JRK | Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 03/2019 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 03/2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu najbližšieho mesiaca nemali zabudnúť.

 Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi

 • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

 • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

 • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

 • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

 • Zabezpečiť vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14 ods. 8 a 11)

Ak ste pre všetky domácnosti v IBV a KBV nezabezpečili kompostéry, obec zabezpečí zber BRO od obyvateľov zo špeciálnych nádob na s objemom min. 120 l a to min. 1 x za 14 dní,

 • Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dva krát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivých látok a drobných stavebných odpadov /ak nie je vo vašej obci zavedený množstevný zber DSO/

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. g)

Jarné obdobie je pre tieto zbery časovo najvýhodnejší,

 • Zabezpečiť kampaňový zber biologicky rozložiteľného odpadu

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 8, písm. c)

Povinnosť je v jarnom období je zabezpečiť zber a vývoz prostredníctvom objemných kontajnerov.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

 • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca apríl doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20,

 • Hlásenie o preprave nebezpečných odpadov na kópií sprievodného listu

(Vyhláška č. 366/2015 Z.z., § 11)

Ak v priebehu mesiaca apríl budete mať zber nebezpečných odpadov (patria sem aj elektroodpady označené N), najneskôr do 10. júna nezabudnite poslať kópiu sprievodného listu nebezpečných odpadov (č.1) na príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP. Ak má príjemca odpadu sídlo v inom okrese, ako je vaša obec, posielate taktiež uvedenú kópiu na jeho príslušného OÚ, Odbor starostlivosti o ŽP, prípadne tiež na Okresný úrad v sídle kraja.

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.