JRK | 10 rokov JRK: ,,Pracujeme na tom, aby sa netriedenie stalo nepohodlným..." - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

10 rokov JRK: ,,Pracujeme na tom, aby sa netriedenie stalo nepohodlným…“

Nezaradené | 30.04.2020

Pred 10 rokmi sa zrodila túžba troch mladých a nadšených ľudí podnikať. Chceli tiež urobiť niečo pre životné prostredie. Z nápadu sa stala skutočná firma JRK a dnes mení odpadové hospodárstvo na Slovensku a v Českej republike. Súčasťou našej misie PRE MENEJ ODPADU je takmer 50 členný tím, ktorý každý deň usilovne pracuje na tom, aby zanechal kvalitné životné prostredie pre ďalšie generácie.

V minulej časti rozhovoru sme sa  s majiteľmi JRK rozprávali o ich začiatkoch. V pokračovaní sa dozviete viac o poslaní spoločnosti, prepojení jednotlivých riešení a dôležitosti spolupráce s občanmi aj odborníkmi na komplexnom zlepšovaní odpadového hospodárstva.

Téma odpadového hospodárstva je čoraz dôležitejšia. Kde však z pohľadu samospráv začať, ak sa v oblasti doteraz veľa nerobilo?

Kľúčové je poznať východiskový stav a určiť cieľ. Mnohé samosprávy si myslia, že dobre triedia. Po zrealizovaní analýzy odpadu sú šokovaní. Dovtedy odpady takmer vôbec neriešili alebo to robili bez komplexného strategického zámeru a predstave o budúcnosti.

Na základe desaťročnej praxe sme identifikovali kľúčové kroky pre transparentné a udržateľné odpadové hospodárenie. Základom sú správne vytvorené podmienky, kompostovanie resp. triedenie biologicky rozložiteľných odpadov, odstránenie anonymity a spravodlivý motivačný systém. Zásadná zmena nastane, ak samospráva aj domácnosť získa prehľad o množstve vytvoreného odpadu. Takto sa do systému dá vniesť spravodlivosť, transparentnosť a udržateľnosť.

30 – 60% obsahu našich smetných košov tvorí bioodpad. Nemusí však skončiť na skládke. Môžeme ho využiť ako zdroj živín. Stačí ho presunúť do kvalitných kompostérov, ktoré vydržia desiatky rokov alebo vytriedený spracovať v automatizovanej kompostárni, kde sa premení na kompost najvyššej kvality. Rozhodujúce sú správne postupy a technológia, inak sú kompostárne považované za „skládky biodpadu“, a o kompost z ich produkcie nie je žiadny záujem.

Dôležitou súčasťou je vzdelávanie občanov o tom, ako tvoriť menej odpadu, lepšie ho triediť a voliť udržateľné alternatívy produktov. Pri triedení odpadu poslúži evidenčný systém, vďaka ktorému môže samospráva zaviesť spravodlivé poplatky za odpady pre občanov, a tak okrem ekologickej motivácie majú aj tú finančnú. Vytvorí vhodné podmienky a „netriedenie“ odpadu sa stane náročnejšie ako triedenie. Na základe štúdií a praxe vidíme, že najefektívnejší je systém zberu väčšiny zložiek odpadu od dverí. Vďaka tomu môže samospráva zvýšiť mieru triedenia až na 70 – 90%, minimalizovať sa skládkovanie odpadu a podporiť integráciu princípov cirkulárnej ekonomiky v praxi.

DOH 2019, Marian Kobolka, ELWIS, evidencia odpadov,

Prezentácia o evidenčnom systéme odpadov ELWIS na Dni odpadového hospodárstva 2019

Ako dosiahnuť spokojnosť občanov v tejto oblasti?

Od začiatku histórie našej firmy spolupracujeme so samosprávami na osvetových kampaniach pre obyvateľov. Vidíme, že je to nevyhnutná súčasť každého opatrenia zavádzaného do praxe. Dôležitou úlohou samosprávy je vytvoriť pre občanov prijateľné podmienky. Len tak sa zvýši ich motivácia tvoriť menej odpadu, lepšie triediť a byť ohľaduplný k životnému prostrediu.

Nevyhnutná je aj správne fungujúcu infraštruktúru. Pohodlný a zároveň adresný systém zberu odpadov od dverí, umožní, aby prevzali zodpovednosť za svoj odpad, a podnieti ich k lepšiemu správaniu. Samospráva môže zaviesť spravodlivé poplatky za odpady. Každý občan zaplatí iba za to, čo reálne vyhodí.

Pre spokojnosť občanov je dôležité skombinovať osvetové aktivity a postupné zavádzanie riešení do praxe. Sme radi, že na Slovensku máme neziskové organizácie, ktoré sú nám v tejto oblasti veľkou oporou a môžeme tak podporiť environmentálne povedomie a vzdelávanie.

Prečo je pre vás spolupráca s odborníkmi v oblasti životného prostredia a environmentalistami dôležitá?

Zvyšovanie povedomia o tejto problematike považujeme za našu zodpovednosť na ceste k pozitívnej zmene. Sprísňovanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva je pre samosprávy veľkým strašiakom. Veríme, že vďaka úspešným príkladom z praxe sa ich nemusia báť. Preto pracujeme v regiónoch a získavame podklady pre výskumy a vyhodnotenie dát. Reálne výsledky, štúdie implementovaných riešení či štatistiky sú relevantným dôkazom, že zavedené opatrenia prinášajú výsledky. Nedokázali by sme to však samy. Preto spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a odborníkmi na odpadové hospodárstvo či kompostovanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vzájomná podpora a zdieľanie skúseností nás všetkých posúva vpred. Čím väčšiu komunitu vytvoríme, tým rýchlejšie posunieme túto oblasť vpred.

Dlhodobo spolupracujeme s českým a slovenským Inštitútom cirkulárnej ekonomiky

Firma už nepredáva len kompostéry. Rozšírila portfólio o komplex riešení v odpadovom hospodárstve. Čo bolo impulzom k zavádzaniu týchto inovácií?

Na Slovensku je takmer 3 000 obcí a miest. Len malé percento z nich má optimalizované odpadové hospodárstvo tak, aby bolo čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a zároveň udržateľné z ekonomického hľadiska.

Udržateľnosť, rozvoj a dlhodobý prínos spočíva v ovplyvnení produkcie odpadov. Našou primárnou úlohou je hľadať nástroje, ktoré dokážu predchádzať jeho vzniku. Hľadáme efektívne cesty, ako sa na odpady pozerať ako na zdroje a zároveň šíriť myšlienku zodpovedného prístupu k odpadom medzi obyvateľov.

Začali sme systémom domáceho kompostovania, pretože to je relatívne jednoduché. No každá obec je iná a jedno riešenie sa nedá použiť rovnako všade. Prispelo k tomu aj sprísnenie legislatívy Európskej únie, stanovenie cieľov na 10% skládkovanie odpadov a 70% úroveň recyklácie do roku 2035. Odpadové hospodárstvo potrebujeme riešiť krok po kroku. Preto je vybavenie domácností kompostérmi prvý krok v znížení produkcie odpadov. Naň nadväzuje evidencia odpadov, vďaka ktorej obec skontroluje, že bioodpad už nekončí na skládke a zároveň motivuje občanov k lepšiemu triedeniu ostatných odpadov. Evidencia je prepojená s triedeným zberom kuchynského odpadu. Vďaka tomu sa ešte viac zníži množstvo skládkovaného odpadu. Vytriedený bioodpad je čistejší, čo je dôležité pre jeho premenu na kvalitné hnojivo v profesionálnej kompostárni. Všetky riešenia sú prepojené a ich cieľom je bojovať s klimatickou krízou, skládkovaním a uzavrieť materiálové toky v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

Tešíme sa z úspechov samospráv, ktoré dosahujú úspechy aj vďaka implementovaniu našich riešení

Aký je prínos týchto riešení pre slovenské odpadové hospodárstvo a význam ich vzájomného prepájania?

Spolupracujeme s obcami a mestami po celom Slovensku. Každá samospráva potrebuje niečo iné. Zaviesť evidenčný systém, vybaviť zberný dvor alebo triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad v stredne veľkej obci s prevažne rodinnými domami je iné ako v meste s panelákmi. Preto je veľmi dôležité pristupovať ku každej samospráve individuálne a identifikovať kľúčové miesta, ktoré jej pomôžu dosiahnuť požadovaný výsledok čo najefektívnejšie. To je tiež jedna zo základných hodnôt našej spolupráce – k potrebám každej pristupujeme individuálne a tak vždy pripravíme riešenie na mieru pre konkrétnu situáciu, pričom pilierom sú komplexnosť a dlhodobá spolupráca. Z dlhoročných skúseností ponúkame výber služieb a tiež odborné poradenstvo, ktoré najviac pomôžu pri počiatočných nastaveniach a prispejú tak k udržateľnej zmene v ich odpadovom hospodárstve.

Mobilizujeme tiež celé mikroregióny, aby začali aktívne spolupracovať na problematike odpadového hospodárstva. Majú väčší dosah a spoločné smerovanie pri zmene systému. Rozhodli sme sa tvoriť regionálne kancelárie a vďaka tomu stabilný tím regionálnych manažérov po celom Slovensku starostlivo spolupracuje s každým subjektom na vyhodnocovaní stratégií a zlepšovaní ich odpadového hospodárstva.

Ak chcete zabezpečiť evolúciu v danom systéme riadenia, musia jednotlivé časti do seba zapadať a potrebujete sa na to pozerať z komplexného hľadiska. Preto nemôžeme riešiť iba jednu zložku odpadu alebo určitú časť v systéme riadenia. Je to ako puzzle. Následne samosprávy vidia zásadné prínosy. Či už je to zvýšená miera triedenia, menej skládkovania, úspora financií, reálny prehľad o odpadoch, transparentnosť, spokojnejší občania – no hlavne lepšie životné prostredie. Náš cieľ je vytvárať dlhodobú spoluprácu s každou samosprávou, keďže jednotlivé kroky treba implementovať postupne. V tomto je nám veľmi nápomocný evidenčný systém. Pomáha nám odhaľovať slabé miesta. Samospráva tak prijíma opatrenia, ktoré sú maximálne účinné, keďže sú identifikované na základe ich individuálnych podmienok.

Naše úsilie bolo odmenené rôznymi cenami na národnej a medzinárodnej úrovni za spoločensky zodpovedné podnikanie

Čo robíte pre menej odpadu vo svojom bežnom živote?

Vedieme firmu JRK a Zemito. Zmenili sme postoj k jednorázovým obalom a používame trvalo udržateľné výrobky. Využívame desiatky udržateľných, ekologických a lokálnych produktov z nášho internetového obchodu. Sú zdravšie, kvalitnejšie a vydržia dlhšie ako napríklad bežná drogéria, či iné produkty. Samozrejme, doma máme kompostéry, kompostujeme a využívame vlastnoručne vyrobené prírodné hnojivo. Vedome nakupujeme a neplytváme ani jedlom či potravinami. K takémuto životu vedieme aj naše rodiny a priateľov. 🙂

Prečítajte si tiež prvú časť rozhovoru

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.