JRK | Lietavská Lúčka zahájila opatrenia proti zelenému odpadu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Lietavská Lúčka zahájila opatrenia proti zelenému odpadu

Príklady z praxe | 21.01.2016

Obec Lietavská Lúčka v roku 2015 úspešne zahájila za našej pomoci projekt na podporu domáceho kompostovania. Vedenie obce chcelo týmto krokom dosiahnuť zníženie množstva vyhadzovaného biologického odpadu do nádob na zmesový komunálny odpad.

Dôvody na realizáciu boli prosté a jasné. V priemere až 48% odpadu v smetných košoch tvorí biologický odpad a navyše nový zákon o odpadoch hovorí, že biologický odpad už viac nesmie patriť medzi komunálny odpad. Obec preto volila najefektívnejšie riešenie otázky bioodpadov v domácnostiach.*

V spolupráci so starostom obce Lietavská Lúčka, pánom Ing. Mariánom Sliviakom sme vypracovali kroky na úspešné zavedenie projektu. Obci sme navrhli spôsob, ako dodať kvalitné kompostéry do každej domácnosti a zároveň motivovať obyvateľov k tomu, aby dôsledne kompostovali. Samozrejme sme chceli docieliť aj to, aby kompostovali svoj biologický odpad z kuchyne a záhrad s radosťou.

Dotáciu na zakúpenie kompostérov získala obec z Environmentálneho fondu, my sme dodali kompostéry a spoločne sme navrhli kampaň a našimi priateľmi z OZ Priatelia Zeme – SPZ, ktorí sa zároveň postarali o realizáciu informačných aktivít v obci.

Kampaň pozostávala z jednotlivých krokov:

  1. Realizácia prednášok pre verejnosť a pre žiakov Základnej školy o domácom kompostovaní.
  2. Umiestnenie kompostérov spolu s informačnou brožúrkou o tom, ako kompostovať v kompostéri do domácností, ktoré žijú v rodinných domoch.
  3. Realizácia súťaže „Nádoba bez bioodpadu“.
  4. Informačná kampaň priamo medzi obyvateľmi obce.
  5. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien v rámci súťaže „Nádoba bez bioodpadu“.
  6. Vyhodnotenie kampane na podporu domáceho kompostovania.

V praxi to teda vyzeralo tak, že každá domácnosť s rodinným domom dostala bezplatne od obce 720l PREMIUM kompostér spolu s brožúrkou, ako správne kompostovať.** Automaticky sa tak obyvatelia zaviazali kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v ich domácnostiach a  v záhradách, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov. Začali tak kompostovať rastlinné zvyšky z prípravy jedál, pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a byliniek, z údržby zelene a chovu hospodárskych zvierat, ktoré by inak často končili v komunálnom odpade.

Dôležitou súčasťou projektu bola realizácia prednášok pre verejnosť a pre žiakov Základnej školy o domácom kompostovaní a informačná kampaň o kompostovaní priamo medzi obyvateľmi obce. Obyvatelia si teda nielenže svojpomocne naštudovali brožúry o správnom kompostovaní ale aj osobne viedli rozhovory na tému odpadového hospodárstva a kompostovania s poverenými zástupcami. Dozvedeli sa tak viac cenných informácií o tom, že kompostovanie je skutočne jednoduché a najmä šetrí ich financie za odpady.

Na prednáškach s Branislavom Moňokom, podpredsedom Občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ prebiehali zaujímavé diskusie o kompostovaní, prečo je zakázané a škodlivé spaľovať odpad i o tom, prečo triediť odpad, ako sa to robí a čo sa z odpadu vyrába.

Aby sa obec uistila, že jej obyvatelia skutočne kompostujú a dokonca radi, navrhli sme zorganizovať niekoľkomesačnú súťaž pre jednotlivé domácnosti „Nádoba bez bioodpadu“. Súťaž prebiehala v obci  v termíne od 13. júla 2015 do 25. októbra 2015 a bola do nej zapojená každá domácnosť žijúca v rodinnom dome, ktorá si prevzala od obce kompostér. Podmienkou súťaže bolo kompostovať všetok biologický odpad z domácnosti a záhrady (napríklad kvety, trávu, burinu, seno, lístie, ihličie, hnoj, trus, konáre, štiepku, zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny či akýkoľvek biologický odpad z kuchyne). Do nádoby na zmesový komunálny odpad pritom obyvatelia nesmeli vhadzovať bioodpad.

Zástupcovia OZ Priatelia Zeme – SPZ počas trvania súťaže vykonávali v domácnostiach priebežné kontroly. V prípadoch, kedy našli v nádobách na zmesový komunálny odpad prítomnosť kompostovateľných biologických odpadov, udelili obyvateľom domácností upozornenia. Za nelegálne nakladanie s odpadmi (pálenie akéhokoľvek odpadu alebo jeho ukladanie na čierne skládky odpadov) hrozilo súťažiacim vyradenie zo súťaže. Všetci súťažiaci, ktorí zotrvali v súťaži až do konca, boli zaradení do verejného zlosovania o 50 praktických doplnkov, ktoré uľahčia obyvateľom ich kompostovanie.

Súťaž ako aj celá kampaň zavádzania domáceho kompostovania v obci Lietavská Lúčka bola ukončená slávnostným vyhodnotením súťaže a odovzdaním cien počas podujatia Umenie v srdci.

V najbližšej dobe vás budeme informovať o vyhodnotení úspešnosti projektu.

*Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa Obec Lietavská Lúčka pustila, pretože ju považuje za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.

**Podmienkou na prevzatie kompostéra zástupcom domácnosti (vlastníkom objektu) je podpísanie Dohody s Obcou o poskytnutí a využívaní kompostéra (ďalej len „dohoda“) a plnenie ňou stanovených záväzkov. Domácnosť, ktorá nepodpíše dohodu a nezíska tak od Obce plastový kompostér, bude povinná svojpomocne kompostovať vo vlastnom domácom kompostovisku.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.