JRK | Využite dostupné prostriedky z Environmentálneho fondu - Pre menej odpadu

Späť na zoznam článkov

Využite dostupné prostriedky z Environmentálneho fondu

Hľadáte možnosti ako financovať vybavenie techniky do kompostárne či nákup záhradných kompostérov? Využite prostriedky z Environmentálneho fondu, ktorým môžete získať dotáciu aj na vybudovanie či modernizáciu zberného dvora.

Využite dostupné možnosti na získanie príspevku z Environmentálneho fondu, vďaka ktorému môžete  financovať nákup nádob na triedenie zberu kuchynského odpadu či záhradných kompostérov. Žiadosť si však môžete podať aj na nákup techniky a zariadení na podporu kompostovania do kompostárne.

Dôležité informácie:

 • Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023

Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť samospráva, ktorá:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,
 • nemá daňové nedoplatky,
 • neporušila v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • ak je potrebné, splnila povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora.

 

environmentálny fond

Viac informácii o dotácii a podaniu žiadosti sa dočítate na stránke Environmentálneho fondu.

V oblasti predchádzania vzniku odpadu, resp. zvýšenia miery triedenia a zhodnocovania bioodpadu môže samospráva prostriedky použiť na:

 • vybavenie domácností kompostérmi,
 • nákup hygienizačných zariadeí a inej techniky pre kompostáreň,
 • nákup techniky na kompostáreň – prekopávače, štiepkovače, preosievače kompostu
 • informačnú kampaň

Vybavte domácnosti záhradnými kompostérmi

Už veľakrát sme vám priniesli príklady z analýz odpadov pred a po zavedení kompostovania. Priemerne 45 % odpadu v smetných nádobách, ktoré končia na skládkach tvoril bioodpad. Práve ten, ktorý môžete kompostovať v záhrade pri dome v kompostéri. Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou celkového objemu komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom – bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia a navyše neskončí na skládke, čím sa ušetria náklady samosprávy za skládkovné.

Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 EUR.

kompostovanie

Vybavením 100 % občanov záhradnými kompostérmi – znížite množstvo odpadu v nádobách na ZKO a využijete výnimku na povinný zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu – vyhnete sa nákladom na obstaranie nádob a pravidelné zbery bioodpadu.

Vybudujte malú kompostáreň

Malá kompostáreň je ideálnym riešením pre menšie samosprávy, ktoré potrebujú zhodnotiť zelený biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov. Jej zavedením dokáže každá obec či samospráva zhodnocovať bioodpad samostatne, vďaka čomu nemusí znášať náklady za jeho skládkovanie. Z dlhodobého hľadiska sa tak dokážete zradením malej kompostárne ušetriť.

zelený odpad

Kompost zo zeleného biologicky rozložiteľného odpadu môžete použiť na hnojenie mestskej zelene, kvetín a kríkov.

Bez základného technického vybavenia kompostárne a správne nastavených procesov však dobrý kompost nevyrobíte. K dosiahnutiu dobrých výsledkov potrebujete správne nástroje – drvič, prekopávač, vpichový teplomer a iné pomôcky, ktoré patria do povinnej výbavy každej malej kompostárne. Nezabudnite pri výstavbe nového zariadenia či pri dovybavení vášho starého na Environmentálny fond. Vďaka nemu môžete získať náklady na techniku, ktorú k prevádzke potrebujete.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre stavbu malej kompostárne je 50 000 EUR.

Modernizujte zberné dvory

Vytvorte z vášho zberného dvora miesto, kde budú vaši obyvatelia odovzdávať odpad pohodlnejšie a rýchlejšie. Environmentálny príspevok môžete použiť aj na modernizáciu zberného dvora, resp. dobudovanie alebo jeho rekonštrukciu. Na nákup zberných nádob a kontajnerov na triedený zber zložiek.

Zberný dvor Příbor

JRK spolupracovalo na vytvorení zberného dvora v Příbore v Českej republike, ktorý bol financovaný z Operačného programu Životné prostredie. Zberný dvor je vybavený mostovou váhou, zastrešenou rampou pre jednoduchšiu manipuláciu a elektronickou evidenciou odpadu.

Nepodceňte ich výber a zvoľte také kontajnery, ktoré sú vhodné k danému odpadu. S výberom a logickým usporiadaním nádob v areály zberného dvora vám pomôže náš tím regionálnych manažérov. Tí vám taktiež poradia, ako môžete svoj zberný dvor ešte vylepšiť tak, aby bol pre obyvateľov dostupný, pohodlný a pomohol zvýšiť mieru triedenia či minimalizovať čierne skládky v obci.

Maximálna výška žiadanej dotácie je 150 000 EUR.

Poraďte sa s vaším regionálnym manažérom ako využiť príspevok z Environmentálneho fondu. Kontaktujte nás a získajte dôležité informácie ešte dnes.

 

Zostaňte informovaní

Každý mesiac vám zašleme newsletter, v ktorom nájdete:

 • príklady z regiónov,
 • rady pre efektívne odpadové hospodárenie,
 • novinky z odpadárskej legislatívy,
 • naše najnovšie riešenia a produkty.