JRK | Nezabúdajte na osvetu, je dôležitou súčasťou celého systému - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nezabúdajte na osvetu, je dôležitou súčasťou celého systému

Príklady z praxe | 21.05.2018

Každý obyvateľ vyprodukuje ročne približne 339 kg odpadu, z ktorého až 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Bioodpad je sám o sebe vo väčšine prípadov neškodná látka, avšak jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných reakcií na skládkach. Odpad zo záhrad či verejnej zelene už podľa zákona nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad.

Účinnou cestou k  eliminovaniu veľkého množstva bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade je zavedenie systému záhradného kompostovania. Kvalitný kompostér udržuje potrebnú teplotu a vlhkosť, čo skracuje dobu kompostovania až o tretinu. Z hľadiska životného prostredia je jednou z najprirodzenejších foriem predchádzania vzniku odpadu. Zužitkovaním zeleného odpadu sa získava kvalitné hnojivo, znižuje sa záťaž pre životné prostredie a zvyšuje sa kvalita pôdy.

Pre efektívne fungovanie systému však nestačí len nakúpiť kvalitné kompostéry. Je potrebné, aby ich občania vedeli správne využívať. Stáva sa, že zástupcovia samospráv podľahnú tlaku verejnosti a osvetovú prednášku alebo celú informačnú kampaň spojenú so zavedením systému nezorganizujú. Občania si kompostéry odnesú domov, kde ich často používajú nesprávne alebo vôbec. Potom sú nespokojní s výsledkami kompostovania, pretože nevedia o dôležitých krokoch potrebných pre vytvorenie kvalitného substrátu.

Ak sa v samospráve rozdávajú kompostéry pred osvetovou prednáškou, zúčastní sa jej len málo občanov. Nezískajú dôležité informácie a môžu byť nespokojní s výsledkami pri kompostovaní.

 

Pomôžeme vám zorganizovať odborné prednášky, na ktorých občania  získajú cenné informácie o tom aký materiál do kompostérov vkladať, prečo je dôležité pravidelne ho premiešavať a akým spôsobom získaný substrát využiť. Pre úspech celého systému je dôležité, aby sa na týchto stretnutiach zúčastnilo čo najviac občanov zapojených do kompostovania. V mnohých obciach a mestách sa osvedčilo odovzdávanie kompostérov vo viacerých etapách – najskôr  ako odmenu občanom, ktorí už odpad triedia a pristupujú k nemu zodpovedne a následne motivujú ostatných k želanému správaniu. V iných starostovia odovzdanie kompostérov podmienili povinnou účasťou na prednáške.

Ak sa osvetová prednáška koná pred rozdávaním kompostérov, účasť je omnoho vyššia a vy zabezpečíte, že občania si odnesú oveľa viac informácií, ktoré im pomôžu vyprodukovať kvalitný kompost. 

 

Nepodceňte dôležitosť vzdelávania pri zavádzanej zmene systému nakladania s odpadmi. Len ak občania vedia ako majú kompostovať, môžu prispieť k zníženiu množstva bioodpadu v nádobách na ZKO a tým pomôcť samospráve znižovať náklady na skládkovanie.

Znížte náklady na odpadové hospodárstvo aj vo vašej samospráve. Začnite kompostovať.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.