JRK | Inovatívne zariadenie pre MBÚ linky aj kompostarne už aj na Slovensku - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Inovatívne zariadenie pre MBÚ linky aj kompostarne už aj na Slovensku

Všetky | 27.06.2021

Najmodernejšie zariadenie na úpravu odpadu pred skládkovaním a zároveň kompostovanie kuchynských odpadov otvorili v Dolnom Hričove.

kompoboxy

Podľa najnovších údajov štatistického úradu, vyprodukoval vlani každý Slovák 446 kilogramov odpadu. Je to až o 53 kilogramov viac, ako je priemer za posledných päť rokov. Ak by sme sa detailne pozreli na štruktúru odpadov, 60 až 80 percent z nich vieme vytriediť a ďalej využiť. K efektívnejšiemu nakladaniu s odpadmi môžu pomôcť zariadenia na úpravu odpadu pred skládkovaním – linky mechanicko-biologickej úpravy. Podstatou zariadenia je využitie odpadu, ktorý nepatrí hneď na skládku, ale  je ho možné recyklovať, energeticky zhodnotiť alebo neutralizovať a až tak ho skládkovať. Takéto zariadenie prednedávnom spustila do prevádzky spoločnosť T+T v Dolnom Hričove neďaleko Žiliny.

hygienizačný box, compobox, kompostovacie domy, dolný hričov

prevádzka v Dolnom Hričove zapadá do schémy integrovaného systému odpadového hospodárstva

Unikátne zariadenie na úpravu a zhodnotenie odpadu

Zariadenie je svojimi parametrami najmodernejšie a najnovšie svojho druhu na Slovensku. „Vybudovali sme komplexné zariadenie, ktorého súčasťou sú optická triediaca linka aj kompostovacie boxy slúžiace na stabilizáciu podsitnej frakcie zmesového komunálneho odpadu. Zariadenie má kapacitu 80 000 ton ročne,“ hovorí Miloš Ďurajka, riaditeľ  spoločnosti T+T. Zmeny legislatívy či dodržiavanie európskych cieľov z oblasti nakladania s odpadmi spôsobia, že sa takéto zariadenia stanú nevyhnutnou súčasťou odpadového hospodárstva v každom regióne. „Dnes vieme kapacitne pokryť celý žilinský kraj a vďaka najmodernejšej technológii spĺňame nielen zákonné podmienky platné od roku 2023, ale aj tie, ktoré začnú platiť od roku 2027,“ hovorí Miloš Ďurajka.

hygienizačný box, compobox, kompostovacie domy, dolný hričov

Kompostovacie boxy, ako súčasť MBU linky aj kompostárne

Aby bolo zariadenie v Dolnom Hričove komplexne vybavené, jeho súčasťou sa stali aj kompostovacie boxy. V nich je možné spracovávať tak biologický odpad, ako aj podsitnú frakciu zmesového odpadu, ktorá vznikla pri vytriedení na mechanickej časti linky.

Keďže zmes obsahuje väčšie množstvo bioodpadu, musí byť počas procesu spracovania stabilizovaná. Inak by bol bioodpad aktívny a v prípade, že by bol priamo uložený na skládku, mohol by sa bez prístupu vzduchu rozkladať. Tvorili by sa z neho emisie metánu a oxidu uhličitého. Celý proces prebieha prirodzeným procesom práce mikroorganizmov. Pri regulovanom prísune vzduchu a vody premenia podsitnú frakciu zmesového odpadu tak, aby nebol biologicky aktívny a mohol byť uložený na skládku bez nebezpečenstva vzniku skleníkových plynov.

hygienizačný box, compobox, kompostovacie domy, dolný hričov

Pri stabilizácií biologického odpadu sa uvoľňuje veľké množstvo aerosólov, organického uhlíku, amoniaku, prchavých organických zlúčenín, ktoré by mohli byť nebezpečné pre ľudí. Zároveň tieto látky vytvárajú zápach. „Boxy sú napojené na špeciálne biofiltre, ktoré filtrujú a redukujú zápachové emisie na minimum a takisto redukujú aj ďalšie látky pod limitné hodnoty. Aby sa neznižoval výkon biofiltra, jeho účinnosť pravidelne vyhodnocujú špeciálne sondy,“ hovorí Miloš Ďurajka.

Ďalšou možnosťou využitia boxov je ich zapracovanie do projektu priemyselnej kompostárne. Ide o alternatívu k hygienizačným kontajnerom, ktoré napríklad využívajú v Čadci alebo Handlovej.  V takomto prípade v nich prebieha zhodnotenie vytriedeného zeleného a kuchynského bioodpadu z domácností alebo údržby verejných priestorov. Výsledným produktom je prírodný kompost vhodný na poľnohospodárske účely. Kompoboxy sa tak môžu využiť na spracovanie odpadu pred jeho skládkovaním a tiež na profesionálne kompostovanie bioologicky rozložiteľného odpadu.

Získajte viac informácií o fungovaní kompostovacích boxov pre vašu samosprávu alebo prevádzku. Kontaktujte našich regionálnych manažérov TU

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.