JRK | Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nezabudnite vypočítať a zverejniť svoju mieru triedenia

Od minulého roka majú samosprávy povinnosť do konca februára zverejniť na svojom webovom sídle výsledok ročnej miery triedenia.

Na základe jej percentuálnej hodnoty sa odvíja výška poplatku, ktorý zaplatia za uloženie tony odpadu na skládke. Systém je nastavený tak, aby motivoval samosprávy k aktivitám, ktoré smerujú k znižovaniu množstva skládkovaného odpadu. Poplatok sa vo všetkých kategóriách každoročne zvyšuje. Netriedenie odpadu spôsobuje značný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Vzhľadom k tomuto faktu veľa miest a obcí od roku 2020 výrazne zvýšilo poplatky za odpad pre občanov.

Ako vypočítať mieru triedenia

Úlohou samosprávy je vyplniť tabuľku a podľa vzorca z prílohy č. 2 zákona o poplatkoch vypočítať úroveň triedenia za predchádzajúci rok. Podkladom pre výpočet sú údaje, ktoré obec ohlásila prostredníctvom ,,Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Mieru vytriedeného odpadu obec alebo mesto vypočíta ako podiel súčtu hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu (uvedené v prílohe č. 1 zákona a odpadoch) a celkovou hmotnosťou všetkého vzniknutého komunálneho odpadu (KO) v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Prečítajte si aj starší článok: Nová metodika výpočtu poplatku. Vypočítajte si, aká je vaša miera triedenia?

Čo s bioodpadom?

Pravdou je, že vďaka tejto povinnosti si samosprávy začali uvedomovať, že netriedia až tak dobre, ako si možno mysleli.  Už si viac nemôžu dovoliť doplácať na odpady. Preto zvyšujú poplatky a hľadajú spôsoby ako navýšiť množstvá a hodnoty vytriedených zložiek KO. Zabúdajú však na to, že do výpočtu miery triedenia vstupuje ešte jedna premenná – celkový objem vytvoreného KO. Jeho veľkou súčasťou (priemerne až 45 %) je biologicky rozložiteľný odpad. Samospráva môže výrazne zlepšiť svoje výsledky tým, že odkloní bioodpad z nádob na ZKO a zelený odpad sa zhodnotí v kompostéroch.

Pre ilustráciu uveďme jednoduchý príklad. Obec XY ročne vyprodukuje 1000 ton odpadu, z toho 200 ton tvorí triedený odpad. Za rok 2019 dosiahla 20 % mieru triedenia (200/1000). Na základe skúseností z analýz odpadov môžeme predpokladať, že aj v tejto obci bude tvoriť bioodpad 45 % podiel v ZKO.

Predpokladajme, že v roku 2020 sa občania správajú rovnako ako v roku 2019, len začali kompostovať. Z pôvodných 1000 ton odpadu sa odklonili 45 % tj. 450 ton bioodpadu do kompostérov. Celkový objem ZKO tak poklesol (1000-450=550 ton). Vytriedili rovnako 200 ton odpadu. Pomer medzi ZKO a triedeným odpadom sa však zásadne zmenil (200/550) a samospráva dosiahla mieru triedenia až na úrovni 36 %. Áno je to také jednoduché 😊

V prípade miest je možné zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, ten už vstupuje do výpočtu miery triedenia. Samospráva si ho môže započítať do množstva triedeného odpadu a aj množstva celkového vyzbieraného odpadu.

Okrem triedeného odpadu však v mestách aj obciach môžu do miery triedenia zahrnúť množstvo vyzbieraného zeleného odpadu, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene alebo bol odovzdaný na zberný dvor alebo kompostárne.

Zamerajte sa na odpad, ktorého je v nádobách najviac – biologicky rozložiteľný. V prípade miest aj obcí je to spôsob ako ovplyvniť zásadne mieru triedenia a dosiahnuť lepšie výsledky. Tabuľku na výpočet miery triedenia nájdete na stiahnutie TU

Nájsť to správne riešenie pre vašu samosprávu vám pomôže regionálny manažér vo vašom kraji.  Zobraziť kontakty

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.