JRK | Analýza odpadov v Petrovciach - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Analýza odpadov v Petrovciach

Príklady z praxe | 30.07.2018

Začiatkom júla sme realizovali analýzu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v spolupráci s obcou Petrovce v okrese Vranov nad Topľou.

Pri pravidelnom zbere ZKO sme náhodne vybrali niekoľko nádob, ktoré predstavovali  7,5 %  vzorku. Obsah nádob (takmer 90 kg) sme fyzicky pretrieďovali na jednotlivé kategórie odpadov. Na základe analýzy môžeme konštatovať, že v nádobách na ZKO sa stále nachádzal aj odpad, ktorý je možné vytriediť. Podiel plastových odpadov bol napr. 9 %, papiera 7,45 % a kovový odpad  tvoril 2,36 %. Najväčšie zastúpenie v nádobách však mal biologicky rozložiteľný odpad – 39,16 %, ktorý je možné kompostovať.

 Takmer 40 % z celkového objemu ZKO tvoril biologicky rozložiteľný odpad, vhodný na kompostovanie.

Výsledky analýzy potvrdili správnosť rozhodnutia zabezpečiť pre občanom do záhrad kvalitné kompostéry JRK SMART 1100. V Petrovciach sa rozhodli podporiť odovzdanie kompostérov do domácností intenzívnou informačnou kampaňou. Jej cieľom bude priblížiť občanom správny spôsob kompostovania, jeho výhody a tiež ich naučiť ako znížiť množstvo ZKO.

Zavedením systému kompostovania v záhradných kompostéroch môžu Petrovce ušetriť prostriedky vynakladané na odpadové hospodárstvo. Dôležité je, aby sa do systému zapojilo čo najviac občanov a ich zodpovedný prístup k odpadom. Ak budú bioodpad kompostovať, zníži sa množstvo odpadu v ZKO, je možné znížiť frekvenciu zvozu odpadu a znížia sa poplatky za jeho odvoz a skládkovanie. Každý obyvateľ  môže pomôcť samospráve ušetriť prostriedky z obecného rozpočtu, ktoré môžu byť využité na ďalší rozvoj.

Veríme, že plánované aktivity  sa v Petrovciach  prejavia v podobe menšieho množstva skládkovaného odpadu a v menšom podiele biologicky rozložiteľného odpadu v ZKO pri opätovnej analýze odpadu po roku od zavedenia systému kompostovania v záhradných kompostéroch.

Chcete vedieť aké výsledky by dosiahla v analýze odpadu vaša obec? Kontaktujte nás

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.