JRK | Rakovice: Záleží nám na stave nášho odpadového hospodárstva - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Rakovice: Záleží nám na stave nášho odpadového hospodárstva

Príklady z praxe | 08.10.2018

Neďaleko Piešťan leží obec Rakovice, ktorej starosta je známy tým, že mu záleží na napredovaní obecného odpadového hospodárstva.

Preto počas svojho pôsobenia zaviedol množstvo pokrokových opatrení pre zlepšenie kvality života v obci. Občania už niekoľko rokov kompostujú svoj bioodpad v záhradných kompostéroch a obec eviduje množstvo vyprodukovaného odpadu z každej domácnosti. Prečo sa pre tieto kroky rozhodli a ako to funguje sa dozviete v rozhovore so starostom obce Rakovice pánom Dušanom Dalošom.

Pán starosta, aké boli dôvody pre realizovanie zmien v Rakovickom odpadovom hospodárstve?

„Naša motivácia bola dvojaká. Na jednej strane nám povinnosť vyriešiť otázku bioodpadu určoval zákon tým, že BRKO sa už nemôže vyvážať na skládku. Na druhej strane sme si uvedomili, že kedysi s týmto typom odpadu nebol problém a na dedine sa takmer žiadny netvoril, tak prečo by sme sa k takémuto systému nemohli vrátiť. Kedysi si každý záhradkár uvedomoval hodnotu kvalitného hnojiva – humusu. Dnes je doba rýchla a rastliny pohnojíme kúpenou chemikáliou a potom sme prekvapení, že kvalita životného prostredia sa zhoršuje. Chceli sme sa preto vrátiť k tradičnému spôsobu spracovania odpadu len v modernejšej forme aj vďaka kvalitným kompostérom.“

 Východiskový stav v obci Rakovice

Ako to v Rakoviciach vyzeralo na začiatku?

V júni roku 2016 sa v obci realizovala analýza zmesového komunálneho odpadu. Do fyzickej analýzy bolo zapojených aj niekoľko obyvateľov obce pod vedením Branislava Moňoka z OZ Priatelia Zeme. Výsledky preukázali, že obec na skládku vyváža veľké množstvo odpadu, ktoré by mohlo byť vytriedené. Samotní občania boli prekvapení, čo všetko v ich obci končí v odpade. Až 46 % objemu tvoril biologicky rozložiteľný odpad a preto sa rozhodnutie o nákupe záhradných kompostérov ukázalo ako veľmi správny krok.

Počas leta 2016 boli občanom rozdané kompostéry a organizovaná podporná a informačná kampaň, aby obec dosiahla zapojenie čo najväčšieho počtu domácností.

Zavedenie kompostovania bolo prvým krokom na vašej ceste pre menej odpadu v obci. Ako ho hodnotíte s odstupom času a aké boli reakcie občanov?

„Neľutujem toto rozhodnutie. V konečnom dôsledku to potvrdila aj druhá analýza odpadu, ktorá ukázala, že ľudia si na kompostovanie zvykli a BRKO v ZKO poklesol o takmer 70 %. Som preto veľmi spokojný. Tu by som chcel poďakovať aj poslancom obecného zastupiteľstva, že podporili nielen túto myšlienku, ale aj zavedenie tohto systému v obci. Občania dostali všetky potrebné informácie pred začatím kompostovania a vysvetlili sme im prečo je ich zapojenie dôležité. Oceňujem aj kvalitnú spoluprácu so spoločnosťou JRK Slovensko a OZ Priatelia Zeme, vďaka ktorým rozbehnutie celého systému veľmi dobre zafungovalo.“

Aké ďalšie kroky ste prijali pre zlepšenie kvality odpadového hospodárstva?

„V katastri obce máme skládku, čo obci prináša nejaké prostriedky do rozpočtu. No uvedomujeme si, že skládkovanie zhoršuje kvalitu životného prostredia. Čím skôr sa naučíme produkovať menej odpadu a zodpovedne triediť ten, ktorý nám vznikne, tým skôr budeme cítiť zlepšujúcu sa kvalitu nášho okolia.“

Občania majú možnosť triediť odpad priamo v domácnosti prostredníctvom pravidelného zberu plastov a papiera. Ostatné druhy triedeného odpadu (sklo, kovy, tetrapaky) je možné umiestniť do veľkých 1100 litrových kontajnerov. Obec prevádzkuje aj zberný dvor, ktorý je otvorený každú sobotu a občania tu môžu odovzdať aj iné druhy odpadu (stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, nebezpečný odpad…)

Na jeseň 2017 bola v obci realizovaná druhá analýza odpadov, pre porovnanie výsledkov po zavedení kompostovania. Výsledky preukázali zníženie množstva každého druhu odpadu. Najvýraznejšie však bolo množstvo bioodpadu až o 69,27 % v porovnaní s minulým rokom. Stále však v nádobách na komunálny odpad zostáva dosť odpadu, ktorý by bolo možné triediť.

Aby ste podporili zodpovednejšie správanie občanov za ich odpady, bola v obci spustená pilotná prevádzka evidencie odpadov. Čo ste od tohto systému očakávali a čo obci priniesol?

„Keďže mám rád nové veci a spolupráca so spoločnosťou JRK sa osvedčila, v októbri minulého roku (2017) sme sa rozhodli vyskúšať modernú formu evidovania odpadov. Do pilotnej evidencie bolo zapojených 213 domácností a subjektov s 637 nádobami. Evidujeme nielen zmesový komunálny odpad, ale aj zber plastov a papiera. Do prvého vyhodnotenia na jar 2018 sme zaevidovali 26 ton odpadu. Systém nám pomohol zistiť, napr. že máme v obci nádoby na ZKO, ktoré si občania sami dokúpili hoci platia len za tú obecnú. Máme k dispozícii informácie o domácnostiach, ktoré môžu byť príkladom pre ostatných a vytriedia takmer polovicu vyprodukovaného odpadu. Je však aj niekoľko domácností, ktoré odpad takmer vôbec netriedia a zároveň produkujú najviac ZKO, čo ma veľmi trápi. Tu vidíme priestor na ďalšiu prácu a vzdelávanie. Konečne máme k dispozícii reálne podklady pre prácu s obyvateľmi, nástroj pre nastavenie motivácie, aby mohli vo finále platiť za to, čo vyhodia a zároveň pre transparentnejšiu spoluprácu so zvozovou spoločnosťou.

 Evidovanie odpadu pomáha motivovať občanov

Evidenčný systém odpadov ELWIS monitoruje naplnenosť nádob jednotlivých domácností (vrátane bytových domov), obecných kontajnerov a množstva odpadu na zbernom dvore. Na základe týchto dát je možné vyhodnotiť mieru triedenia a zrealizovať kroky, ktoré pomôžu znížiť množstvo skládkovaného zmesového komunálneho odpadu. Samospráva získa prehľad o stave odvážaného odpadu, môže upraviť frekvenciu zvozu odpadu, podľa naplnenosti nádob a nastaviť motivačný (bonusový) systém pre občanov.

Nezabúdame na prácu s občanmi

Aby bol efekt zavedenia systému kompostovania v záhradných kompostéroch čo najlepší, zrealizovala obec informačnú kampaň. Občania obdržali kompostér až po účasti na osvetovej prednáške. Dozvedeli sa na nich, čo všetko môžu kompostovať, ako sa o kompost starať, prečo sú kvalitné kompostéry dôležité z pohľadu udržateľnosti a ako kompost využívať.

,,Občania si prednášky pochvaľovali. Hoci najskôr mnohí tvrdili, že je to zbytočné, zistili, že mnohé veci nevedeli alebo si svoje vedomosti rozšírili o nové poznatky. Vo vzdelávaní sme pokračovali s našou mladou generáciou, v ktorej vidíme veľký potenciál pre dosiahnutie pozitívnej zmeny. Preto plánujeme usporiadať  diskusiu o kompostovaní aj pre žiakov našej základnej školy.

Od spustenia systému sme realizovali info kampaň na verejnej schôdzi občanov a pripravujeme zverejnenie informácie na našej web stránke, kde budeme pravidelne aktualizovať články o legislatívnych povinnostiach obce vo vzťahu k bioodpadom (aby občania chápali dôležitosť rozhodnutia), ale aj informácie o význame kompostovania a užitočné rady.“

Je o vás známe, že idete svojim občanom príkladom, pri ďalšej analýze bola vaša nádoba na odpad po 2 týždňoch takmer prázdna, ako sa snažíte motivovať ostatných občanov?

Myslím, že najlepšie navnadím občanov k želanému správaniu tak, že im budem sám príkladom, aby nepovedali, že vodu kážem a víno pijem. Bol som sa pozrieť na analýzu odpadov a dozvedel som sa veľa o tom, čo všetko ešte môžem vytriediť. V našej domácnosti sa však už nesnažíme len viac triediť, začíname rozmýšľať už pri nakupovaní, aby sme domov nenosili veci, ktoré sú nepotrebné a vznikne z nich odpad, ktorý musíme triediť.

Občania si musia uvedomiť zodpovednosť za odpad, ktorý vykladajú v nádobách pred domy. Nezmizne len tak sám od seba. Sú s tým spojené značné náklady. V Rakoviciach sa im snažíme vysvetliť, že zodpovedné správanie sa oplatí. Ušetrené peniaze môže obec použiť na ďalší rozvoj. Navyše vďaka evidencii máme aj podklad na hodnotenie správania občanov a chceme ich motivovať aj finančne, formou zľavy z poplatku za komunálny odpad. Už teraz je niekoľko domácností, ktoré zodpovedne triedia, verím, že do konca roka ich bude oveľa viac, aby si časom mohli zľavu za zodpovedný prístup k odpadu uplatniť všetci Rakovčania.“

Poznajte reálne množstvá odpadu vo vašej samospráve a motivujte občanov. Pomôžeme Vám.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

  • príklady z regiónov,
  • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
  • novinky z odpadárskej legislatívy,
  • naše najnovšie riešenia a produkty.