JRK | Aký kompost patrí na skládku? Zhodnotený kuchynský odpad určite nie! - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Aký kompost patrí na skládku? Zhodnotený kuchynský odpad určite nie!

Všetky | 25.01.2022

Odpoveď je jednoznačná, kvalitný kompost z priemyselnej kompostárne určite NEPATRÍ na skládku. No poznáme aj produkt, ktorý po spracovaní na skládke urobí viac osohu, akoby na nej skončili len nespracovaný bioodpad.

Ukladanie vytriedeného BRKO na skládku je zakázané. Pri cielenom minimalizovaní kuchynského odpadu na zberných skládkach sa však aj bioodpad može dostať na skládku, ale až  po spracovaní v špeciálnom zariadení, kde prejde mechanicko-biologickou úpravou.

Podľa našich fyzických analýz stále tvorí takmer 80% skládkovaného odpadu materiál, ktorý by bolo možné recyklovať. Z tohto dôvodu je potencial opätovného využitia komunálneho odpadu ako zdroja nových surovín veľmi veľký. Najväčšie zastúpenie v tomto odpade má biologicky rozložiteľný odpad – až 40%. Na skládke v mase iného odpadu sa však bioodpad nerozloží prirodzene a spôsobuje vznik metánu a iných skleníkových plynov.

Hoci je od roku 2021 zavedené povinné triedenie kuchynských odpadov, v slovenských samosprávach, to stále nie je samozrejmosť. Na druhej strane nemôžeme očakávať, že do triedenia sa zapojí každá domácnosť. Predpokladáme, že súčasťou ZKO bude stále určitý objem recyklovateľného odpadu a bioodpadu, ktorý je z environmentálneho hľadiska záťažov, no dal by sa využiť. Práve preto je potrebné sústrediť sa aj na tento tok odpadov, a pred uložením na skládku využiť všetok materiál, ktorý je možné spracovať alebo kompostovať.

Prečo biologicky rozložiteľný komunálny odpad nepatrí na skládku?

  • Skládky sú tretím najväčším človekom produkovaným zdrojom metánu.
  • Bioodpad sa pod tlakom a bez prístupu vzduchu rozkladá anaeróbne. Vznikajú metánové polia, ktoré sú na skládkach ľahko horľavé.
  • Odplyňovanie skládok v aktuálnej situácii nepostačuje – zachytáva len približne 50 % tvorby metánu.
  • Vysušovanie bioodpadu a jeho následné ukladanie na skládku nie je riešením. Pri uložení na skládku sa prítomnou vlhkosťou, resp. zrážkami, aktivuje a baktérie opäť produkujú skleníkové plyny.

Integrovaný systém odpadového hospodárstva

Riešením je mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním. V špecializovanom zariadení sa z komunálneho odpadu odčlení materiál, ktorý je možné recyklovať (plast, papier, sklo, kovy…). Ďalej sa vyseparuje biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je spracovaný v hygienizačných zariadeniach, s technológiou využívanou v štandardných kompostárňach. Výsledkom je  kompost nízkej kvality  – tzv. šedý kompost, ktorý je už stabilizovaný a na skládku sa môže uložiť ako nezávadný – inertný materiál bez škodlivých patogénov. Zvyšný odpad, ktorý nie je možné recyklovať sa použije na energetické zhodnotenie.  Zvyškový neškodný tzv. inertný materiál nespôsobuje na skládke žiadne negatívne prejavy. Môže sa bezpečne uložiť na skládku a použiť na jej spevnenie alebo jej rekultiváciu pred uzatvorením skládky. Dôležité je však povedať, že mechanické spracovanie odpadu je účinné, iba ak je biologicky rozložiteľný odpad spracovaný a odklonený z primárneho uloženia na skládku.

Čo je šedý kompost?

Nejde o kompost v pravom zmysle slova. Je to produkt mechanicko-biologickej úpravy s nízkou kvalitou.  Technologický proces spracovania bioodpadu je v podstate rovnaký, ako pri kompostovaní. Vstupná surovina je znehodnotený biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bol oddelený zo zmesového komunálneho odpadu. Vyznačuje sa preto vysokým znečistením a kontamináciou nečistotami a iným odpadom.

kompost, šedý kompost

Takýto bioodpad môžeme stabilizovať a vytvoriť z neho tzv. šedý kompost – kompost nízkej kvality. Mení sa aj katalógové číslo ZKO. Následné uloženie šedého kompostu na skládku je bezpečnejšie a navyše aj lacnejšie, ako v prípade neupraveného zmesového komunálneho odpadu.

Tento odpad musí splniť kritéria stabilizácie, ktoré určujú mieru jeho aktívnosti. Zvyčajne sa na testovanie využíva parameter respiračnej aktivity mikroorganizmov AT4, alebo tvorba plynu mikroorganizmami GS21. Treba uviesť, že parameter AT4 je jednoduchšie merateľný, keďže test trvá iba 4 dni. Na druhej strane je oveľa menej presný ako parameter tvorby plynu GS21. Naviac, prísnejšie parametre neumožňujú biologicky rozložiteľný odpad len vysušiť. Je potrebné ho skutočne skompostovať a tým stabilizovať. Zvyčajne sú tieto parametre doplnené o maximálnu výhrevnosť odpadu, ktorý môže byť zneškodnený skládkovaním.

Prečítajte si tiež: Kedy nahradí kompost umelé hnojivá 

Kompost vhodný na poľnohospodárske účely

Rozdiel medzi kompostom vytvoreným z vytriedeného bioodpadu, ktorý sa vyznačuje vysokou čistotou, bez iných druhov odpadov, a “šedým” kompostom znečisteným zmesovým komunálnym odpadom je preto zásadný. Kompost z produkcie priemyselnej kompostárne musí byť pred poľnohospodárskym využitím certifikovaný. Šedý kompost, vytvorený ako produkt MBÚ linky prebieha neutralizáciou patogénov, nejde však o produkt na poľnohospodárske využitie. Môže byť bezpečne uložený na skládke alebo využitý na jej rekultiváciu bez toho, aby spôsoboval vyššie identifikované komplikácie a zhoršoval kvalitu životného prostredia a klímy.

Integrovaný systém odpadového hospodárstva môže fungovať aj vo vašom okolí. Opýtajte sa našich regionálnych manažérov na zariadenia pre mechanicko-biologickú úpravu alebo kompostovanie. Zobraziť kontakty

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.