JRK | Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 02/2019 - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva 02/2019

Prinášame vám prehľad povinností pre obce na úseku odpadového hospodárstva, na ktoré by ste v priebehu mesiaca nemali zabudnúť.

Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi

 • Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu v obci

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. a),

 • Umožniť OZV pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. e),

 • Zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od obyvateľov (Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., § 14, ods. 9)

a to min. 1 x za 14 dní. Ak máte v obci vybavené domácnosti v IBV a KBV kompostérmi, táto povinnosť sa na vás nevzťahuje,

 • Zabezpečiť zber jedlých tukov a olejov

(Zákon č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. b),

 • Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

(Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., §14 ods. 8, 11)

Ak ste pre všetky domácnosti v IBV a KBV nezabezpečili kompostéry, obec zabezpečí zber BRO od obyvateľov zo špeciálnych nádob na s objemom min. 120 l a to min. 1 x za 14 dní)

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

 • Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s ním

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 2)

Za obdobie mesiaca november doplniť do evidenčných listov na základe faktúr a vážnych lístkov od zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva vo vašej obci zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Pozor, všetky odpady je potrebné zaradiť do kategórie 20. (po  obdržaní vážnych lístkov od zberovej spoločnosti)

 • Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje – do 28. februára podať ohlásenie na príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie za predchádzajúci rok

(Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z., § 3)

 

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.