JRK | Nová metodika výpočtu poplatku. Vypočítajte si, aká je vaša miera triedenia? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Nová metodika výpočtu poplatku. Vypočítajte si, aká je vaša miera triedenia?

Všetky | 25.02.2019

Na stretnutiach so samosprávami sme sa v poslednom období veľmi často stretávali s otázkami ohľadne výpočtu miery triedenia.

Práve miera triedenia v obci určuje výšku poplatku za uloženie odpadov na skládku. Tieto zmeny nám priniesol zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch sa uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho účinnosť je od 1.1.2019.

Do 31.12.2018 platil zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona samosprávy preukazovali počet komodít, ktoré triedili (papier, plasty, sklo, kovy, BRO). Od ich počtu sa odvíjala výška poplatku za uloženie odpadov na skládku. S cieľom zvýšiť mieru triedenia recyklácie odpadov a zároveň zníženia ich množstva, ktoré končí na skládkach prišlo MŽP SR s návrhom nového zákona, ktorý bol v NR SR schválený na konci uplynulého roka.

Tento nám do praxe prináša okrem vyšších cien aj novú metodiku výpočtu výšky poplatku. V prvom rade pripomíname, že podľa § 81 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, komunálne odpady sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Často sa stretávame so skutočnosťou, že obce pri odovzdaní niektorých vytriedených zložiek odpadov neuvedú zberovej spoločnosti katalógové číslo, alebo ho uvedú nesprávne.

V zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch sa uloženie odpadov je poplatník (v našom prípade obec) povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov) a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

Ako vypočítate mieru triedenia?

Úroveň vytriedenia vypočíta obec podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona o poplatkoch, pričom sa vychádza z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa prílohy č. 2 zákona o poplatkoch je úroveň vytriedenia KO percentuálny podiel, ktorý sa vypočíta tak, že sa súčet hmotností vytriedených zložiek KO, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o odpadoch (m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok, pričom sa vychádza z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Z uvedeného vyplýva, že do menovateľa (mKO) sa započíta hmotnosť všetkých komunálnych odpadov zaradených do skupiny 20 podľa Katalógu odpadov, t. j. hmotnosť vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o poplatkoch, hmotnosťou vytriedených zložiek, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o poplatkoch, ako aj hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov uvedených v podskupine 20 02 a 20 03.   

Pre zjednodušenie vypočítania miery triedenia vo vašej obci vám prinášame tabuľku, pomocou ktorej si ľahko vypočítate mieru triedenia. Stačí, keď doplníte k uvedeným katalógovým číslam množstvo vzniknutých a odovzdaných komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. Tabuľku na stiahnutie nájdete TU:

Chcete zvýšiť mieru triedenia vo vašej samospráve? Kontaktujte regionálneho manažéra vo vašom kraji ešte dnes. 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.