JRK | 72. výzva na modernizáciu zberných dvorov - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

72. výzva na modernizáciu zberných dvorov

Nepremeškajte jedinečnú možnosť zlepšiť vašu mieru triedenia. Práve je otvorená 72. výzva zameraná na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov resp. zberných dvorov v samosprávach.

Získajte prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia na zvýšenie miery triedenia a efektívnejšie fungovanie zberného dvora.

Aj vy ste samosprávou, ktorá hľadá všetky možnosti, ako zvýšiť mieru triedenia, znížiť náklady na skládkovanie a vytvoriť pre občanov komfortný systém? Je vaším cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť mieru triedenia alebo mu dokonca predchádzať?

Poradíme vám kde začať! 

72. výzva v OP KŽP na vybudovanie alebo modernizáciu zberných dvorov ponúka samosprávam možnosť modernizovať ich zberné dvory. Môžete taktiež zvýšiť kapacity na triedený zber komunálnych odpadov. Váš zberný dvor môže fungovať efektívnejšie ako doteraz, nezabudnite si preto do projektu naplánovať aj elektronický evidenčný systém.

elwis, zberny dvor, evidencia na zbernom dvore

Vďaka systému ELWIS na zbernom dvore získate:

 • okamžitý prehľad o evidovanom odpade – elektronická evidencia vám umožní mať dáta o odovzdanom odpade na ZD ihneď a v prehľadnej aplikácii. Navyše tak eliminujete chybovosť ručných zápisov v papierovej evidencii či ich úplnú stratu,
 • identifikácia používateľov ZD – vďaka originálnym ELWIS odpadovým kartám ľahko identifikujete používateľa zberného dvora. Jednoduchým naskenovaním QR kódu na karte môžete používateľovi priradiť privezený odpad na jeho konto – podľa množstva a druhu odpadu.
 • komplexné údaje o odpadoch na úrovni domácností – vďaka jednotnej evidencii získate prehľad o produkcii odpadu domácností – množstve produkovaného ZKO, zapojení do triedeného zberu a aktivite na zbernom dvore,
 • organizované riadenie a prevádzka zberného dvora – elektronická evidencia ELWIS pre ZD vám poskytne aj manažérske informácie pre jednoduchšie a zároveň dôslednejšie riadenie činnosti ZD. Získate prehľad o jeho vyťaženosti, množstve návštev, množstve a druhoch privážaného odpadu či o tom, v ktoré dni a hodiny je ZD najčastejšie navštevovaný. Vďaka tomu môžete jeho fungovanie nastaviť tak, aby bol otvorený pre občanov, práve vtedy keď ho potrebujú a zároveň efektívnejšie plánovať personálne kapacity,
 • vstup len pre občanov s trvalým pobytom – výhodou odpadovej ELWIS karty je, že je pridelená pre konkrétnu domácnosť resp. občana. Odovzdať odpad môže len držiteľ tejto karty. Takto zamedzíte hromadeniu odpadu od neoprávnených osôb, ktoré nemajú vo vašej samospráve trvalý pobyt. Navyše evidencia umožňuje obmedziť množstvo alebo typ odpadu na jednu domácnosť, takže v systéme zaznamenáte aj to, ak by si obyvateľ chcel z odovzdania odpadu na váš zberný dvor urobiť dobrý biznis.

Ako by evidencia mohla fungovať vo vašej samospráve? Naši regionálni manažéri vám s prípravou riešenia radi poradia.

zberny dvor, elwis, evidencia na zbernom dvore

Dôležité informácie o 72. výzve OP KŽP

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie, recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 • Celkovo vyčlenené finančné prostriedky: 10 000 000 €
 • Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP: 95 %
 • Výška spolufinancovania: 5 %

Termín uzávierky žiadostí:

 • 15. marec 2022
72. vyzva, OPKŽP, zberné dvory

Stav finančnej alokácie 72. výzvy OP KŽP

O podporu na vybudovanie, modernizáciu a doplnenie kapacít pre zberné dvory môžu požiadať:

 • obce alebo združenia obcí,
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie obce,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Viac informácií o výzve 

Nezmeškajte možnosť získať prostriedky a vybudovať váš zberný dvor tak, aby vám pomohol dosiahnuť lepšie výsledky.

Dohodnite si konzultáciu a získajte funkčný a moderný zberný dvor

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.