JRK | Obce Lok a Veľký Ďur zaviedli komplexný systém kompostovania v záhradných kompostéroch - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Obce Lok a Veľký Ďur zaviedli komplexný systém kompostovania v záhradných kompostéroch

Príklady z praxe | 18.06.2018

Čoraz viac samospráv si uvedomuje dôležitosť zavedenia komplexného systému kompostovania v záhradných kompostéroch. Zástupcovia samospráv vedia, že pre úspech systému a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu (ZKO) nestačí len nakúpiť kompostéry, ale je nevyhnutné aby ich občania vedeli správne používať.

Počas apríla sme realizovali niekoľko analýz odpadov, dodaní kompostérov a osvetových prednášok pre obyvateľov. 

Obec Lok, ktorá leží v okrese Levice, používa na úpravu trávnatých porastov mulčovacie zariadenie, ušetrí tak náklady na kosenie. Bioodpad z ostatnej zelene ukladá na kompostáreň, ktorú prevádzkuje súkromná firma. Aby bol systém spracovania bioodpadu v obci kompletný, obstarali záhradné kompostéry JRK SMART s objemom 400 litrov pre domácnosti. V obci prebieha papierová evidencia vrecového zberu triedeného odpadu. Samospráva má k dispozícii informácie o tom, ktorá domácnosť separuje odpad. Starosta sa rozhodol odmeniť domácnosti, ktoré pravidelne triedia. V prvej etape preto dostalo kompostér 200 domácností, ktoré k odpadu pristupujú zodpovedne.  Občania sa zúčastnili aj prednášky o kompostovaní, kde získali informácie o tom, ako správne kompostovať, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. V ďalšej etape by mali byť práve títo občania dobrým príkladom pre ostatných a motivovať ich k spoločnému cieľu obce, ktorým je zníženie množstva ZKO vyvážaného na skládku.

 Po prednáške v obci Lok si občania odniesli domov kompostéry.

systémovému riešeniu biologicky rozložiteľných odpadov (BRKO) pristúpila aj obec Veľký Ďur. Obec je súčasťou okresu Levice a má približne 1300 obyvateľov. Starosta vedel, že nakladanie s BRKO je v obci na nízkej úrovni. Tak ako v mnohých samosprávach aj vo Veľkom Ďure sa na základe analýzy odpadov potvrdilo, že až 54,4 %  objemu nádob so ZKO tvoril BRKO.  Zákonnú povinnosť si obec splnila obstaraním záhradných kompostérov JRK SMART. Pre úspešnosť systému je dôležité, aby sa do kompostovania zapojilo čo najviac občanov. Preto boli do domácností zasielané pozvánky na prednášku o správnom kompostovaní s povinnou účasťou aspoň jedného jej člena. Osvetová prednáška sa konala v troch termínoch v popoludňajších hodinách.

Zúčastnené domácnosti sa dozvedeli: 

  • aké sú výhody kvalitného kompostéra oproti ukladaniu bioodpadu na kopu alebo do jám (takéto riešenie je už navyše v rozpore s legislatívou),
  • aký materiál môžu do kompostéra vkladať,
  • kde umiestniť kompostér a ako sa o kompost správne starať,
  • akým chybám pri kompostovaní sa vyhnúť,
  • aké sú výhody kvalitného kompostu a ako ho používať.

V obci Veľký Ďur sa realizovala analýza odpadu a následne prenáška o kompostovaní.

Po absolvovaní prednášky boli rozdávané kompostéry – pre dvesto menších domácnosti (do 2 osôb) s objemom 400 litrov, pre dvestopäťdesiat väčších domácnosti 900 litrové kompostéry. Okrem kompostérov a cenných rád ako si z vlastného odpadu vyrobiť kvalitný kompost si občania odniesli domov aj brožúry Sprievodca správnym kompostovaním a prekopávače, ktoré zabezpečia lepšie spracovanie kompostovaného materiálu.

Na základe skúseností môžeme konštatovať, že úspech pri zmene systému odpadového hospodárstva môže nastať ak sa zapojí čo najviac obyvateľov samosprávy. Prostredníctvom informačných kampaní získajú rady a príklady ako prispieť k výraznej zmene. Samospráva sa vyhne sťažnostiam alebo komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť z nevedomosti pri kompostovaní, ale aj triedení ostatného odpadu.

Poskytnite občanom dôležité informácie a naštartujte zmenu v odpadovom hospodárstve. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.