JRK | Výzva na podporu separovania odpadov čoskoro končí - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Výzva na podporu separovania odpadov čoskoro končí

V súvislosti s 32. a 33. výzvou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zameranou na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pripomíname samosprávam, že možnosť na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok onedlho končí.

Samosprávy môžu získať prostriedky na vybudovanie zberného dvora alebo kompostárne. Do výzvy sa môžu zapojiť aj tie, ktoré chcú zlepšiť technické vybavenie existujúceho zberného dvora alebo kompostárne. Cieľom poskytnutia finančných prostriedkov je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov. V súvislosti s európskymi cieľmi na zvýšenie opätovného použitia a recykláciu odpadu z domácností sa Slovenská republika zaviazala do roku 2020 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu najmenej na úroveň 50 % z celkového vyprodukovaného objemu.

Samosprávy môžu zapojením sa do výzvy prispieť k splneniu tohto cieľa. Projekty, ktoré vo výzve uspejú a získajú finančnú podporu budú realizované v roku 2019. Zapojenie samospráv do týchto výziev je dôležité aj preto, že ide o jednu z posledných možností ako financovať aktivity vedúce k zvýšeniu miery triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách bez veľkého finančného zaťaženia pre ich rozpočty.

Rozhodnutie o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na takúto aktivitu je potrebné uskutočniť do konca februára, pretože uzávierka prvého kola výzvy je už v apríli.

Pomôžeme vám s návrhom funkčnej kompostárne

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.