JRK | Pripravte sa na povinnosť triediť kuchynský odpad - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Pripravte sa na povinnosť triediť kuchynský odpad

Všetky | 09.04.2020

Ak u vás nekompostuje 100% domácností, mali by ste dokúpiť chýbajúce kompostéry, alebo sa začať pripravovať na triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Novembrová novela zákona o odpadoch č. 79/2015 ruší doteraz často využívané výnimky pre triedený zber kuchynského odpadu. Mestá a obce preto čelia výzve, ako sa na túto, pre väčšinu z nich, novú úlohu adekvátne pripraviť.

Od roku 2021 bude pre všetky samosprávy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedenú výnimku, povinné vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber kuchynského BRO. Ak patríte do tejto kategórie, je najvyšší čas, aby ste začali s prípravou opatrení. Niektoré mestá, ktoré energeticky zhodnocujú odpad (R1), majú túto výnimku do roku 2023.

Pripravte sa, aby ste dosahovali lepšie výsledky

Pred tým, ako začnete so samotným zberom je dôležité vytvoriť efektívny systém zberu. Správnym nastavením dosiahnete lepšie výsledky v zapojení domácností aj zvýšení miery triedenia. Hygienický priebeh zberu, vyššiu čistou vytriedeného odpadu a pohodlné triedenie zabezpečíte, ak dobre skombinujete výber nádob, frekvenciu zberu BRKO a komunikáciu s občanmi.

Vybavenie domácností

Vznik zápachu, plesní či výluhov odstránite, ak zvolíte vhodné nádoby na triedenie bioodpadu. Využívanie košíkov s priedušnými stenamicertifikovaných kompostovateľných vreciek zabezpečí odparovanie vlhkosti. Bioodpad sa prirodzene vysušuje a znižuje svoj objem. Eliminuje sa potenciál pre vznik plesní a zapáchajúcich výluhov. Na stojiskách sa vyhnete neželaným návštevám hmyzu či hlodavcov. Využívaním vreciek, ktoré akceptujú aj priemyselné kompostárne, sa výrazne zvyšuje hygienickosť triedenia, nádob a zberových vozidiel.

Prečítajte si viac o výbere vhodných nádob a vreciek na bioodpad

Myslite aj na dôslednú komunikáciu s občanmi. Ak budú mať dostatok informácií hneď od začiatku, zvýši sa aj ich spokojnosť a participácia na triedení. Navyše sa zlepší čistota triedenia.

Infraštruktúra a frekvencia zberu

Vrecká s bioodpadom môžu občania hromadiť vo väčších nádobách, ako je to aj pri klasickom zbere komunálneho odpadu. Z praxe sa osvedčili nádoby od 40 do 120 litrov. Zvoľte nádoby, ktoré svojimi vlastnosťami podporujú čistotu a sterilný zber odpadu. Ak uvažujete o prepojení triedeného zberu s evidenciou odpadu, využite ponuku nádob, ktorých súčasťou sú zabudované RFID čipy alebo QR kódy. Znížite náklady na implementáciu a navyše ušetríte veľa času s označovaním nádob.

Poradíme vám, aká by mala byť optimálna frekvencia zberu vytriedeného kuchynského odpadu  a tiež, ako ju upravovať počas sezóny a mimo nej. Vďaka tomu dosiahnete lepšie triedenie, zníženie podielu BRKO v ZKO, ale aj celkové zníženie produkcie komunálneho odpadu. Pre vyššiu efektivitu, hlavne v prípade miest, odporúčame praktický a rýchly zber prostredníctvom. Optimalizujte náklady aj pri zbere odpadu z domácností. Odporučíme vám, aké zberové vozidlá zvoliť, pre dosiahnutie vašich cieľov.

Spoľahnite sa na systém, ktorý funguje

JRK Slovensko má bohaté skúsenosti so zavádzaním zberu kuchynského odpadu zo zahraničia a okrem predaja nádob na zber kuchynského odpadu do domácností a stojiská, poskytuje komplexný systém pre zavedenie zberu kuchynských odpadov do miest a obcí.

Ďalšie informácie a ponuku produktov nájdete v sekcii Zber od dverí

Naši regionálni manažéri vám pomôžu:

  • s nastavením infraštruktúry pre čistejší a hygienický zber,
  • s precíznou prípravou, aby ste sa vyhli chybám a zvýšili spokojnosť občanov,
  • s výberom vhodných nádob, podľa typu vašej samosprávy,
  • s komunikačnou stratégiou, vďaka ktorej zvýšite mieru triedenia a znížite množstvo skládkovaného odpadu.

Chcete sa pripraviť na zmenu? Kontaktujte nás

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.