JRK | Spravodlivý, Motivačný, Adresný, Reálny a Transparentný - SMART systém evidencie odpadov samosprávy - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Spravodlivý, Motivačný, Adresný, Reálny a Transparentný – SMART systém evidencie odpadov samosprávy

Všetky | 13.02.2019

V súvislosti so zmenami v Zákone o odpadoch mnohé obce riešia otázku, ako zvýšiť mieru triedenia, aby nárast poplatkov za uloženie odpadu na skládke neohrozil ich rozpočet.

V súvislosti so zmenami v Zákone o odpadoch mnohé obce riešia otázku, ako zvýšiť mieru triedenia, aby nárast poplatkov za uloženie odpadu na skládke neohrozil ich rozpočet. Obce sa dostávajú do začarovaného kruhu rozhodovania sa, ako vynaložiť prostriedky tak, aby to veľmi nepocítili občania – lebo je to nepopulárne opatrenie, ale zároveň, aby to výrazne nezasiahlo ich rozpočty. Obe skupiny tak majú spoločný záujem – platiť čo najmenej pokiaľ je to možné a udržateľné. 

Na základe prieskumu medzi samosprávami môžeme konštatovať, že základný cieľom každej menšej či väčšej samosprávy je efektívne vynakladanie verejných financií na túto oblasť. Samosprávy  by preto mali zmeniť pohľad na všetky druhy odpadu. V nádobách končí aj odpad, ktorý by mohol byť skompostovaný alebo vytriedený. Občania a samospráva platí za ich zber, vývoz a skládkovanie, hoci by sa tieto peniaze dali ušetriť.

Ako však nastaviť odpadové hospodárstvo tak, aby dobre fungovalo, nebolo predražené a malo pozitívny prínos pre občana aj samosprávu?

Spýtali sme sa samospráv ako hodnotia aktuálny model odpadového hospodárstva. 

Väčšina miest a obcí má zavedený paušálny poplatok za odpad. V tomto prípade sa vytráca motivácia občanov prebrať zodpovednosť za odpad vyložený „pred bránu“ alebo na zberné stojiská. Samosprávy však budú musieť pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov, ktoré za odpad občania platia. Často krát sa stretávajú s názorom, prečo by vlastne občania za odpad mali platiť také vysoké poplatky, veď je to „len odpad“. A práve v tom je ten najväčší problém, ktorý si občania neuvedomujú. Nevedia, aké veľké náklady spojené s odvozom ZKO obec má. Veľa slovenských samospráv vyčleňuje prostriedky z rozpočtu na zabezpečenie týchto služieb a takpovediac dopláca na odpady. Tieto peniaze by mohli byť použité na iné účely, no míňajú sa na odpad, len preto, aby sa nemuseli prijať nepopulárne opatrenia a zvýšiť poplatky za odpad pre občanov. 

Cieľom samospráv je zlepšenie miery triedenia, ktorá je smerodajná pri určení poplatku za uloženie tony odpadu na skládke. Najväčšiu pomoc pri jej zvýšení vidí väčšina opýtaných samospráv v zavedení spravodlivého a motivačného systému, vybudovaní a dobrom fungovaní zberných dvorov a kompostární. Mestám a obciam by pomohla aj kvalitná infraštruktúra a vzdelávanie občanov. Na všetky tieto opatrenia sú potrebné prostriedky, ktoré však doteraz samosprávy „vyhadzujú na skládku“.

Efektívny systém odpadového hospodárstva sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Pre realizovanie zmeny je potrebná analýza stavu, sledovanie vývoja a na jeho základe prijatie rozhodnutia, ktorý v dlhodobom horizonte prinesie samosprávam prehľad, efektívnejšie vynakladanie prostriedkov, zlepší infraštruktúru a v neposlednom rade bude mať aj pozitívny dopad na občanov.

Preto sme vyvinuli Evidenčný systém odpadov ELWIS, ktorý je navrhnutý na podmienky slovenských samospráv  – pre SMART obce bez odpadu. 

Samospráve umožní monitorovať situáciu v odpadovom hospodárstve. Získať prehľad o množstve vyvezeného zmesového komunálneho odpadu, ale aj jednotlivých triedených zložkách odpadu. Poznanie reálneho množstva, ktoré v samospráve vzniká umožní:

 • prehodnotiť aktuálny systém zberu a triedenia odpadov
 • zistiť kde, v akom množstve a v akej frekvencii odpad vzniká
 • upraviť infraštruktúru zvozu odpadu – podľa naplnenosti nádob a optimalizovať náklady
 • získať prehľad o reálnych množstvách nádob (na zko, triedený odpad) v každej domácnosti
 • nastaviť aktívnu spoluprácu s domácnosťami, ktoré netriedia odpad, produkujú veľké množstvá ZKO resp. odmeniť domácnosti, ktoré predchádzajú vzniku odpadu
 • lepšiu komunikáciu a vzdelávanie občanov – odstráni sa anonymita odpadov,
 • získať nástroj na motivovanie občanov – bonusový systém pre občanov za zodpovedné správanie
 • zaviesť SMART technologické riešenia, ako súčasť komplexného systému SMART CITIES
 • optimalizovať rozpočet na odpadové hospodárstvo a investovať prostriedky na projekty, ktoré prispejú k celkovému rozvoju samosprávy

Ako to funguje?? 

Ukáže svojim občanom, čo všetko môžete spolu dosiahnuť ak zmeníte jedinú vec. Všetok odpad nemusí končiť na skládke. Premeňte ho na zdroj prostriedkov pre rozvoj vašej obce.

Naštartujte zmenu, získajte prehľad, šetrite peniaze a buďte SMART obcou bez odpadu. Kontaktujte nás ešte dnes.

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.