JRK | Aké osvetové aktivity môže obec realizovať? - Pre menej odpadu

Hľadáte odpovede? Máme pre vás

Často kladené otázky

Potrebujete poradiť? Pripravili sme pre vás najčastejšie otázky z oblastí, ktorým sa venujeme.

Samosprávam odporúčame, aby v prvom kroky evidencia odpadov slúžila na dokumentáciu jestvujúceho stavu, bez finančných efektov na občanov. Až následne by sa malo pristúpiť k úprave systému platieb, kde ideálne je tiež toto rozfázovať do niekoľko odbobí. Samosprávam aktívne pomáhame s poskytovaním skúseností z iných samospráv ako aj so správnou komunikáciou týchto zmien, aby sa predišlo vzniku nepriaznivých efektov.

Spôsob evidencie je špecifický pre každú samosprávu. Ideálnou situáciou je, ak evidenciu dokážu vykonávať priamo pracovníci zberu. V niektorých prípadoch ale toto nie je možné, či už s titulu neochoty zberovky alebo obáv o transparentnosť. Vtedy je možné evidenciu vykonávať vlastným pracovníkom obce – týmto spôsobom vykonáva evidenciu niekoľko samospráv a využívajú pri tom rôzne zdroje – od obecných pracovníkov, cez miestnych aktivistov alebo dobrovoľníkov až po aktívnych dôchodcov zamestnaných na dohodu.

Odpad sa dá efektívne evidovať aj v bytovkách. Existuje niekoľko spôsobov ako to urobiť. Najefektívnejší spôsob je individuálny zber odpadu z každej domácnosti v malej nádobe. Takto je úplne odstránená anonymita a má to výrazný pozitívny vplyv na množstvo odpadu. Podobné modely sú úspešne implementované v zahraničí a pracujeme na ich zavedení aj na Slovensku. Druhý spôsob je inštalalácia špeciálnych elektronických zámkov na existujúce 1100 l kontajnery, ktoré evidujú kto koľkokrát nádobu otvoril. Najjednoduchším spôsobom evidencie je, že obsah spoločnej nádoby sa rozpočítava na jednotlivé bytové jednotky podľa počtu ich obyvateľov. Nie je to úplne presná metóda, ale je použiteľna vždy, bez dodatočných nákladov.

Dôležitou súčasťou zavedenia systému je poskytnúť občanom, ktorých sa zmena týka dostatok informácií. Odporúčame využiť všetky dostupné možnosti, aby o dôležitých krokoch vedeli. Využite všetky dostupné prostriedky – stránku obce, úradnú tabuľu, soc. siete, obecný rozhlas, noviny, rozpošlite informačné letáky do domácností, usporiadajte prednášku/stretnutie. Zapojte občanov do aktivít – analýza odpadu, označovanie nádob….

Dobré podmienky zberu – dostupnosť nádob, vriec a prehľadný systém zberu ZKO a triedeného odpadu prispeje k zlepšeniu výsledkov. Fungujú aj príklady z praxe – povzbudte domácnosti, ktoré veľmi dobre triedia odpad a daj ich za príklad ostatným domácnostiam. Hovorte s občanmi čo im chýba. Zahrňte osvetové aktivity do podujatí, ktoré obec organizuje, aby bolo triedenie odpadu bežnou súčaťou každodenného života

Evidencia nie je náročná.
Snímanie nádob po krátkom zaškolení zvládne pracovník obce alebo zberovej spoločnosti.
Aplikácia v ktorej sa dáta evidujú a vyhodnocujú je navrhnutá aby bola prehľadná, nenáročná a intuitívna.

Len ak máte prehľad o tom kde a v akom množstve odpady vznikajú môžete situáciu adresne riešiť. Evidencia odpadov umožní odmeniť občanov za zodpovedné správanie a pracovať s tými, ktorí triedia málo alebo produkujú veľa odpadu. Bez reálnych podkladov nie je možné dosiahnuť spravodlivý systém ani v stanovení poplatku za odpad.

  • Stanovovanie poplatku za odpady podľa úrovne triedenia domácnosti
  • Sankcie za čierne skládky
  • Sankcie za nesprávny odpad v triedenom zbere
  • formu participácie občanov na nákupe kompostérov, ktorá ovplyvní poplatok za odpady

prednášky, diskusie, letáky, kurzy, aktivity pre deti na školách, počas obecných akcií (triedenie odpadu), motivačné súťaže pre občanov…

Zistíte, ako na tom naozaj ste. Čo všetko ľudia netriedia a či sa aj po rozdaní kompostérov vyhadzuje bioodpad na skládku. Na základe toho môžete prijať ďalšie opatrenia. Analýza je výborná aj pre zapojenie dobrovoľníkov, fotky môžete využiť pri šírení osvety a poukázať na to, čo potrebujete zlepšiť.