JRK | Ako ovplyvniť správanie najväčších producentov ZKO? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Ako ovplyvniť správanie najväčších producentov ZKO?

Všetky | 28.07.2022

Evidencia odpadu prináša samosprávam prehľad o produkcii odpadu z domácností, obecných inštitúcií či podnikateľských subjektov. Ako však tieto dáta využiť? Aké kroky podniknúť, keď v systéme ELWIS identifikujete najväčších producentov odpadu?

Na túto, pomerne častú situáciu vieme na základe dát a dlhoročných skúseností v odpadovom hospodárstve pripraviť pre samosprávy vhodné riešenie.

Na základe analýzy dát z viac ako 70 slovenských samospráv, môžeme všeobecne identifikovať subjekty, v ktorých vzniká  najviac zmesového komunálneho odpadu. Ide o podnikateľské subjekty, školy alebo úrady a cintorín.

Trochu legislatívy

Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov a drobný stavebný odpad. Keďže množstvo vyprodukovaného ZKO ovplyvňuje náklady za uloženie odpadu na skládku, je v záujme samospráv identifikovať najväčších producentov odpadu a nájsť nástroje, ktorými ich motivujú k lepšiemu triedeniu. Práve z tohto dôvodu zaujíma obec aj produkcia odpadu od podnikateľských subjektov. Tie podľa zákona zodpovedajú za:

  • oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • elektroodpad, použité batérie a akumulátory,
  • oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
  • oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.

Koľko dopláca obec, ak podnikateľský subjekt netriedi?

Problémom okrem množstva a zloženia odpadu v čiernych nádobách z týchto subjektov je aj to, že cena, ktorú za zber podnikatelia platia ani zďaleka nepokrýva náklady na jeho zneškodnenie. Uveďme preto ilustračný príklad.

Realita plných košov

Ilustračná foto: preplnené nádoby na ZKO za obchodmi či reštauráciami sú slovenskou realitou

Podnikateľský subjekt má 1100 litrovú nádobu na ZKO. Obec platí zberovej spoločnosti za každú manipuláciu s takouto nádobou poplatok 5,5 eura a 85 eur za tonu odvezeného a zneškodneného odpadu. Subjekt na základe VZN, ktoré stanovuje cenu za nádobu podľa počtu zamestnancov a počtov zberov za rok, platí za jeden vývoz 4,30 eur. Reálny náklad na túto nádobu však predstavuje 18,25 eur, ktoré musí obec zaplatiť. Pri jednom zbere obec dopláca až 13,95 eur, ročne (pri 26 zberoch) je to až 362,70 eur LEN za jednu nádobu.

Mate podobný problém? My vám s tým radi pomôžeme. Pri riešeniach však zohľadňujeme špecifiká konkrétneho mesta či obce. Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie s regionálnym manažérom, ktorý pre vás pripraví plán, ako túto situáciu riešiť.

Jednoduchšie riešenia vo vlastných radoch

Veľké množstvo odpadu však produkujú aj zariadenia obce a nezabúdajme aj na cintorín. V tomto prípade majú samosprávy v rukách jednoduché riešenie.

osveta o tridení

Pravidelná osveta na úrade či školách môže pomôcť znížiť produkciu ZKO

So samosprávami spolupracujeme aj na aktivitách pre menej odpadu na úradoch či v školách. Zameriavame sa spolu na zavedenie dôslednejšieho triedenia v triedach a kanceláriách, s dôrazom na bioodpad.

Buďte príkladom pre občanov, zaveďte triedenie bioodpadu vo vašej kancelárii, úrade či škole. S vybavením, vzdelávaním pracovníkov či aktivitami pre deti v školách vám pomôžeme.

Aj v tomto prípade oslovte regionálneho manažéra vo vašom kraji, ktorý vám odporučí, ako cielenou osvetou motivovať občanov k lepším výsledkom.

Menej odpadu aj na cintorínoch

Zamysleli ste sa niekedy, koľko odpadu z cintorínov zbytočne končí na skládke? Ak si to neviete ani predstaviť, zorganizujeme analýzu odpadu na vašom cintoríne. Hoci je cintorín miesto, kde sa kontrola triedenia môže zdať veľmi náročná, neriešiť toto miesto ako zdroj odpadu môže byť pre mestá a obce veľmi drahé. Aj tu by je dôležité vytvoriť  pre občanov podmienky na pohodlné triedenie odpadu.

analyza odpadu na cintorine

Analýza odpadu na cintoríne vo Vrakuni preukázala, že kompostovanie na cintorínoch má zmysel

Nemôžeme očakávať, že zo dňa na deň prejdú na používanie udržateľných alternatív (živé kytice a vence, či bezobalové sviečky). Obec však môže na cintorín umiestniť kompostér, o ktorý sa bude starať vyškolený kompost majster. Na vzdelávaní občanov môžete spolupracovať s cirkevnými inštitúciami, napríklad na jeseň pred Pamiatkou zosnulých. Apelujte na občanov, aby si blízkych uctili udržateľným spôsobom, tak ako to bolo kedysi a nepretekali sa v tom, kto na cintorín donesie väčší veniec. Spolupracovať by mohli aj so školami, kde môžu deti vyrábať spomienkové vence z prírodných materiálov.

Možností ako tvoriť menej odpadu je veľa. Ak nemáte čas a kapacitu ich vymýšľať, sme tu pre vás aj v tejto oblasti.
vysledky analyzy

Výsledky analýzy odpadu z cintorína Vrakuňa

Zlepšiť situáciu však môžete, len ak identifikujete problém. Na to je tu systém ELWIS, ktorý odhalí problém a my vám pomôžeme s jeho riešením. Označiť nádoby nestačí. My vám poskytneme dlhodobú spoluprácu na základe jasných cieľov a budeme spoločne pracovať na ich systematickom dosahovaní. Pre menej odpadu, lepšie triedenie, čistejšie životné prostredie a efektívne vynakladanie financií. 

Prečítajte si tiež: Príklady z praxe ELWIS obcí, prezentované na konferencii

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.