JRK | Čo priniesla prvá ELWIS konferencia? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Čo priniesla prvá ELWIS konferencia?

Všetky | 15.07.2022

Pred viac ako štyrmi rokmi to bol odvážny plán, dať slovenským mestám a obciam do rúk nástroj na kontrolu a riadenie produkcie odpadov.

Dnes sme hrdí na to, že sme sa mohli stretnúť s desiatkami zástupcov samospráv na prvej ELWIS konferencii. Hovorili sme o zásadnej zmene v riadení odpadového hospodárstva, znížení množstva skládkovaného odpadu aj o motivácii občanov.

Inštalácia ALTARES ARCO 40EVO.

ALTARES ARCO 40EVO v Starej Turej

Elektronický evidenčný systém ELWIS sa stal dôležitou súčasťou moderného riadenia odpadov. Je považovaný za spoľahlivý nástroj pre spravodlivé odmenenie občanov, ktorý využíva už viac ako 70 slovenských samosprávach. Vyvinuli sme ho na základe ich požiadaviek, najlepších príkladov zo zahraničnej praxe. Jeho hlavným cieľom je pomôcť znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zlepšiť mieru triedenia.

Hostia na ELWIS konferencii.

Hostia na prvej ELWIS konferencii.

Keď sa v roku 2018 inštalovali prvé RFID čipy na zberné nádoby a zaúčali prví pracovníci, ktorí evidenciu mali vykonávať, mnohí zástupcovia samospráv projektu neverili. Dnes sa však väčšina zhodne na tom, že bez reálnych dát o produkcii odpadu sa odpady riadia len veľmi ťažko, nehovoriac o zavedení spravodlivého a motivačného systému pre občanov.

Hostia na ELWIS konferencii.

Diskusia zástupcov samospráv na ELWIS konferencii.

Aj preto sa 16. júna 2022 v Púchove zišli zástupcovia samospráv zo všetkých kútov Slovenska, v ktorých za posledné roky ožil ELWIS. Cieľom konferencie bolo podeliť sa s účastníkmi o skúsenosti a dobré príklady zo slovenskej praxe. O koľko znížili produkciu zvyškového odpadu, ako narástla miera triedenia, koľko peňazí ušetrili alebo lepšie prerozdelili a to všetko vďaka tomu, že „len označili nádoby elektronickým kódom“ a začali sa dátam z evidencie aj v spolupráci s odborníkmi z JRK venovať.

Prínosy ELWISa pre samosprávy

S hodnotením odpadového hospodárstva na konferencii vystúpili František Matušík, starosta obce Domaniža, Miloš Rybár, starosta obce Bánov a Štefan Halčin, manažér ekonomického úseku Prevádzkarne obce Lendak. V Domaniži zaviedli ELWIS v roku 2021 a odpad evidujú z domácností aj na zbernom dvore. Vďaka systematickej práci zvýšili mieru triedenia z 31,34 % (2021) na 50,39 % (2022), medziročne znížili množstvo vyprodukovaného ZKO o 43 ton a upravili zmluvu so zberovou spoločnosťou.

Miloš Rybár na ELWIS konferencia 2022.

Miloš Rybár prezentuje výsledky evidencie ELWIS v Bánove.

V Bánove funguje evidencia od roku 2020. Obec eviduje zmesový aj triedený odpad z domácností. Umožnila občanom triediť biologicky rozložiteľný odpad do kompostérov alebo do hnedých nádob, ktoré sú tiež evidované. Po rokoch stagnácie s mierou triedenia okolo 16 %, hneď v prvom roku od zavedenia evidencie prekročili 40 % a v roku 2021 dokonca dosiahli až 58,83 % mieru triedenia. Znížilo sa aj množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý Bánovčania poslali na skládku. Kým v roku 2019 to bolo viac ako 635 ton, za rok 2021 to bolo už len 497,81 ton. Obec plánuje zaviesť evidenciu aj na zbernom dvore a na základe výsledkov elektronickej evidencie nastaviť spravodlivý systém poplatkov za odpady pre občanov prostredníctvom množstvového zberu.

Štefan Halčin prezentujúci na ELWIS konferencii.

Štefan Halčin opisuje zníženie výdavkov v obci Lendak.

Ušetrili takmer 70 tisíc eur…

Keď na konci roku 2019 v podtatranskej obci Lendak zavádzali množstvový zber a spolu s evidenciou vymieňali občanom aj staré nádoby na ZKO za nové, nikto by si nedovolil očakávať, aké nemalé prostriedky obce toto rozhodnutie ušetrí. Manažér ekonomického úseku Prevádzkarne obce Lendak, Štefan Halčin však po dvoch rokoch využívania systému ELWIS pre evidenciu odpadu z domácností aj na zbernom dvore vypracoval analýzu dopadov zavedenia množstvového zberu. Svoje zistenia prezentoval aj na konferencii.

Chcete sa rozhodovať na základe skutočných dát, zaviesť spravodlivý systém pre občanov a/alebo znížiť množstvo ZKO? Pomôžeme aj vám. Naplánujte si stretnutie so regionálnym manažérom vo vašom kraji.
výsledky ELWIS v obci Lendak

Výsledky systému ELWIS v Lendaku.

Podľa Halčinovej analýzy došlo v Lendaku k výraznému zníženiu produkcie ZKO, zásadnému nárastu triedenia všetkých odpadov. Občania zmenili svoje správanie a začali k odpadu pristupovať zodpovedne z ekonomického aj ekologického pohľadu. Znížil sa počet vývozov odpadu aj celkový objem odpadu. Halčin vo svojej analýze dokonca prepočítal výdavky obce na množstvový zber a porovnal ich so situáciou, ak by v Lendaku túto zmenu nerealizoval. Celkovú úsporu zavedenia evidencie odpadu v spojitosti s množstvovým zberom vyčíslil na 69 578,86 eur.

Nádoby na komunálny odpad.

Označené nádoby QR kódom na komunálny odpad.

„Môžeme konštatovať nespochybniteľný prínos systému ELWIS a prevádzkovanie zberného dvora, resp. prechod na množstvový zber odpadov pomocou využitia dostupných zdrojov na množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov. Od roku 2019, kde miera vytriedenia v obci Lendak bola na úrovni 7,28 % až na 47,71 % mieru vytriedenia v roku 2021, t.z. 40 % navýšenie miery vytriedenia za dva roky... zavedenie elektronickej evidencie odpadu a zavedenie množstvového zberu odpadu v obci Lendak môžeme označiť za ručnú brzdu pri navyšovaní výdavkov za odpadové hospodárstvo s nakladaním  zmesového komunálneho odpadu,“ uzatvára svoju správu Halčin.

Okrem príkladov z praxe sme sa na konferencii venovali aj najčastejším problémom, ktorým samosprávy pri znižovaní produkcie ZKO a zvyšovaní miery triedenia čelia. Viac sa dozviete v ďalšom článku. 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.