JRK | Prečo má úprava odpadu pred skládkovaním zmysel? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Prečo má úprava odpadu pred skládkovaním zmysel?

Všetky | 03.10.2021

Najťažším záväzkom, pred ktorým stojíme, je zníženie skládkovania na hranicu maximálne 10 % do roku 2035 a dosiahnutie recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 65 %.

Čas na prípravu, realizáciu a dosiahnutie týchto cieľov sa kráti. Ako sa s tým vysporiadať? Našťastie opatrenia, legislatíva a aktivity sa už začínajú realizovať.

Nástrojom na ich dosiahnutie by mal byť komplexný systém, ktorý umožní občanom pohodlne a adresne triediť odpad pri zdroji a predchádzať jeho vzniku. Nemôžeme však očakávať, že sa tak stane zo dňa na deň. Preto je dôležité disponovať zariadeniami, ktoré celý proces doplnia a pomôžu s dotriedením dnes skládkovaného odpadu.

Pomôcť môže aj legislatívna úprava, ktorá zabezpečí, že zmesový komunálny odpad už nebude môcť skončiť na skládke bez toho, aby bol upravený. Potenciál na využitie zdrojov zo ZKO je stále veľký. Preto má zmysel oddeliť všetky zložky zmesového komunálneho odpadu, ktoré sa dajú recyklovať alebo energeticky využiť.

Možnosť predúpravy zmesového komunálneho odpadu

Pri odpadoch dnes, kedykoľvek viac ako predtým platí, že najdrahšie zo všetkých rozhodnutí je nerobiť nič. Strategické riešenie odpadového hospodárstva je dlhodobý proces v rukách predstaviteľov samospráv, ktorí sú volení len na krátke obdobie. Práve preto je veľmi dôležité, aby dosahovanie cieľov malo aj celoštátnu legislatívnu podporu a samosprávy mali jasné pravidlá pre nakladanie s odpadmi.

Ak dnes skončí zmesový komunálny odpad na skládke bez úpravy, spôsobuje okrem úniku metánu a iných skleníkových plynov aj značné množstvá výluhov. Úprava a starostlivosť o takúto skládku je časovo aj finančne náročná. Navyše, ako vyplýva z našich analýz odpadov, jeho súčasťou je stále množstvo materiálu, ktorý by sa dal stále využiť.

Takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu tvorí bioodpad. Ten sa v MBÚ zariadení odseparuje a stabilizuje. Vytvorí sa tzv. šedý kompost – materiál, ktorý nie je možné využiť v poľnohospodárstve.  Jeho výroba nie je zanedbateľná. Výrobou šedého kompostu, prichádza na skládky stabilizovaný odpad, ktorý žiadnym spôsobom neohrozuje životné prostredie.  Ide o kompost nízkej kvality a mení sa aj katalógové číslo tohto odpadu.

Aký je rozdiel medzi kompostom a „šedým kompostom“? Zistite tu

Mechanicko-biologická úprava odpadov

Odpad z domácností z čiernych nádob už v najbližších rokoch nebude možné uložiť na skládku bez toho, aby bol upravený. Vďaka tomu je možné znížiť objem skládkovaného odpadu tým, že sa oddelí materiál, ktorý sa dá ešte vytriediť a recyklovať, resp. energeticky využiť. Na skládke skončí len biologicky stabilizované a zredukované množstvo odpadu.

MBU linka, predúprava odpadu, mechanicko-biologická úprava odpadu

Zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu obsahujú aj kompostovaciu technológiu

Investície do vybudovania mechanickej úpravy odpadu je síce vyššia, no z dlhodobého hľadiska prináša udržateľné benefity a ekonomickú efektívnosť:

 • vytriedenie recyklovateľného odpadu,
 • produkcia tuhého alternatívneho paliva (TAP) pre cementárne alebo energetiku.

Mechanické spracovanie odpadu je účinné, iba ak je biologicky rozložiteľný odpad spracovaný a odklonený z primárneho uloženia na skládku. Biologickou úpravou sa neutralizuje a stabilizuje a vzniká z neho šedý kompost.

Prínosy mechanicko-biologického spracovania odpadu:

 • obmedzenie množstva skládkovaného odpadu,
 • získanie dodatočných surovín:
  • recyklovateľných zložiek odpadu na ďalšie využitie,
  • energeticky hodnotných – výroba tuhého alternatívneho paliva,
 • zníženie množstva skleníkových plynov zo skládok,
 • uvoľnenie kapacít skládok.

Princíp fungovania MBÚ zariadení

Prvým krokom mechanicko-biologickej úpravy je oddelenie odpadu, ktorý možno recyklovať (obaly a neobalové odpady) a ten, ktorý možno energeticky zhodnotiť vo forme tuhého alternatívneho paliva.

Zvyšná časť – ťažká frakcia, ktorú tvorí hlavne biologický odpad, sa oddelí a nakrája/naseká na menšie kúsky. V prvej najintenzívnejšej časti, ktorá zvyčajne trvá 2 až 4 týždne, sa bioodpad hygienizuje v kompostovacích boxov, kde sa neutralizujú patogény a zápachové emisie. Dôležitou časťou technológie je preto biologický filter a práčka vzduchu. Odpad sa ďalej stabilizuje na základkách. Tento proces trvá ďalších 6 až 8 týždňov podľa požiadaviek národnej legislatívy o parametroch stabilizácie. Výsledkom procesu je šedý kompost nízkej kvality, ktorý nie je určený na poľnohospodárske využitie. Takto spracovaný materiál môže byť bezpečne uložený na skládke alebo využitý na jej rekultiváciu.

MBU linka, výstupy, uprava odpadu, MBU

Výstupy MBÚ linky

Výstupným produktom MBÚ zariadenia sú:

 • triedené odpady – hlavne obaly – určené na ďalšiu recykláciu,
 • bioodpad spracovaný na šedý kompost – následne uložený na skládku,
 • TAP – zvyškový odpad, ktorý sa nedá recyklovať, ale poslúži na energetické zhodnotenie,
 • inertný materiál (kamene, sklo…), ktorý na skládke nespôsobuje negatívne prejavy a využíva sa na spevnenie skládky.

Získajte viac informácií o MBÚ zariadeniach. Opýtajte sa svojho regionálneho manažéra. Kontakty tu

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.