JRK | Kuzmice riešia bioodpad aj z verejnej zelene - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Kuzmice riešia bioodpad aj z verejnej zelene

Príklady z praxe | 22.09.2017

Obec Kuzmice z okresu Trebišov patrí medzi tie samosprávy, ktoré získali prostriedky z Environmentálneho fondu na nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

V rámci projektu si zaobstarali kompostéry typu JRK PROFI o objeme 720l. Tieto kompostéry zabezpečia to, aby sa zelený odpad z domácností už nenachádzal v komunálnom odpade.

Súčasťou projektu bol aj nákup traktora s vlečkou na zber bioodpadu najmä z verejných priestranstiev. Obec taktiež bude môcť spracovávať zelený odpad v novom drviči, ktorý bude k dispozícii aj občanom (v prípade potreby drvenia haluzí a väčších odrezkov zo záhrad).

Tak aby boli v obci vyriešené odpady komplexne, zástupcovia obce sa rozhodli vybudovať aj malú obecnú kompostáreň, na ktorej sa budú spracovávať predovšetkým odpady z údržby verejnej zelene. Prebytočný bioodpad z domácností môžu obyvatelia taktiež v budúcnosti voziť na novú kompostáreň.

Osveta v obci Kuzmice

Obec sa nespoľahla len na samotné materiálne a technické zabezpečenie obce ale stavila aj na osvetu, bez ktorej by systém domáceho kompostovania nemusel byť taký efektívny.  V rámci nej bola vykonaná séria prednášok pre obyvateľov v spolupráci s OZ Priatelia Zeme. Celkovo sa zrealizovali až 4 prednášky o kompostovaní.

Obec Kuzmice je príkladom ako komplexnejšie vyriešiť nakladanie s BRO v obciach vybudovaním obecnej kompostárne a zabezpečením kompostérov pre domácnosti aj s osvetou.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.