JRK | Košeca už eviduje ZKO aj triedený odpad elektronicky - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Košeca už eviduje ZKO aj triedený odpad elektronicky

Príklady z praxe | 20.04.2019

V obci Košeca je odpadové hospodárstvo dôležitá téma a je jej venovaná patričná pozornosť.

V obci sa dvakrát mesačne zbiera zmesový komunálny odpad. Formou vrecového zberu zabezpečuje pre občanov možnosť triedenia plastov, skla, papiera, VKM obalov a kovu. Občania majú k dispozícii aj zberný dvor, kde môžu priniesť napr. stavebný alebo nadrozmerný odpad.

Ako jedna z mála obcí na Slovensku má Košeca vyrovnaný rozpočet za odpadové hospodárstvo. Náklady na odpady vie plne pokryť z miestneho poplatku a nepotrebuje používať iné príjmy na dofinancovanie týchto výdavkov. Zaviesť evidenciu odpadov sa rozhodli práve preto, aby tento stav zachovali aj do budúcna a neboli nútení k výraznému zvyšovaniu poplatkov z titulu vyšších poplatkov za skládkovanie. Údaje získané z evidencie použijú pre ďalšie zefektívnenie odpadového hospodárstva a pre zavedenie systému motivácie občanov, aby triedili čo najviac.

Ako funguje evidenčný systém v praxi 

Obec pristúpila k zavedeniu systému komplexne. Eviduje zmesový komunálny odpad a triedený odpad.  Evidovanie prebieha načítaním RFID identifikátora pri zbere nádob so ZKO alebo QR kódu na vreciach s triedeným odpadom.

Koncom marca pracovníci obce označili všetky nádoby na komunálny odpad RFID snímačmi.  Občania dostali tzv. štartovacie balíčky s nálepkami na označenie vriec s vytriedeným odpadom. Zber triedeného odpadu si obec zabezpečuje vo vlastnej réžii.  Každé vyložené vrece občania označia nálepkou s QR kódom, ktorý je priradený konkrétnej domácnosti alebo subjektu. Na základe evidencie obec presne vie, ktorá domácnosť triedi odpad – aké druhy odpadu produkuje a v akom množstve.

Prvá evidencia odpadu prebehla v obci v apríli. Vo vlastnej réžii zbierali pracovníci obce vrecia s vytriedeným papierom. Pred zberom prebehlo krátke zaškolenie pracovníkov. Bolo im vysvetlené ako používať čítačky QR kódov, aby evidencia prebehla správne. Pracovníci pozitívne hodnotili jednoduchosť zariadení a aj to, že ich evidovanie nezdržovalo.

O týždeň neskôr prebehol zber ZKO. Aj pracovníci zberovej spoločnosti absolvovali zaškolenie ako pracovať so zariadením, ktoré zaznamenáva RFID snímače na nádobách. Pracovník len priloží čítacie zariadenie (umiestnené na náramku na ruke) k identifikátoru a nádoba sa môže vysypať do zberného auta. Pracovníci boli spokojní s rýchlym priebehom zberu. Pri zavibrovaní náramku hneď vedeli, že nádoba je zaevidovaná a môžu ju vysypať.

V obci prebehla pred zavedením systému informačná kampaň. Do každej domácnosti boli distribuované letáky s informáciou, prečo sa systém zavádza, čo prinesie a akým spôsobom bude evidencia a zber prebiehať. Formou hlásení v obecnom rozhlase boli občania informovaní o priebehu jednotlivých krokov, v súvislosti so zavedením systému.

Pri zbere ZKO sa v Košeci potvrdila účinnosť tejto kampane. V letákoch našli aj informácie ako sa majú zapojiť, aby bol systém  zberu efektívny. Jednou z informácii bolo, aby nevykladali nádoby so ZKO ak ich nemajú naplnené. Pri prvom zbere bolo zaevidovaných približne o 20 % menej nádob ako obyčajne. Vyložené boli iba plné nádoby, resp. občania označili prázdne nádoby odkazom – „nevyvážať.“

Obec vďaka evidenčnému systému ELWIS:

 • získa prehľad o množstve odpadu, ktoré produkujú domácnosti, firmy a ostatné subjekty
 • zníži množstvo skládkovaného odpadu
 • zlepší úroveň triedenia
 • vytvorí spravodlivý systém poplatkov
 • získa SMART nástroj pre riešenie odpadového hospodárstva
 • šetrí peniaze občanov a nevyhadzuje ich na skládku
 • zlepší dopad na životné prostredie

 

Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji ešte dnes a zistite, ako by to mohlo fungovať u vás. 


 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.