JRK | Stretnutie s občanmi v Rakoviciach. Aké zmeny v obci priniesla elektronická evidencia odpadu? - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Stretnutie s občanmi v Rakoviciach. Aké zmeny v obci priniesla elektronická evidencia odpadu?

Príklady z praxe | 12.03.2018

V októbri minulého roka sme v obci Rakovice v okrese Piešťany spustili pilotný projekt elektronickej evidencie množstva odpadu z domácností.

Kľúčovým nástrojom bol ELWIS – ELektronický eVIdenčný Systém. Stretli sme sa so starostom a obyvateľmi obce. Pri prezentácii výsledkov doterajšej evidencie sme naplánovali postup pre úspešný vývoj odpadového hospodárstva.

Do pilotnej evidencie bolo zapojených 213 subjektov s 637 nádobami. Počas sledovaného obdobia bolo celkovo zaevidovaných 26 ton odpadu. V obci sa okrem evidencie množstva komunálneho odpadu zaznamenáva aj miera triedenia jeho ostatných zložiek (sklo, plasty, kov a papier). Z celkového množstva vyzbieraného odpadu bolo len 28 %  vytriedené správne. Evidencia odpadu sa začína používať aj na zbernom dvore, vďaka čomu obec eviduje všetky typy a množstvá odpadov, ktoré boli vyprodukované. Systém a formy zberu sú zásadnou súčasťou úspechu.

Evidovanie odpadov poskytuje súhrnné informácie o miere triedenia v obci, ale hlavne o miere triedenia jednotlivých domácností a naplnenosti ich nádob. Informuje o domácnostiach, ktoré v konkrétnom období vôbec nevykladali nádoby. Bolo to z dôvodu nenaplnenia nádob na komunálny odpad alebo z dôvodu netriedenia ostatného odpadu. Evidencia umožní vyhodnotiť efektivitu zberu a obec môže pristúpiť k úpravám a opatreniam, ako napr. zmena frekvencie vývozu, rozmiestnenie zberných nádob, atď. Významnou pridanou hodnotou je aj transparentnejší vzťah so zvozovou spoločnosťou.

Rakovice informujú občanov o téme odpadového hospodárstva aj na svojej webovej stránke 

Rakovice majú oproti ostatným obciam výhodu, pretože už s evidenciou odpadov začali a budú mať relevantné podklady pre zmeny v odpadovom hospodárstve. V pripravovanej novele zákona o odpadoch sa uvažuje o postupnom zvýšení poplatkov za skládkovanie, čo pre samosprávy znamená zvyšovanie nákladov. Preto je dôležité, aby sa na zmenu pripravili už dnes. Praktickým nástrojom pre samosprávy je elektronický evidenčný systém ELWIS, ktorý ako v Rakoviciach, tak aj v iných obciach a mestách poskytne štatistiky a reálne údaje o aktuálnom stave odpadov. ELWIS vyhodnocuje dáta, na základe ktorých môžu samosprávy postupovať podľa opodstatnených krokov a zlepšiť ich odpadové hospodárstvo.

Spustenie evidencie odpadov je už druhým významným krokom pre menej odpadu, ktorý obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko urobila. V roku 2016 boli do domácností distribuované záhradné kompostéry JRK SMART. Obci sa vďaka kompostovaniu podarilo znížiť podiel bioodpadu o 69 % v celkovom objeme zmesového komunálneho odpadu. Toto zníženie bolo potvrdené na základe analýzy odpadu uskutočnenej pred a po zavedení kompostovania. Je to inšpiratívny príklad merateľnosti opatrení uskutočnených v odpadovom hospodárstve.

Ďalším krokom ako môžu samosprávy znížiť náklady je zníženie podielu odpadu, ktorý sa dá vytriediť zo zmesového komunálneho odpadu. Na základe doterajšej evidencie v Rakovicach, môžeme konštatovať, že je ešte veľa domácností, ktoré by svoj odpad mohli triediť zodpovednejšie a pedantnejšie. Na stretnutí v obci sme ocenili občanov, ktorí sú už teraz príkladom a triedia viac ako 50 % svojho odpadu. Obec si na tento rok stanovila za cieľ, zvýšiť počet takýchto domácností. Za zodpovedné správanie chce motivovať aj finančne, formou úľav z poplatku za komunálny odpad.

Vďaka pravidelnej evidencii môže obec sledovať a vyhodnocovať, aké množstvo zmesového ale aj triedeného odpadu vzniká. Nastaviť frekvencie zvozu odpadu podľa reálnej potreby alebo motivovať obyvateľov k lepšiemu triedeniu. Starosta Rakovíc vie, že je pred nimi ešte dlhá cesta, preto kladie dôraz aj na komunikáciu a vzdelávanie občanov. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenia Priatelia Zeme. S občanmi sme diskutovali o možnostiach ako predchádzať vzniku odpadu a ako rozumne nakupovať. Predstavili sme praktické a jednoduché rady na zníženie množstva produkovaného odpadu v každodennom živote.

Evidujte odpady efektívne aj vo vašej obci. Kontaktujte nás.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.