnite zmeny v odpadovom hospodárstve do konca. Zabezpečte osvetovú a informačnú kampaň.

Osvetové aktivity sú dôležité

S distribúciou košíkov v obci začali už v Novembri pri celoplošnom testovaní. Za dva dni bolo rozdaných celkovo 220 košíkov. Okrem toho mali obyvatelia možnosť vyzdvihnúť si košíky individuálne na zbernom dvore počas decembra či januára. K 31.1.2021 košík dostalo celkovo 480 domácností. 

Naplnenosť nádob pri prvom a druhom zbere

„Osveta, kampaň a potreba ekologicky myslieť v dnešnej dobe je témou každého jedného dňa a každého jedného jednotlivca na tejto planéte“, povedal starosta obce Beluša, Ján Prekop. V novembri dostala každá domácnosť do schránky leták s potrebnými informáciami k triedeniu a zberu kuchynského odpadu. V rámci osvetovej kampane okrem letákov obec vydala článok v obecných novinách, na webe či sociálnych sieťach.

Zber kuchynského odpadu v obci začal 4.1.2021. Do zberu sa zapojilo celkovo 480 domácností. Ľudia pochopili systém a zmenu vnímajú pozitívne. „Reakcie obyvateľov sú veľmi pozitívne a stretávame sa s dobrým ohlasom“ referent životného prostredia obce Beluša Andrej Petríček.  Priemer posledných troch zvozov predstavoval 980 kg. „Predpoklad bol, že budeme vyvážať 1200 kg týždenne“, dodal starosta obce.

Ak by to takto pokračovalo ďalej počas celého roka, priemerná hmotnosť vyzbieraného bioodpadu na obyvateľa/rok by predstavovala 46 kg, pričom odhad na obyvateľa a rok je na celom Slovensku na úrovni 65 kg. Obec Beluša tak svojim prístupom hneď po zavedení systému dosahuje prvé výsledky a spolu s pozitívnym prístupom občanov dokáže ušetriť finančné prostriedky a životné prostredie.

Chcete zaviesť zber kuchynského odpadu vo vašej samospráve? Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám.

Letáky k zberu kuchynského odpadu v Beluši
Letáky k zberu kuchynského odpadu v Beluši

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.