JRK | Vypočítali ste vašu mieru triedenia a nie ste spokojní? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Vypočítali ste vašu mieru triedenia a nie ste spokojní?

Všetky | 18.02.2021

Výpočet miery triedenia sa stal súčasťou februárových aktivít v mestách a obciach. Ako dopadla vaša samospráva? Poradíme vám, ako zlepšiť výsledky.

Poplatky za uloženie odpadu na skládku sa odvíjajú od percentuálnej hodnoty miery triedenia, ktorú samospráva dosiahla v minulom roku. Systém je nastavený tak, aby motivoval samosprávy k aktivitám, ktoré znižujú množstvo skládkovaného odpadu. Poplatky sa vo všetkých kategóriách každoročne zvyšuje. Ignorovanie potreby triediť odpad spôsobuje nárast nákladov samospráv. Mestá a obce nemôžu doplácať na odpadové hospodárstvo z iných kapitol rozpočtu a preto zvyšujú poplatky pre občanov. Ako z tejto situácie von?

Cestou k vyššej miere triedenia je zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a zároveň zvyšovanie množstva vytriedeného odpadu.

V prvom kroku by sa samosprávy mali zamerať na efektívne odklonenie toho odpadu, ktorého je v nádobách na ZKO najviac – biologicky rozložiteľného. Ten je aj najťažšou zložkou a spôsobuje najviac nepríjemností – zápach, hnitie v nádobách a neprirodzený rozklad a unikanie metánu na skládkach. Riešením je preto odkloniť ho do záhradných kompostérov alebo zaviesť triedený zber kuchynského odpadu od dverí.

triedenie BRKO, kompostovanie, infraštruktura BRKO

Komplexný systém triedenia BRKO

Zvýšte mieru triedenia vďaka kompostovaniu

Bioodpad tvorí priemerne až 45 % odpadu, ktorý končí na skládkach. Čo tak týchto 45 % využiť na výrazné zlepšenie výsledkov? Obce s individuálnou bytovou výstavbou môžu využiť výnimku v zákone a preukázať že 100 % obce resp. jej časti kompostuje bioodpad v kompostovacích zásobníkoch.

To poskytuje obciam výhodu a úsporu nákladov. Bioodpad nemusí mieru triedenia ovplyvniť len ak je zbieraný do nádob. Hoci sa kompostovaný BRKO nezapočítava do miery triedenia (ide o predchádzanie vzniku odpadu), ak zmizne z nádoby na ZKO do kompostéra, v konečnom dôsledku sa nepriamo do výpočtu predsa len dostane a zvýši mieru vytriedenia.

vypočet miery triedenia, príklad vypočtu

Príklad výpočtu

Pre ilustráciu uveďme jednoduchý príklad. Obec XY ročne vyprodukuje 1000 ton odpadu, z toho 200 ton tvorí triedený odpad. V predchádzajúcom roku dosiahla 20 % mieru triedenia (200/1000). (Predpokladáme, že aj v tejto obci je podiel BRKO 45% v nádobách so ZKO.)

V ďalšom roku sa občania správajú rovnako ako vlani, len začali kompostovať. Z pôvodných 800 ton ZKO odklonili 45 % tj. 360 ton bioodpadu do kompostérov. Celkový objem ZKO  poklesol (800-360=440 ton). Vytriedili rovnako 200 ton odpadu. Pomer medzi ZKO a triedeným odpadom sa však zásadne zmenil (200/640) a samospráva dosiahla mieru triedenia až na úrovni 31,25 %. Áno je to také jednoduché ?

triedenie bioodpadu, kompostovanie

Ako zvýšiť mieru triedenia v meste alebo obci?

Investícia do pohodlného a zrozumiteľného systému pozitívne ovplyvní úroveň triedenia

V prípade väčšiny samospráv zákon ukladá povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, ten už vstupuje do výpočtu miery triedenia. Zber by však mal byť pohodlný a zároveň zrozumiteľný, aby občania vytriedili čo najviac bioodpadu. Okrem lepších výsledkov v miere triedenia samospráva zavedením intenzívneho triedenia BRKO od dverí získa aj dlhodobú úsporu nákladov na skládkovanie.

Okrem triedeného odpadu však v mestách aj obciach môžu do miery triedenia zahrnúť množstvo vyzbieraného zeleného odpadu, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene alebo bol odovzdaný na zberný dvor alebo kompostárne.

Začnite zbierať kuchynský odpad efektívne, naši regionálni manažéri vám poradia ako na to

triedenie BRKO, zber BRKO v meste

Pohodlný zber odpadu vyžaduje dôsledné informovanie občanov pre vyššiu úroveň triedenia BRKO

Poznať reálny stav a spolupracovať s občanmi = lepšie výsledky v triedení

Druhým krokom je zvyšovanie množstva ostatného triedeného odpadu. Elektronická evidencia odpadu pomôže identifikovať množstvo vytriedeného odpadu z každej domácnosti a adresne pracovať s domácnosťami na zlepšení výsledkov. Evidovanie ZKO a všetkých zložiek triedeného odpadu – aj BRKO – poskytne mestám a obciam chýbajúce informácie pre efektívnejšie riadenie odpadového hospodárstva a aktivity smerom k  lepšiemu triedeniu v domácnostiach.

Nájsť to správne riešenie pre vašu samosprávu vám pomôže regionálny manažér vo vašom kraji.  Zobraziť kontakty


Výpočet miery triedenia 

Úlohou samosprávy je vyplniť tabuľku a podľa vzorca z prílohy č. 2 zákona o poplatkoch vypočítať úroveň triedenia za predchádzajúci rok. Podkladom pre výpočet sú údaje, ktoré samospráva ohlásila prostredníctvom ,,Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Mieru vytriedeného odpadu obec alebo mesto vypočíta, ako podiel súčtu hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu (uvedené v prílohe č. 1 zákona a odpadoch) a celkovou hmotnosťou všetkého vzniknutého komunálneho odpadu (KO) v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Zamerajte sa na odpad, ktorého je v nádobách najviac – biologicky rozložiteľný. V prípade miest aj obcí je to spôsob ako ovplyvniť zásadne mieru triedenia a dosiahnuť lepšie výsledky. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.